An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2017

Papers in 2017

 1. Self-Powered Electrostatic Filter with Enhanced Photocatalytic Degradation of Formaldehyde Based on Built-in Triboelectric Nanogenerators" Yawei Feng, Lili Ling, Jinhui Nie, Kai Han, Xiangyu Chen, Zhenfeng Bian, Hexing Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 2. Enhanced performances of Si/CdS heterojunction near-infrared photodetector by the piezo-phototronic effect" Yejing Dai, Xingfu Wang, Wenbo Peng, Changsheng Wu, Yong Ding, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 3. Compressible hexagonal-structured triboelectric nanogenerators for harvesting tire rotation energy" Tong Guo, Guoxu Liu, Yaokun Pang, Bo Wu, Fengben Xi, Junqing Zhao, Tianzhao Bu, Xianpeng Fu, Xinjian Li, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 2017, Online
 4. Fluid eddy induced piezo-promoted photodegradation of organic dye pollutants in wastewater on ZnO nanorod arrays/3D Ni foam" Xiangyu Chen, Longfei Liu, Yawei Feng, Longfei Wang, Zhenfeng Bian, Hexing Li and Zhong Lin Wang, Materials Today, 2017, Online
 5. Integrative square-grid triboelectric nanogenerator as a vibrational energy harvester and impulsive force sensor" Chuan He, Weijun Zhu, Guang Qin Gu, Tao Jiang, Liang Xu, Bao Dong Chen, Chang Bao Han, Dichen Li and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2017, Online
 6. A Soft and Robust Spring Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Vibration Energy and Self-Powered Vibration Sensing" Minyi Xu, Peihong Wang, Yi-Cheng Wang, Steven L. Zhang, Aurelia Chi Wang, Chunli Zhang, Zhengjun Wang, Xinxiang Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 7. Water wave energy harvesting and self-powered liquid-surface fluctuation sensing based on bionic-jellyfish triboelectric nanogenerator" Bao Dong Chen, Wei Tang, Chuan He, Chao Ran Deng, Lei Jing Yang, Lai Pan Zhu, Jian Chen, Jia Jia Shao, Long Liu and Zhong Lin Wang, Materials Today, 2017, Online
 8. Reviving Vibration Energy Harvesting and Self-Powered Sensing by a Triboelectric Nanogenerator" Jun Chen and Zhong Lin Wang, Joule, 2017, Online
 9. Triboelectrification-enabled touch sensing for self-powered position mapping and dynamic tracking by a flexible and area-scalable sensor array" Xiao Xiao Zhu, Xian Song Meng, Shuang Yang Kuang, Xian Di Wang, Cao Feng Pan, Guang Zhu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 10. Self-Powered Electrospinning System Driven by a Triboelectric Nanogenerator" Congju Li, Yingying Yin, Bin Wang, Tao Zhou, Jiaona Wang, Jianjun Luo, Wei Tang, Ran Cao, Zuqing Yuan, Nianwu Li, Xinyu Du, Chunru Wang, Shuyu Zhao, Yuebo Liu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 11. Type-II hetero-junction dual shell hollow spheres loaded with spatially separated cocatalyst for enhancing visible light hydrogen evolution" Zheng Wang, Weiwei Wu, Qi Xu, Gaoda Li, Shuhai Liu, Xiaofeng Jia, Yong Qin and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 12. Unity Convoluted Design of Solid Li-Ion Battery and Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wearable Electronics" Xi Liu, Kun Zhao, Zhong Lin Wang and Ya Yang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 13. Large-Area All-Textile Pressure Sensors for Monitoring Human Motion and Physiological Signals" Mengmeng Liu, Xiong Pu, Chunyan Jiang, Ting Liu, Xin Huang, Libo Chen, Chunhua Du, Jiangman Sun, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 14. Piezo-phototronic Effect Enhanced Responsivity of Photon Sensor Based on Composition-tunable Ternary CdSxSe1-x Nanowires" Guozhang Dai, Haiyang Zou, Xingfu Wang, Yuankai Zhou, Peihong Wang, Yong Ding, Yan Zhang, Junliang Yang and Zhong Lin Wang, ACS Photonics, 2017, Online
 15. Polymer nanogenerators: Opportunities and challenges for large-scale applications" Aurelia Chi Wang, Changsheng Wu, Dario Pisignano, Zhong Lin Wang and Luana Persano, Journal of Applied Polymer Science, 2017, Online
 16. Piezotronic Effect tuned AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistor" Chunyan Jiang, Ting Liu, Chunhua Du, Xin Huang, Mengmeng Liu, Zhenfu Zhao, Linxuan Li, Xiong Pu, Junyi Zhai, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2017, Online
 17. A Highly Stretchable and Washable All-Yarn-Based Self-Charging Knitting Power Textile Composed of Fiber Triboelectric Nanogenerators and Supercapacitors" Kai Dong, Yi-Cheng Wang, Jianan Deng, Yejing Dai, Steven L. Zhang, Haiyang Zou, Bohong Gu, Baozhong Sun and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 18. Enhanced Solar Cell Conversion Efficiency of InGaN/GaN Multiple Quantum Wells by Piezo-Phototronic Effect" Chunyan Jiang, Liang Jing, Xin Huang, Mengmeng Liu, Chunhua Du, Ting Liu, Xiong Pu, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 19. Triboelectrification-Enabled Self-Charging Lithium-Ion Batteries" Kun Zhao, Ya Yang, Xi Liu and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 20. A Sliding-Mode Triboelectric Nanogenerator with Chemical Group Grated Structure by Shadow Mask Reactive Ion Etching" Wanyu Shang, Guang Qin Gu, Feng Yang, Lei Zhao, Gang Cheng, Zu-liang Du and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 21. Triboelectric Nanogenerator Enabled Body Sensor Network for Self-Powered Human Heart-Rate Monitoring" Zhiming Lin, Jun Chen , Xiaoshi Li, Zhihao Zhou, Keyu Meng, Wei Wei, Jin Yang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 22. Temperature Effect on Performance of Triboelectric Nanogenerator" Cun Xin Lu, Chang Bao Han, Guang Qin Gu, Jian Chen, Zhi Wei Yang, Tao Jiang, Chuan He and Zhong Lin Wang, Advanced Engineering Materials, 2017, Online
 23. 3D Orthogonal Woven Triboelectric Nanogenerator for Effective Biomechanical Energy Harvesting and as Self-Powered Active Motion Sensors" Kai Dong, Jianan Deng, Yunlong Zi, Yi-Cheng Wang, Cheng Xu, Haiyang Zou, Wenbo Ding, Yejing Dai, Bohong Gu, Baozhong Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 24. Light-Triggered Pyroelectric Nanogenerator Based on a pn-Junction for Self-Powered Near-Infrared Photosensing" Xingfu Wang, Yejing Dai, Ruiyuan Liu, Xu He, Shuti Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 25. An aeroelastic flutter based triboelectric nanogenerator as a self-powered active wind speed sensor in harsh environment" Minyi Xu, Yi-Cheng Wang, Steven L. Zhang, Wenbo Ding, Jia Cheng, Xu He, Peng Zhang, Zhengjun Wang, Xinxiang Pan and Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 2017, Online
 26. Enhanced photoresponsivity of the MoS2-GaN heterojunction diode via the piezo-phototronic effect" Fei Xue, Leijing Yang, Mengxiao Chen, Jian ChenXiaonian Yang, Longfei Wang, Libo Chen, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, NPG Asia Materials, 2017, Online
 27. Eye motion triggered self-powered mechnosensational communication system using triboelectric nanogenerator" Xianjie Pu, Hengyu Guo, Jie Chen, Xue Wang, Yi Xi, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, Science Advances, 2017, Online
 28. Smart Floor with Integrated Triboelectric Nanogenerator As Energy Harvester and Motion Sensor" Chuan He, Weijun Zhu, Baodong Chen, Liang Xu, Tao Jiang, Chang Bao Han, Guang Qin Gu, Dichen Li and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, Online
 29. Enhanced Triboelectric Nanogenerators Based on MoS2 Monolayer Nanocomposites Acting as Electron-Acceptor Layers" Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Jae Hyeon Park, Haoqun An, Jiajia Shao, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 30. Static pressure-induced neural differentiation of mesenchymal stem cells" Xiaoning Mou, Shu Wang, Xiaowang Liu, Weibo Guo, Jianhua Li, Jichuan Qiu, Xin Yu, Zhong Lin Wang, Xiaogang Liu, Zhaoxin Geng and Hong Liu, Nanoscale, 2017, Online
 31. Visualization Recording and Storage of Pressure Distribution through a Smart Matrix Based on the Piezotronic Effect" Xun Han, Weiming Du, Mengxiao Chen, Xiandi Wang, Xiaojia Zhang, Xiaoyi Li, Jing Li, Zhengchun Peng, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2017, Online
 32. Tribotronic triggers and sequential logic circuits " Li Min Zhang, Zhi Wei Yang, Yao Kun Pang, Tao Zhou, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2017, Online
 33. Energy Harvesting from the Animal/Human Body for Self-Powered Electronics" Canan Dagdeviren, Zhou Li and Zhong Lin Wang, Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, Online
 34. Silicon Nanowire/Polymer Hybrid Solar Cell-Supercapacitor: A Self-Charging Power Unit with a Total Efficiency of 10.5%" Ruiyuan Liu, Jie Wang, Teng Sun, Mingjun Wang, Changsheng Wu, Haiyang Zou, Tao Song, Xiaohong Zhang, Shuit-Tong Lee , Zhong Lin Wang and Baoquan Sun, Nano Letter, 2017, Online
 35. Achieving ultrahigh triboelectric charge density for efficient energy harvesting" Jie Wang, Changsheng Wu, Yejing Dai, Zhihao Zhao, Aurelia Wang, Tiejun Zhang and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2017, Online
 36. Largely Improved Near-Infrared Silicon-Photosensing by the Piezo-Phototronic Effect" Yejing Dai, Xingfu Wang, Wenbo Peng, Haiyang Zou, Ruomeng Yu, Yong Ding, Changsheng Wu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 37. Self-Powered Acceleration Sensor Based on Liquid Metal Triboelectric Nanogenerator for Vibration Monitoring" Binbin Zhang, Lei Zhang, Weili Deng, Long Jin, Fengjun Chun, Hong Pan, Bingni Gu, Haitao Zhang, Zekai Lv, Weiqing Yang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 38. An ultrathin paper-based self-powered system for portable electronics and wireless human-machine interaction" Xu He , Yunlong Zi , Hua Yu , Steven L. Zhang , Jie Wang, Wenbo Ding , Haiyang Zou, Wei Zhang, Canhui Lu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 39. Toward the blue energy dream by triboelectric nanogenerator networks" Zhong Lin Wang, Tao Jiang and Liang Xu, Nano Energy, 2017, Online
 40. A Self-Powered Dynamic Displacement Monitoring System Based on Triboelectric Accelerometer" Hua Yu, Xu He, Wenbo Ding, Yongshan Hu, Dongchen Yang, Shan Lu, Changsheng Wu, Haiyang Zou, Ruiyuan Liu, Canhui Lu and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 41. Hourglass Triboelectric Nanogenerator as a 'Direct Current' Power Source" Chuan He, Chang Bao Han, Guang Qin Gu, Tao Jiang, Bao Dong Chen, Zhen Liang Gao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 42. Self-powered modulation of elastomeric optical grating by using triboelectric nanogenerator" Xiangyu Chen, Yali Wu, Aifang Yu, Liang Xu, Li Zheng, Yongsheng Liu, Hexing Li and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 43. High efficient harvesting of underwater ultrasonic wave energy by triboelectric nanogenerator" Yi Xi, Jie Wang, Yunlong Zi, Xiaogan Li, Changbao Han, Xia Cao, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 44. Piezo-Phototronic Effect on Selective Electron or Hole Transport through Depletion Region of Vis–NIR Broadband Photodiode" Haiyang Zou, Xiaogan Li, Wenbo Peng, Wenzhuo Wu, Ruomeng Yu, Changsheng Wu, Wenbo Ding, Fei Hu, Ruiyuan Liu, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 45. Ultrastretchable, transparent triboelectric nanogenerator as electronic skin for biomechanical energy harvesting and tactile sensing" Xiong Pu, Mengmeng Liu, Xiangyu Chen, Jiangman Sun, Chunhua Du, Yang Zhang, Junyi Zhai, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Science Advances, 2017, Online
 46. Characteristics of triboelectrification on dielectric surfaces contacted with a liquid metal in different gases" Jian Chen, Wei Tang, Cunxin Lu, Liang Xu, Zhiwei Yang, Baodong Chen, Tao Jiang and Zhong Lin Wang, Applied Physics Letters, 2017, Online
 47. Nanogenerator-based dual-functional and self-powered thin patch loudspeaker or microphone for flexible electronics" Wei Li, David Torres, Ramón Díaz, Zhengjun Wang, Changsheng Wu, Chuan Wang, Zhong Lin Wang and Nelson Sepúlveda, Nature Communications, 2017, Online
 48. Simultaneously Enhancing Light Emission and Suppressing Efficiency Droop in GaN Microwire-Based Ultraviolet Light-Emitting Diode by the Piezo-Phototronic Effect" Xingfu Wang, Wenbo Peng, Ruomeng Yu, Haiyang Zou, Yejing Dai, Yunlong Zi, Changsheng Wu, Shuti Li and Zhong Lin Wang, Nano Letter, 2017, Online
 49. Universal power management strategy for triboelectric nanogenerator" Fengben Xi, Yaokun Pang, Wei Li, Tao Jiang, Limin Zhang, Tong Guo, Guoxu Liu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 50. Auxetic Foam-Based Contact-Mode Triboelectric Nanogenerator with Highly Sensitive Self-Powered Strain Sensing Capabilities to Monitor Human Body Movement" Steven L. Zhang, Ying-Chih Lai, Xu He, Ruiyuan Liu, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 51. Maximized Effective Energy Output of Contact-Separation-Triggered Triboelectric Nanogenerators as Limited by Air Breakdown" Yunlong Zi, Changsheng Wu, Wenbo Ding and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 52. Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems" Qiang Zheng, Bojing Shi, Zhou Li and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2017, Online
 53. Ultrasensitive Vertical Piezotronic Transistor Based on ZnO Twin Nanoplatelet" Longfei Wang, Shuhai Liu, Xiaolong Feng, Qi Xu, Suo Bai, Laipan Zhu, Libo Chen, Yong Qin and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 54. Ultralight Cut-Paper-Based Self-Charging Power Unit for Self-Powered Portable Electronic and Medical Systems" Hengyu Guo, Min-Hsin Yeh, Yunlong Zi, Zhen Wen, Jie Chen, Guanlin Liu, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 55. Enhanced Performance of a Self-Powered Organic/Inorganic Photodetector by Pyro-Phototronic and Piezo-Phototronic Effects" Wenbo Peng, Xingfu Wang, Ruomeng Yu, Yejing Dai, Haiyang Zou, Aurelia C. Wang, Yongning He and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 56. Recent progress in piezo-phototronics with extended materials, application areas and understanding" Youfan Hu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Semiconductor Science and Technology, 2017, Online
 57. Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy" Guang Qin Gu, Chang Bao Han, Jing Jing Tian, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, Online
 58. Self-Powered Electrostatic Actuation Systems for Manipulating the Movement of both Microfluid and Solid Objects by Using Triboelectric Nanogenerator" Li Zheng, Yali Wu, Xiangyu Chen, Aifang Yu, Liang Xu, Yongsheng Liu, Hexing Li and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 59. Nanogenerators: An emerging technology towards nanoenergy" Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, APL Materials, 2017, Online
 60. Triboelectric nanogenerators for sensitive nano-coulomb molecular mass spectrometry" Anyin Li, Yunlong Zi, Hengyu Guo, Zhong Lin Wang and Facundo M. Fernández, Nature Nanotechnology, 2017, Online
 61. Evolutionary trend analysis of nanogenerator research based on a novel perspective of phased bibliographic coupling" Munan Li, Alan L. Porter and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 62. Ultrasensitive 2D ZnO Piezotronic Transistor Array for High Resolution Tactile Imaging" Shuhai Liu, Longfei Wang, Xiaolong Feng, Zheng Wang, Qi Xu, Suo Bai, Yong Qin and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 63. Multifunctional TENG for Blue Energy Scavenging and Self-Powered Wind-Speed Sensor" Yi Xi, Hengyu Guo, Yunlong Zi, Xiaogan Li, Jie Wang, Jianan Deng, Shengming Li, Chenguo Hu, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 64. Sustainable Energy Source for Wearable Electronics Based on Multilayer Elastomeric Triboelectric Nanogenerators" Shengming Li, Jie Wang, Wenbo Peng, Long Lin, Yunlong Zi, Sihong Wang, Gong Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 65. Catch wave power in floating nets" Zhong Lin Wang, Nature, 2017, Online
 66. Self-Sterilized Flexible Single-Electrode Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Dynamic Force Sensing" Huijuan Guo, Tao Li, Xiaotao Cao, Jin Xiong, Yang Jie, Magnus Willander, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 67. Full Dynamic-Range Pressure Sensor Matrix Based on Optical and Electrical Dual-Mode Sensing" Xiandi Wang, Miaoling Que, Mengxiao Chen, Xun Han, Xiaoyi Li, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 68. A Self-Powered Implantable Drug-Delivery System Using Biokinetic Energy" Peiyi Song, Shuangyang Kuang, Nishtha Panwar, Guang Yang, Danny Jian Hang Tng, Swee Chuan Tjin, Wun Jern Ng, Maszenan Bin Abdul Majid, Guang Zhu, Ken-Tye Yong and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 69. A flexible p-CuO/n-MoS2 heterojunction photodetector with enhanced photoresponse by the piezo-phototronic effect" Ke Zhang, Mingzeng Peng, Wei Wu, Junmeng Guo, Guoyun Gao, Yudong Liu, Jinzong Kou, Rongmei Wen, Ying Lei, Aifang Yu, Yang Zhang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Materials Horizons, 2017, Online
 70. Tribotronic Tuning Diode for Active Analog Signal Modulation" Tao Zhou, Zhi Wei Yang, Yaokun Pang, Liang Xu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 71. Enhancing the Efficiency of Silicon-Based Solar Cells by the Piezo-Phototronic Effect" Laipan Zhu, Longfei Wang, Caofeng Pan, Libo Chen, Fei Xue, Baodong Chen, Leijing Yang, Li Su and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 72. Harvesting Ambient Vibration Energy over a Wide Frequency Range for Self-Powered Electronics" Xiaofeng Wang, Simiao Niu , Fang Yi, Yajiang Yin, Chenglong Hao, Keren Dai, Yue Zhang, Zheng You and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 73. Modeling a dielectric elastomer as driven by triboelectric nanogenerator" Xiangyu Chen, Tao Jiang and Zhong Lin Wang, Applied Physics Letters, 2017, Online
 74. On Maxwell's displacement current for energy and sensors: the origin of nanogenerators" Zhong Lin Wang, Materials Today, 2017, Online
 75. A spring-based resonance coupling for hugely enhancing the performance of triboelectric nanogenerators for harvesting low-frequency vibration energy" Changsheng Wu, Ruiyuan Liu, Jie Wang, Yunlong Zi, Long Lin and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 76. Spring-assisted triboelectric nanogenerator for efficiently harvesting water wave energy" Tao Jiang, Yanyan Yao, Liang Xu, Limin Zhang, Tianxiao Xiao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.