An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2018

Papers in 2018

 1. Piezotronic Transistor Based on Topological Insulators" Gongwei Hu, Yan Zhang, Lijie Li and Zhong Lin Wang ACS Nano 2018, 12, 779−785
 2. Structure and Dimension Effects on the Performance of Layered Triboelectric Nanogenerators in Contact-Separation Mode" Xing Yin, Di Liu, Linglin Zhou, Xinyuan Li, Chunlei Zhang, Ping Cheng, Hengyu Guo, Weixing Song, Jie Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Doi:10.1021/acsnano.8b07935
 3. Dynamic regulating of single-mode lasing in ZnO microcavity by piezoelectric effect" Junfeng Lu, Zheng Yang, Fangtao Li, Mingming Jiang, Yufei Zhang, Junlu Sun, Guofeng Hu, Qian Xu, Chunxiang Xu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Materials Today, 2018, Doi:j.mattod.2018.12.001
 4. A highly-sensitive wave sensor based on liquid-solid interfacing triboelectric nanogenerator for smart marine equipment" Minyi Xu, Song Wang, Steven L. Zhang, Wenbo Ding, Phan Trung Kien, Chuan Wang, Zhou Li, Xinxiang Pan, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Doi:j.nanoen.2018.12.041
 5. Flexible Weaving Constructed Self-Powered Pressure Sensor Enabling Continuous Diagnosis of Cardiovascular Disease and Measurement of Cuffless Blood Pressure" Keyu Meng, Jun Chen, Xiaoshi Li, Yufen Wu, Wenjing Fan, Zhihao Zhou, Qiang He, Xue Wang, Xing Fan, Yuxin Zhang, Jin Yang and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, 1806388.
 6. Effects of Environmental Atmosphere on the Performance of Contact–Separation Mode TENG" Kai Han, Wei Tang, Jian Chen, Jianjun Luo, Liang Xu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, 1800569.
 7. Comprehensive Pyro-Phototronic Effect Enhanced Ultraviolet Detector with ZnO/Ag Schottky Junction" Ying Wang, Laipan Zhu, Yunjie Feng, Zhaona Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, 1807111.
 8. Piezotronics and piezo-phototronics with third-generation semiconductors" Zhong Lin Wang, Wenzhuo Wu and Christian Falconi, Guest Editors MRS BULLETIN, 2018, 43.
 9. Bladeless-Turbine-Based Triboelectric Nanogenerator for Fluid Energy Harvesting and Self-Powered Fluid Gauge" Jian Chen, Wei Tang, Kai Han, Liang Xu, Baodong Chen, Tao Jiang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, 1800560
 10. Recent progress in piezotronics and tribotronics" Weiguo Hu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2018, Online
 11. Human–Machine Interfacing Enabled by Triboelectric Nanogenerators and Tribotronics" Wenbo Ding, Aurelia C. Wang, Changsheng Wu, Hengyu Guo and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 12. Electrically Responsive Materials and Devices Directly Driven by the High Voltage of Triboelectric Nanogenerators" Jinhui Nie, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 13. Triboelectric Nanogenerator: A Foundation of the Energy for the New Era" Changsheng Wu, Aurelia C. Wang, Wenbo Ding, Hengyu Guo and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 14. Nanogenerators, self-powered systems, blue energy, piezotronics and piezo-phototronics – A recall on the original thoughts for coining these fields" Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 15. Piezoelectric Effect Tuning on ZnO Microwire Whispering-Gallery Mode Lasing" Junfeng Lu, Chunxiang Xu, Fangtao Li, Zheng Yang, Yiyao Peng, Xiaoyi Li, Miaoling Que, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 16. Rotation sensing and gesture control of a robot joint via triboelectric quantization sensor" Xianjie Pu, Hengyu Guo, Qian Tanga, Jie Chen, Li Feng, Guanlin Liu, Xue Wang, Yi Xi, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 17. A Triboelectric Nanogenerator‐Based Smart Insole for Multifunctional Gait Monitoring " Zhiming Lin, Zhiyi Wu, Binbin Zhang, Yi‐Cheng Wang, Hengyu Guo, Guanlin Liu, Chaoyu Chen, Yuliang Chen, Jin Yang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 18. High Energy Storage Efficiency Triboelectric Nanogenerators with Unidirectional Switches and Passive Power Management Circuits" Huaifang Qin, Gang Cheng, Yunlong Zi, Guangqin Gu, Bao Zhang, Wanyu Shang, Feng Yang, Junjie Yang, Zuliang Du and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 19. Directly Visualizing Tactile Perception and Ultrasensitive Tactile Sensors by Utilizing Body‐Enhanced Induction of Ambient Electromagnetic Waves" Zewei Ren, Jinhui Nie, Liang Xu, Tao Jiang, Baodong Chen, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 20. Piezo-phototronic Effect Enhanced Photodetector Based on CH3NH3PbI3 Single Crystals" Qingsong Lai, Laipan Zhu, Yaokun Pang, Liang Xu, Jian Chen, Zewei Ren, Jianjun Luo, Longfei Wang, Libo Chen, Kai Han, Pei Lin, Ding Li, Shiquan Lin, Baodong Chen, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 21. Dynamic Electronic Doping for Correlated Oxides by a Triboelectric Nanogenerator" Yuliang Chen, Ying Zhang, Zhaowu Wang, Taotao Zhan, Yi‐Cheng Wang, Haiyang Zou, Hui Ren, Guobin Zhang, Chongwen Zou and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 22. Giant Voltage Enhancement via Triboelectric Charge Supplement Channel for Self-Powered Electroadhesion" Liang Xu, Hao Wu, Guo Yao, Libo Chen, Xiaodan Yang, Baodong Chen, Xin Huang, Wei Zhong, Xiangyu Chen, Zhouping Yin and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 23. An Ultra-Low-Friction Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Nanogenerator for Rotation Energy Harvesting and Self-Powered Wind Speed Sensor" Peihong Wang, Lun Pan, Jiyu Wang, Minyi Xu, Guozhang Dai, Haiyang Zou, Kai Dong and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 24. Triboelectric microplasma powered by mechanical stimuli" Jia Cheng, Wenbo Ding, Yunlong Zi, Yijia Lu, Linhong Ji, Fan Liu, Changsheng Wu and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2018, Online
 25. A Stretchable Yarn Embedded Triboelectric Nanogenerator as Electronic Skin for Biomechanical Energy Harvesting and Multifunctional Pressure Sensing" Kai Dong, Zhiyi Wu, Jianan Deng, Aurelia C. Wang, Haiyang Zou, Chaoyu Chen, Dongmei Hu, Bohong Gu, Baozhong Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 26. Harsh‐Environmental‐Resistant Triboelectric Nanogenerator and Its Applications in Autodrive Safety Warning" Jing Wen, Baodong Chen, Wei Tang, Tao Jiang, Laipan Zhu, Liang Xu, Jian Chen, Jiajia Shao, Kai Han, Wen Ma and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 27. Elastic-beam triboelectric nanogenerator for high-performance multifunctional applications: sensitive scale, acceleration/force/vibration sensor, and intelligent keyboard" Yuliang Chen, Yi‐Cheng Wang, Ying Zhang, Haiyang Zou, Zhiming Lin, Guobin Zhang, Chongwen Zou and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 28. Triboelectric nanogenerator (TENG) mass spectrometry of falsified antimalarials" Matthew C. Bernier, Anyin Li, Laura Winalski, Yunlong Zi, Yafeng Li, Céline Caillet, Paul Newton, Zhong Lin Wang and Facundo M. Fernández, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2018, Online
 29. Piezoelectric and triboelectric nanogenerators: Trends and impacts" Hassan Askaria, Amir Khajepoura, Mir Behrad Khameseea, Zia Saadatnia and Zhong Lin Wang, Nano Today, 2018, Online
 30. Tire Condition Monitoring and Intelligent Tires Using Nanogenerators Based on Piezoelectric, Electromagnetic, and Triboelectric Effects" Hassan Askari, Ehsan Hashemi, Amir Khajepour, Mir Behrad Khamesee and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 31. Theory of contact electrification: Optical transitions in two-level systems" Morten Willatzen and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 32. Triboelectric–Thermoelectric Hybrid Nanogenerator for Harvesting Energy from Ambient Environments" Ying Wu, Shuangyang Kuang, Huayang Li, Hailu Wang, Rusen Yang, Yuan Zhai, Guang Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 33. Keystroke Dynamics Identification Based on Triboelectric Nanogenerator for Intelligent Keyboard Using Deep Learning Method" Guangquan Zhao, Jin Yang, Jun Chen, Guang Zhu, Zedong Jiang, Xiaoyong Liu, Guangxing Niu, Zhong Lin Wang and Bin Zhang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 34. Direct‐Current Triboelectric Nanogenerator Realized by Air Breakdown Induced Ionized Air Channel" Jianjun Luo, Liang Xu, Wei Tang, Tao Jiang, Feng Ru Fan, Yaokun Pang, Libo Chen, Yan Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 35. Raising the Working Temperature of a Triboelectric Nanogenerator by Quenching down Electron Thermionic Emission in Contact-Electrification" Cheng Xu, Aurelia Chi Wang, Haiyang Zou, Binbin Zhang, Chunli Zhang, Yunlong Zi, Lun Pan, Peihong Wang, Peizhong Feng, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 36. A highly sensitive, self-powered triboelectric auditory sensor for social robotics and hearing aids" Hengyu Guo, Xianjie Pu, Jie Chen, Yan Meng, Min-Hsin Yeh, Guanlin Liu, Qian Tang, Baodong Chen, Di Liu, Song Qi, Changsheng Wu, Chenguo Hu, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Science Robotics, 2018, Online
 37. SATURN: A Thin and Flexible Self-powered Microphone Leveraging Triboelectric Nanogenerator" Nivedita Arora, Steven L. Zhang, Fereshteh Shahmiri, Diego Osorio, Yi-Cheng Wang, Mohit Gupta, Zhengjun Wang, Thad Starner, Zhong Lin Wang and Gregory D. Abowd, Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol., 2018, Online
 38. Flexible Timbo‐Like Triboelectric Nanogenerator as Self‐Powered Force and Bend Sensor for Wireless and Distributed Landslide Monitoring" Zhiwei Lin, Qiang He, Yang Xiao, Tao Zhu, Jun Yang, Chenchen Sun, Zhihao Zhou, Heng Zhang, Ziying Shen, Jin Yang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 39. Triboelectric nanogenerator as a highly sensitive self-powered sensor for driver behavior monitoring" Xiaoyi Meng, Qian Cheng, Xiaobei Jiang, Zhen Fang, Xianxiang Chen, Shaoqing Li, Chenggang Li, Chunwen Sun, Wuhong Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 40. Tunable WSe2–CdS mixed-dimensional van der Waals heterojunction with a piezo-phototronic effect for an enhanced flexible photodetector" Pei Lin, Laipan Zhu, Ding Li, Liang Xu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 41. Structural figure-of-merits of triboelectric nanogenerators at powering loads" Jiajia Shao, Tao Jiang, Wei Tang, Xiangyu Chen, Liang Xu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 42. Spherical Triboelectric Nanogenerators Based on Spring‐Assisted Multilayered Structure for Efficient Water Wave Energy Harvesting" Tian Xiao Xiao, Xi Liang, Tao Jiang, Liang Xu, Jia Jia Shao, Jin Hui Nie, Yu Bai, Wei Zhong and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 43. Piezo‐Phototronic Effect for Enhanced Flexible MoS2/WSe2 van der Waals Photodiodes" Pei Lin, Laipan Zhu, Ding Li, Liang Xu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 44. In Situ Active Poling of Nanofiber Networks for Gigantically Enhanced Particulate Filtration" Chun Xiao Li, Shuang Yang Kuang, Yang Hui Chen, Zhong Lin Wang, Congju Li and Guang Zhu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, Online
 45. Fully Elastic and Metal‐Free Tactile Sensors for Detecting both Normal and Tangential Forces Based on Triboelectric Nanogenerators" Zewei Ren, Jinhui Nie, Jiajia Shao, Qingsong Lai, Longfei Wang, Jian Chen, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 46. Networks of High Performance Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid–Solid Interface Contact Electrification for Harvesting Low‐Frequency Blue Energy" Xiaoyi Li, Juan Tao, Xiandi Wang, Jing Zhu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 47. Triboelectrification-enabled thin-film tactile matrix for self-powered high-resolution imaging" Xiao Xiao Zhu, Ze Bin Li, Xiao Shi Li, Li Su, Xiao Yan Wei, Shuang Yang Kuang, Bing Wu Su, Jin Yang, Zhong Lin Wang and GuangZhu, Nano Energy, 2018, Online
 48. Highly-sensitive and highly-correlative flexible motion sensors based on asymmetric piezotronic effect" Jae Won Lee, Byeong Uk Ye, Zhong Lin Wang, Jong-Lam Lee and Jeong Min Baik, Nano Energy, 2018, Online
 49. Piezotronic graphene barristor: Efficient and interactive modulation of Schottky barrier" Seongchan Kim, Young Jin Choi, Hwi Je Woo, Qijun Sun, Sungjoo Lee, Moon Sung Kang, Young Jae Song, Zhong Lin Wang and Jeong Ho Cho, Nano Energy, 2018, Online
 50. Versatile Core–Sheath Yarn for Sustainable Biomechanical Energy Harvesting and Real‐Time Human‐Interactive Sensing" Kai Dong, Jianan Deng, Wenbo Ding, Aurelia C. Wang, Peihong Wang, Chaoyu Cheng, Yi‐Cheng Wang, Limin Jin, Bohong Gu, Baozhong Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 51. Screen-Printed Washable Electronic Textiles as Self-Powered Touch/Gesture Tribo-Sensors for Intelligent Human-Machine Interaction" Ran Cao, Xianjie Pu, Xinyu Du, Wei Yang, Jiaona Wang, Hengyu Guo, Shuyu Zhao, Zuqing Yuan , Chi Zhang, Congju Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 52. Fully Bioabsorbable Natural‐Materials‐Based Triboelectric Nanogenerators" Wen Jiang, Hu Li, Zhuo Liu, Zhe Li, Jingjing Tian, Bojing Shi, Yang Zou, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Luming Zhao, Rong Sun, Hairong Zheng, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li, Advanced Materials, 2018, Online
 53. Actively Perceiving and Responsive Soft Robots Enabled by Self‐Powered, Highly Extensible, and Highly Sensitive Triboelectric Proximity‐ and Pressure‐Sensing Skins" Ying‐Chih Lai, Jianan Deng, Ruiyuan Liu, Yung‐Chi Hsiao, Steven L. Zhang, Wenbo Peng, Hsing‐Mei Wu, Xingfu Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 54. Self -Powered Insole Plantar Pressure Mapping System" Chaoran Deng, Wei Tang, Long Liu, Baodong Chen, Meicheng Li and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 55. Self-Healable, Stretchable, Transparent Triboelectric Nanogenerators as Soft Power Sources" Jiangman Sun, Xiong Pu, Mengmeng Liu, Aifang Yu, Chunhua Du, Junyi Zhai, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 56. Fully Elastic and Metal‐Free Tactile Sensors for Detecting both Normal and Tangential Forces Based on Triboelectric Nanogenerators" Zewei Ren, Jinhui Nie, Jiajia Shao, Qingsong Lai, Longfei Wan,g Jian Chen, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 57. Hybrid Piezo/Triboelectric-Driven Self-Charging Electrochromic Supercapacitor Power Package" Shanshan Qin Qian Zhang Xixi Yang Mengmeng Liu Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 58. Self-Powered Multifunctional Motion Sensor Enabled by Magnetic-Regulated Triboelectric Nanogenerator" Zhiyi Wu, Wenbo Ding, Yejing Dai, Kai Dong, Changsheng Wu, Lei Zhang, Zhiming Lin, Jia Cheng and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 59. Field Emission of Electrons Powered by a Triboelectric Nanogenerator" Yunlong Zi, Changsheng Wu, Wenbo Ding, Xingfu Wang, Yejing Dai, Jia Cheng, Jiyu Wang, Zhengjun Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 60. MoS2 Negative‐Capacitance Field‐Effect Transistors with Subthreshold Swing below the Physics Limit" Xingqiang Liu, Renrong Liang, Guoyun Gao, Caofeng Pan, Chunsheng Jiang, Qian Xu, Jun Luo, Xuming Zou, Zhenyu Yang, Lei Liao and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 61. Ultrahigh charge density realized by charge pumping at ambient conditions for triboelectric nanogenerators" Liang Xu, Tian Zhao Bu, Xiao Dan Yang, ChiZhang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 62. Highly Adaptive Solid-Liquid Interfacing Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Diverse Water Wave Energy" Xue Jiao Zhao, Shuang Yang Kuang, Zhong Lin Wang and Guang Zhu, ACS Nano, 2018, Online
 63. Fully Rollable Lead-Free Poly(vinylidene fluoride)-Niobate-Based Nanogenerator with Ultra-Flexible Nano-Network Electrodes" Chen Zhang, Youjun Fan, Huayang Li, Yayuan Li, Lei Zhang, Shubo Cao, Shuangyang Kuang, Yongbin Zhao, Aihua Chen, Guang Zhu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 64. Multidirection Piezoelectricity in Mono- and Multilayered Hexagonal α-In2Se3" Fei Xue, Junwei Zhang, Weijin Hu, Wei-Ting Hsu, Ali Han, Siu-Fung Leung, Jing-Kai Huang, Yi Wan, Shuhai Liu, Junli Zhang, Jr-Hau He, Wen-Hao Chang, Zhong Lin Wang, Xixiang Zhang and Lain-Jong Li, ACS Nano, 2018, Online
 65. Ultrathin Piezotronic Transistors with 2 nm Channel Lengths" Longfei Wang, Shuhai Liu, Guoyun Gao, Yaokun Pang, Xin Yin, Xiaolong Feng, Laipan Zhu, Yu Bai, Libo Chen, Tianxiao Xiao, Xudong Wang, Yong Qin and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 66. Concurrent Harvesting of Ambient Energy by Hybrid Nanogenerators for Wearable Self-Powered Systems and Active Remote Sensing" Haiwu Zheng, Yunlong Zi, Xu He, Hengyu Guo, Ying-Chih Lai, Jie Wang, Steven L. Zhang, Changsheng Wu, Gang Cheng and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, Online
 67. Studying about applied force and the output performance of sliding-mode triboelectric nanogenerators" Jiajia Shao, Tao Jiang, Wei Tang, Liang Xu, Tae Whan Kim, Chaoxing Wu, Xiangyu Chen, Baodong Chen, Tianxiao Xiao, Yu Bai and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 68. On-Skin Triboelectric Nanogenerator and Self‐Powered Sensor with Ultrathin Thickness and High Stretchability" Xiangyu Chen, Yali Wu, Jiajia Shao, Tao Jiang, Aifang Yu, Liang Xu and Zhong Lin Wang, Small, 2018, Online
 69. Rationally designed sea snake structure based triboelectric nanogenerators for effectively and efficiently harvesting ocean wave energy with minimized water screening effect" Steven L. Zhang, Minyi Xu, Chunli Zhang, Yi-Cheng Wang, Haiyang Zou, Xu He, Zhengjun Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 70. Self-Powered Wind Sensor System for Detecting Wind Speed and Direction Based on a Triboelectric Nanogenerator" Jiyu Wang, Wenbo Ding, Lun Pan, Changsheng Wu, Hua Yu, Lijun Yang, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 71. Thermal strain induced large electrocaloric effect of relaxor thin film on LaNiO3/Pt composite electrode with the coexistence of nanoscale antiferroelectric and ferroelectric phases in a broad temperature range" Biaolin Peng, Qi Zhang, Yinong Lyu, Laijun Liu, Xiaojie Lou, Christopher Shaw, Haitao Huang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 72. Self-powered wireless optical transmission of mechanical agitation signals" Wenbo Ding, Changsheng Wu, Yunlong Zi, Haiyang Zou, Jiyu Wang, Jia Cheng, Aurelia C. Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 73. Triboelectric-Nanogenerator-Based Soft Energy-Harvesting Skin Enabled by Toughly Bonded Elastomer/Hydrogel Hybrids" Ting Liu, Mengmeng Liu, Su Dou, Jiangman Sun, Zifeng Cong, Chunyan Jiang, Chunhua Du, Xiong Pu, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 74. Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy" Lun PanJiyu WangPeihong WangRuijie GaoYi-Cheng WangXiangwen ZhangJi-Jun Zou and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2018, Online
 75. On the Electron-Transfer Mechanism in the Contact-Electrification Effect" Cheng Xu, Yunlong Zi, Aurelia Chi Wang, Haiyang Zou, Yejing Dai, Xu He, Peihong Wang, Yi-Cheng Wang, Peizhong Feng, Dawei Li and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 76. Suppressing self-discharge of supercapacitors via electrorheological effect of liquid crystals " Mengyang Xia, Jinhui Ni, Zailei Zhang, Xianmao Lu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 77. Vitrimer Elastomer-Based Jigsaw Puzzle-Like Healable Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wearable Electronics" Jianan Deng, Xiao Kuang, Ruiyuan Liu, Wenbo Ding, Aurelia C. Wang, Ying-Chih Lai, Kai Dong, Zhen Wen, Yaxian Wang, Lili Wang, H. Jerry Qi, Tong Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 78. Magnetic-Induced-Piezopotential Gated MoS2 Field-Effect Transistor at Room Temperature" Yudong Liu, Junmeng Guo, Aifang Yu, Yang Zhang, Jinzong Kou, Ke Zhang, Rongmei Wen, Yan Zhang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 79. Piezo-Phototronic Effect Modulated Deep UV Photodetector Based on ZnO-Ga2O3 Heterojuction Microwire" Mengxiao Chen, Bin Zhao, Guofeng Hu, Xiaosheng Fang, Hui Wang, Lei Wang, Jun Luo, Xun Han, Xiandi Wang, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 80. Magnetorheological elastomers enabled high sensitive self-powered tribo-sensor for magnetic field detecting" Song Qi, Hengyu Guo, Jie Chen, Jie Fu, Chenguo Hu, Miao Yu and Zhong Lin Wang, Nanoscale, 2018, Online
 81. Washable Multilayer Triboelectric Air Filter for Efficient Particulate Matter PM2.5 Removal" Yu Bai, Chang Bao Han, Chuan He, Guang Qin Gu, Jin Hui Nie, Jia Jia Shao, Tian Xiao Xiao, Chao Ran Deng and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 82. Radial-Grating Pendulum-Structured Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Tilting-Angle Sensing" Chuan He, Bao Dong Chen, Tao Jiang, Liang Xu, Chang Bao Han, Guang Qin Gu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 83. Tunable Tribotronic Dual-Gate Logic Devices Based on 2D MoS2 and Black Phosphorus" Guoyun Gao, Bensong Wan, Xingqiang Liu, Qijun Sun, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 84. Three-dimensional ultraflexible triboelectric nanogenerator made by 3D printing" Baodong Chen, Wei Tang, Tao Jiang, Laipan Zhu, Xiangyu Chen, Chuan He, Liang Xu, Hengyu Guo, Pei Lin, Ding Li, Jiajia Shao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 85. MXene electrochemical microsupercapacitor integrated with triboelectric nanogenerator as a wearable self-charging power unit" Qiu Jiang, Changsheng Wu, Zhengjun Wang, Aurelia Chi Wang, Jr-Hau He, Zhong Lin Wang and Husam N. Alshareef, Nano Energy, 2018, Online
 86. Keystroke dynamics enabled authentication and identification using triboelectric nanogenerator array" Changsheng Wu, Wenbo Ding, Ruiyuan Liu, Jiyu Wang, Aurelia C. Wang, Jie Wang, Shengming Li, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Materials Today, 2018, Online
 87. Heterostructured nanorod array with piezophototronic and plasmonic effect for photodynamic bacteria killing and wound healing" Xin Yu, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Anhui Qi, Xiran Qiao, Zhirong Liu, Mengqi Wu, Linlin Li and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 88. The grand challenges of Science Robotics" Guang-Zhong Yang, Jim Bellingham, Pierre E. Dupont, Peer Fischer, Luciano Floridi, Robert Full, Neil Jacobstein, Vijay Kumar, Marcia McNutt, Robert Merrifield, Bradley J. Nelson, Brian Scassellati, Mariarosaria Taddeo, Russell Taylor, Manuela Veloso, Zhong Lin Wang and Robert Wood, Science Robotics, 2018, Online
 89. Piezotronic Effect on Rashba Spin–Orbit Coupling in a ZnO/P3HT Nanowire Array Structure" Laipan Zhu, Yan Zhang, Pei Lin, Ying Wang, Leijing Yang, Libo Chen, Longfei Wang, Baodong Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 90. Skin-inspired highly stretchable and conformable matrix networks for multifunctional sensing" Qilin Hua, Junlu Sun, Haitao Liu, Rongrong Bao, Ruomeng Yu, Junyi Zhai, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2018, Online
 91. Coupled Triboelectric Nanogenerator Networks for Efficient Water Wave Energy Harvesting" Liang Xu, Tao Jiang, Pei Lin, Jia Jia Shao, Chuan He, Wei Zhong, Xiang Yu Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 92. Self-Powered Microfluidic Transport System Based on Triboelectric Nanogenerator and Electrowetting Technique" Jinhui Nie, Zewei Ren, Jiajia Shao, Chaoran Deng, Liang Xu, Xiangyu Chen, Meicheng Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 93. A Self-Powered and Flexible Organometallic Halide Perovskite Photodetector with Very High Detectivity" Siu-Fung Leung, Kang-Ting Ho, Po-Kai Kung, Vincent K. S. Hsiao, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He, Advanced Materials, 2018, Online
 94. Self-Powered Si/CdS Flexible Photodetector with Broadband Response from 325 to 1550 nm Based on Pyro-phototronic Effect: An Approach for Photosensing below Bandgap Energy" Yejing Dai, Xingfu Wang, Wenbo Peng, Cheng Xu, Changsheng Wu, Kai Dong, Ruiyuan Liu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 95. Complementary Electromagnetic-Triboelectric Active Sensor for Detecting Multiple Mechanical Triggering" Peihong Wang, Ruiyuan Liu, Wenbo Ding, Peng Zhang, Lun Pan, Guozhang Dai, Haiyang Zou, Kai Dong, Cheng Xu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 96. Triboelectrification-Enabled Self-Powered Data Storage" Shuang Yang Kuang, Guang Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2018, Online
 97. Piezotronic Transistor Based on Topological Insulators" Gongwei Hu, Yan Zhang, Lijie Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 98. Enhanced photoresponsivity of the MoS2-GaN heterojunction diode via the piezo-phototronic effect" Fei Xue, Leijing Yang, Mengxiao Chen, Jian Chen, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Libo Chen, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, NPG Asia Materials, 2018, Online
 99. Scavenging Wind Energy by Triboelectric Nanogenerators" Bo Chen, Ya Yang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 100. Shape Memory Polymers for Body Motion Energy Harvesting and Self-Powered Mechanosensing" Ruiyuan Liu, Xiao Kuang, Jianan Deng, Yi-Cheng Wang, Aurelia C. Wang, Wenbo Ding, Ying-Chih Lai, Jun Chen, Peihong Wang, Zhiqun Lin, H. Jerry Qi, Baoquan Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 101. Piezo-phototronic and pyro-phototronic effects to enhance Cu(In, Ga)Se2 thin film solar cells" Laipan Zhu, Pei Lin, Baodong Chen, Longfei Wang, Libo Chen, Ding Li and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2018, Online
 102. Inductor-Free Wireless Energy Delivery via Maxwell's Displacement Current from an Electrodeless Triboelectric Nanogenerator" Xia Cao, Meng Zhang, Jinrong Huang, Tao Jiang, Jingdian Zou, Ning Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 103. Managing and maximizing the output power of a triboelectric nanogenerator by controlled tip–electrode air-discharging and application for UV sensing" Gang Cheng, Haiwu Zheng, Feng Yanga, Lei Zhao , Mingli Zheng, Junjie Yang, Huaifang Qin, Zuliang Du and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 104. A flexible lithium-ion battery with quasi-solid gel electrolyte for storing pulsed energy generated by triboelectric nanogenerator" Shaoqing Li, Dan Zhang, Xiaoyi Meng, Qiu-An Huang, Chunwen Sun and Zhong Lin Wang, Energy Storage Materials, 2018, Online
 105. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application" Qian Zhang, Tao Jiang, Donghae Ho, Shanshan Qin, Xixi Yang, Jeong Ho Cho, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.