An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2024

Papers in 2024

 1. A multi-dimensional tactile perception system based on triboelectric sensors: towards intelligent sorting without seeing", Tianxiao Xiao, Zhenshan Bing, Yansong Wu, Wei Chen, Suzhe Liang, Renjun Guo, Suo Tu, Guangjiu Pan, Tianfu Guan, Kai Wang, Kai Huang, Alois Knoll, Zhong Lin Wang, and Peter Müller-Buschbaum, Nano Energy, 123, 109398 (2024). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109398 
 2. Theory of tribovoltaics: Direct current generation at a p-n semiconductor interface", Morten Willatzen, Zhiwei Zhang, and Zhong Lin Wang, PRX Energy, 3, 013009 (2024). https://link.aps.org/doi/10.1103/PRXEnergy.3.013009
 3. Evaporation Triboelectric-Nanogenerator: Harvesting Low-Grade Heat Energy from Ambient Environment", Hang Qu, Lingyu Wan, Zhiqun Tian, Guanlin Liu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, 9, 2301409 (2024) https://doi.org/10.1002/admt.202301409
 4. Maximizing Triboelectric Nanogenerators by Physics-Informed AI Inverse Design", Pengcheng Jiao, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi, Adv. Mater., 36,2308505 (2024) https://doi.org/10.1002/adma.202308505
 5. Unconstrained vascular electronics for wireless monitoring of hemodynamics and cardiovascular health",Chuyu Tang, Zhirong Liu, Quanhong Hu, Mingjia Zheng, Cheng Xiong, Shaobo Wang, Shuncheng Yao, Yunchao Zhao, Xingyi Wan, Guanlin Liu, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Small, 20, 2304752 (2024) https://doi.org/10.1002/smll.202304752
 6. Achieving High Power Density and Durability of Multilayered Swing-Structured Triboelectric Nanogenerator toward Marine Environmental Protection", Xiangyi Wang, Cuiying Ye, Pengfei Chen, Hao Pang, Chuanhui Wei, Yuxue Duan, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., 34, 2311196 (2024) https://doi.org/10.1002/adfm.202311196
 7. Triboelectric spectroscopy for in-situ chemical analysis of liquids", Jinyang Zhang, Xuejiao Wang, Long Zhang, Simone Ciampi, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, JACS, (2024) https://doi.org/10.1021/jacs.3c13674
 8. A universal contact-electro-catalysis process for producing reactive oxygen species by ball milling of triboelectric materials", Ziming Wang, Xuanli Dong, Xiao-Fen Li,Yawei Feng, Shunning Li, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nature Comm., 15,757 (2024) https://doi.org/10.1038/s41467-024-45041-4
 9. A self-powered intracardiac pacemaker in swine model", Zhuo Liu, Yiran Hu, Xuecheng Qu, Ying Liu, Sijing Cheng, Ningning Wang, Zhengming Zhang, Yizhu Shan, Ruizeng Luo, Sixian Weng, Hui Li, Hongxia Niu, Min Gu, Yan Yao, Bojing Shi, Wei Hua, and Zhong Lin Wang, by Zhou Li, Nature Comm., 15, 507 (2024) https://doi.org/10.1038/s41467-023-44510-6
 10. A piezo-tribovoltaic nanogenerator with ultrahigh output power density and dynamic sensory functions", Siyao Qin, Peng Yang, Zhaoqi Liu, Xinglin Tao, Xuanyi Dong, Jun Hu, Xiangcheng Chu, Zhong Lin Wang and Xiangyu Chen, Adv. Energy Mater., 14, 2303080 (2024)  https://doi.org/10.1002/aenm.202303080
 11. A green approach to induce and steer chemical reactions using inert solid dielectrics", Shaoxin Li; Zhiwei Zhang; Puguang Peng; Xiang Li; Zhong Lin Wang, Di Wei, Nano Energy, 122, 109286 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109286
 12. Reversal in output current direction of 4H-SiC/Cu tribovoltaic nanogenerator as controlled by relative humidity", Jinchao Xia, Andy Berbille, Xiongxin Luo, Jiayu Li, Ziming Wang, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Small, 20, 2305303(2024) https://doi.org/10.1002/smll.202305303
 13. Triboelectric-Electromagnetic Hybrid Generator with Savonius Flapping Wing for Low-Velocity Water Flow Energy Harvesting", Jiacheng Zhang1, Yang Yu1, Hengyu Li1, Mingkang Zhu, Sheng Zhang, Chengjie Gu, Lin Jiang, Zhong Lin Wang, Jianyang Zhu, Tinghai Cheng, Applied Energy, 357, 122512 (2024) https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122512
 14. Triboelectric Junction: A Model for Dynamic Metal-Semiconductor Contacts", Xiaote Xu, Zhong Lin Wang, Zhengbao Yang, Energy & Environmental Science,  17, 149-157 (2024) https://doi.org/10.1039/D3EE02870D
 15. Thermal Insulating Textile Based Triboelectric Nanogenerator for Outdoor Wearable Sensing and Interaction", Haishuang Jiao, Wanrong Liu, Jinran Yu, Yonghai Li, Yifei Wang, Ziwei Huo, Liuqi Cheng, Zhenyu Feng, Jia Sun, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Nano Energy, 120, 109134(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109134
 16. Enhancing performance of triboelectric nanogenerator by accelerating the charge transfer strategy", Yushan Sun, Yang Yu, Qi Gao, Xiaosong Zhang, Jiacheng Zhang, Yuqi Wang, Siyang He, Hengyu Li, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 121, 109194 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109194
 17. Suppressing the Self-discharging of High-frequency Supercapacitors using Electrolytes Containing BaTiO3 Nanoparticles", Maosheng Wu, Man Zhao, Xianmao Lu, Zhong Lin Wang, Journal of Power Sources, 594, 234005(2024) https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.234005
 18. From Janus triboelectric interface to energy-autonomous sensing system: An asymmetric design", Lin Peng, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Liqun Zhang, Nano Energy, 120, 109146(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109146
 19. A transparent and degradable bacterial cellulose-based film for triboelectric nanogenerator: Efficient biomechanical energy harvesting and human health monitoring", Linan Feng, Xia Cao, Zhong Lin Wang, Liqun Zhang, Nano Energy, 120, 109068 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109068
 20. Vibration-coupled TENGs from weak to ultra-strong induced by vortex for harvesting low-grade airflow energy", Gao Yu, Jing Wen, Hao Li, Yurui Shang, Zhong Lin Wang, Baodong Chen, Nano Energy, 119, 109062(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109062Az
 21. Field Effect Nanogenerator as Operated by Sliding Gates", Chongxiang Pan, Leo N. Y. Cao, Jia Meng, Luyao Jia, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang and Xiong Pu, Energy Environ. Sci., (2024) https://doi.org/10.1039/D3EE03496H
 22. Momentum transfer in triboelectric nanogenerators", Zeyang Yu†, Jiajia Shao†, Yuyang Zhang, Morten Willatzen, Zhong Lin Wang, Advanced Physics Research, (2024) https://doi.org/10.1002/apxr.202300115
 23. Evaporation Triboelectric-Nanogenerator: Harvesting Low-Grade Heat Energy from Ambient Environment", Hang Qu, Lingyu Wan, Zhiqun Tian, Guanlin Liu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, (2024), https://doi.org/10.1002/admt.202301409 

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.