An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2014

Papers in 2014

 1. Dual functional transparent film for proximity and pressure sensing"Bo Zhang, Zemin Xiang, Siwei Zhu, Qiyi Hu, Yuanzhi Cao, Junwen Zhong, Qize Zhong, Bo Wang, Yunsheng Fang, Bin Hu, Jun Zhou and Zhonglin Wang, Nano Research, 2014, 7, 1488
 2. A Shape-Adaptive Thin-Film-Based Approach for 50% High-Effi ciency Energy Generation Through Micro-Grating Sliding Electrifi cation"Guang Zhu , Yu Sheng Zhou , Peng Bai , Xian Song Meng , Qingshen Jing , Jun Chen , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, 26, 3788–3796
 3. Recent Progress in piezoelectric nanogenerators as sustainable power source in self-powered Systems and active sensors"Youfan Hu, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 4. Optimizing Performance of Silicon- Based p-n Junction Photodetectors by the Piezo-Phototronic Effect"Zhaona Wang, Ruomeng Yu, Xiaonan Wen, Ying Liu, Caofeng Pan, Wenzhuo Wu, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 5. Self-Powered Trace Memorization by Conjunction of Contact-Electrifi cation and Ferroelectricity"Xiangyu Chen , Mitsumasa Iwamoto , Zhemin Shi , Limin Zhang , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 6. Electrochemical Cathodic Protection Powered by Triboelectric Nanogenerator"Wenxi Guo, Xiaoyi Li, Mengxiao Chen, Lu Xu, Lin Dong, Xia Cao, Wei Tang, Jing Zhu, Changjian Lin, Caofeng Pan, and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 42, 6691-6699
 7. Grating-Structured Freestanding Triboelectric-Layer Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy at 85% Total Conversion Efficiency"Yannan Xie, Sihong Wang, Simiao Niu, Long Lin, Qingshen Jing, Jin Yang, Zhengyun Wu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 8. Hybrid energy cell for simultaneously harvesting wind, solar, and chemical energies"Yingchun Wu, Xiandai Zhong, Xue Wang, Ya Yang, Zhong Lin Wang, Nano Research, 2014, 7, 11, 1631-1639
 9. Optimization of the Output Effi ciency of GaN Nanowire Piezoelectric Nanogenerators by Tuning the Free Carrier Concentration"Chao-Hung Wang, Wei-Shun Liao, Zong-Hong Lin, Nai-Jen Ku, Yi-Chang Li, Yen-Chih Chen, Zhong-Lin Wang, and Chuan-Pu Liu, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1400392
 10. Nanometer Resolution Self-Powered Static and Dynamic Motion Sensor Based on Micro-Grated Triboelectrifi cation"Yu Sheng Zhou, Guang Zhu, Simiao Niu, Ying Liu, Peng Bai, Qingsheng Jing, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 11. Piezo-phototronic Boolean Logic and Computation Using Photon and Strain Dual-Gated Nanowire Transistors"Ruomeng Yu, Wenzhuo Wu, Caofeng Pan, Zhaona Wang, Yong Ding, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 12. Fundamental theories of piezotronics and piezo-phototronics"Ying Liu, Yan Zhang, Qing Yang, Simiao Niu, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 13. Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge"Chang Bao Han, Chi Zhang, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2014, Online
 14. Solution-Derived ZnO Homojunction Nanowire Films on Wearable Substrates for Energy Conversion and Self-Powered Gesture Recognition"Ken C. Pradel, Wenzhuo Wu, Yong Ding, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2014, Online
 15. Triboelectric nanogenerators as new energy technology and self-powered sensors – Principles, problems and perspectives"Zhong Lin Wang, Faraday Discussions, 2014, Online
 16. Triboelectric nanogenerators as self-powered active sensors"Sihong Wang, Long Lin, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 17. Single-electrode-based rotationary triboelectric nanogenerator and its applications as self-powered contact area and eccentric angle sensors"Yufang Li, Gang Cheng, Zong-Hong Lin Jin Yang, Long  Lin, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2015, 11, 323–332
 18. Self-Powered Water Splitting Using Flowing Kinetic Energy"Wei Tang, Yu Han, Chang Bao Han, Cai Zhen Gao, Xia Cao, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 19. Multilayered-Electrode-Based Triboelectric Nanogenerators with Managed Output Voltage and Multifold Enhanced Charge Transport"Gang Cheng, Li Zheng, Zong-Hong Lin, Jin Yang, Zuliang Du, and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2014, 1401452
 20. Topographically-Designed Triboelectric Nanogenerator via Block Copolymer Self-Assembly"Chang Kyu Jeong, Kwang Min Baek, Simiao Niu, Tae Won Nam, Yoon Hyung Hur, Dae Yong Park, Geon-Tae Hwang, Myunghwan Byun, Zhong Lin Wang, Yeon Sik Jung, and Keon Jae Lee, Nano Letters, 2014, Online
 21. Self-Powered, Ultrasensitive, Flexible Tactile Sensors Based on Contact Electrification"Guang Zhu, Wei Qing Yang, Tiejun Zhang, Qingshen Jing, Jun Chen, Yu Sheng Zhou, Peng Bai, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2014, Online
 22. Quantitative Measurements of Vibration Amplitude Using a Contact-Mode Freestanding Triboelectric Nanogenerator"Sihong Wang, Simiao Niu, Jin Yang, Long Lin, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 23. Harvesting Water Wave Energy by Asymmetric Screening of Electrostatic Charges on a Nanostructured Hydrophobic Thin-Film Surface"Guang Zhu, Yuanjie Su, Peng Bai, Jun Chen, Qingshen Jing,Weiqing Yang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 24. Contact Electrification Field-Effect Transistor"Chi Zhang, Wei Tang, Limin Zhang, Changbao Han, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 25. First principle simulations of piezotronic transistors"Wei Liu, Aihua Zhang, Yan Zhang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 26. Self-powered triboelectric velocity sensor for dual-mode sensing of rectified linear and rotary motions"Qingshen Jing, Guang Zhu, Wenzhuo Wu, Peng Bai, Yannan Xie, Ray P.S. Han, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, 10, 305–312
 27. Pyroelectric-field driven defects diffusion along c-axis in ZnO nanobelts under highenergy electron beam irradiation"Yong Ding, Ying Liu, Simiao Niu, Wenzhuo Wu, and Zhong Lin Wang, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 154304
 28. Piezoelectricity of single-atomic-layer MoS2 for energy conversion and piezotronics"Wenzhuo Wu, Lei Wang, Yilei Li, Fan Zhang, Long Lin, Simiao Niu, Daniel Chenet, Xian Zhang, Yufeng Hao, Tony F. Heinz, James Hone & Zhong Lin Wang, Nature, 2014, Online
 29. Membrane-Based Self-Powered Triboelectric Sensors for Pressure Change Detection and Its Uses in Security Surveillance and Healthcare Monitoring"Peng Bai, Guang Zhu, Qingshen Jing, Jin Yang, Jun Chen, Yuanjie Su, Jusheng Ma, Gong Zhang, and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 30. Dipole-moment-induced effect on contact electrification for triboelectric nanogenerators"Peng Bai, Guang Zhu, Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Jusheng Ma, Gong Zhang, and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2014, Online
 31. Self-Powered Trajectory, Velocity, and Acceleration Tracking of a Moving Object/Body using a Triboelectric Sensor"Fang Yi, Long Lin, Simiao Niu, Jin Yang, Wenzhuo Wu, Sihong Wang, Qingliang Liao, Yue Zhang, and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 32. Enhancing Output Power of Cylindrical Triboelectric Nanogenerators by Segmentation Design and Multilayer Integration"Wei Tang , Chi Zhang , Chang Bao Han , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 33. Self-powered acoustic source locator in underwater environment based on organic film triboelectric nanogenerator"Aifang Yu, Ming Song, Yan Zhang, Yang Zhang, Libo Chen, Junyi Zhai, Zhong Lin Wang, Nano Research, 2014, Online
 34. Woven Structured Triboelectric Nanogenerator for Wearable Devices"Tao Zhou, Chi Zhang, Chang Bao Han, Feng Ru Fan, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14695−14701
 35. Flutter-driven triboelectrification for harvesting wind energy"Jihyun Bae, Jeongsu Lee, SeongMin Kim, Jaewook Ha, Byoung-Sun Lee, YoungJun Park, Chweelin Choong, Jin-Baek Kim, Zhong Lin Wang, Ho-Young Kim, Jong-Jin Park & U-In Chung, Nature Communications, 2014, Online
 36. 3D Fiber-Based Hybrid Nanogenerator for Energy Harvesting and as a Self-Powered Pressure Sensor"Xiuhan Li, Zong-Hong Lin,Gang Cheng, Xiaonan Wen, Ying Liu, Simiao Niu, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 37. Biocompatible Nanogenerators through High Piezoelectric Coeffi cient 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8 )O3 -0.5(Ba0.7Ca0.3 )TiO3 Nanowires for In-Vivo Applications"Miaomiao Yuan , Li Cheng , Qi Xu , Weiwei Wu , Suo Bai , Long Gu , Zhe Wang , Jun Lu , Huanping Li , Yong Qin , Tao Jing ,  and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 38. High power triboelectric nanogenerator based on printed circuit board (PCB) technology"Changbao Han, Chi Zhang, Wei Tang, Xiaohui Li, and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2014, Online
 39. Theoretical Study of Piezo-phototronic Nano-LEDs"Ying Liu, Simiao Niu, Qing Yang, Benjamin D. B. Klein, Yu Sheng Zhou andZhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 40. Magnetic-Mechanical-Electrical-Optical Coupling Effects in GaN-Based LED/Rare-Earth Terfenol-D Structures"Mingzeng Peng, Yan Zhang, Yudong Liu, Ming Song, Junyi Zhai, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 41. Self-powered velocity and trajectory tracking sensor array made of planar triboelectric nanogenerator pixels"Chang Bao Han, Chi Zhang, Xiao Hui Li, Limin Zhang, Tao Zhou, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, 9, 325–333
 42. Silicon-based hybrid cell for harvesting solar energy and rain drop electrostatic energy"Li Zheng, Zong-Hong Lin, Gang Cheng, Wenzhuo Wu, Xiaonan Wen, Sangmin Lee, Zhong Lin Wang,Nano Energy, 2014, 9, 291–300
 43. Maximum Surface Charge Density for Triboelectric Nanogenerators Achieved by Ionized-Air Injection: Methodology and Theoretical Understanding"Sihong Wang, Yannan Xie, Simiao Niu, Long Lin, Chang Liu, Yu Sheng Zhou, and Zhong Lin Wang,Advanced Materials, 2014, Online
 44. Hybrid triboelectric nanogenerator for harvesting water wave energy and as a self-powered distress signal emitter"Yuanjie Su, Xiaonan Wen, Guang Zhu, Jin Yang, Jun Chen, Peng Bai, Zhiming Wu, Yadong Jiang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 45. In Vivo Powering of Pacemaker by Breathing-Driven Implanted Triboelectric Nanogenerator"Qiang Zheng , Bojing Shi , Fengru Fan , Xinxin Wang , Ling Yan , Weiwei Yuan , Sihong Wang , Hong Liu , Zhou Li , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 46. Noncontact Free-Rotating Disk Triboelectric Nanogenerator as a Sustainable Energy Harvester and Self-Powered Mechanical Sensor"Long Lin, Sihong Wang, Simiao Niu, Chang Liu, Yannan Xie, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3031−3038
 47. Cover-sheet-based nanogenerator for charging mobile electronics using low-frequency body motion/vibration"Wei Tang, Chang Bao Han, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, Online
 48. Highly transparent and flexible triboelectric nanogenerators: performance improvements and fundamental mechanisms"Feng Ru Fan, Jianjun Luo, Wei Tang, Chaoyu Li, Cuiping Zhang, Zhongqun Tian and Zhong Lin Wang, Journal of Materials Chemistry A, Online
 49. Simulation method for optimizing the performance of an integrated triboelectric nanogenerator energy harvesting system"Simiao Niu, Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Ying Liu, Long Lin, Yoshio Bando, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, 8, 150–156
 50. Hybridizing Triboelectrification and Electromagnetic Induction Effects for High-Efficient Mechanical Energy Harvesting"Youfan Hu, Jin Yang, Simiao Niu, Wenzhuo Wu, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2014, Online
 51. Single-Electrode-Based Rotating Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Energy from Tires"Hulin Zhang, Ya Yang, Xiandai Zhong, Yuanjie Su, Yusheng Zhou, Chenguo Hu, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, 8, 1, 680–689
 52. Harvesting Broadband Kinetic Impact Energy from Mechanical Triggering/Vibration and Water Waves"Xiaonan Wen, Weiqing Yang, Qingshen Jing, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, 8, 7, 7405–7412
 53. Case-Encapsulated Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Energy from Reciprocating Sliding Motion"Qingshen Jing, Guang Zhu, Peng Bai, Yannan Xie, Jun Chen, Ray P. S. Han, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online
 54. Multi-layered disk triboelectric nanogenerator for harvesting hydropower"Yannan Xie, Sihong Wang, Simiao Niu, Long Lin, Qingshen Jing, Yuanjie Su, Zhengyun Wu, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, 6, 129–136
 55. Direct-Current Triboelectric Generator"Ya Yang , Hulin Zhang , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 56. Dual-Mode Triboelectric Nanogenerator for HarvestingWater Energy and as a Self-Powered Ethanol Nanosensor"Zong-Hong Lin, Gang Cheng, Wenzhuo Wu, Ken C. Pradel, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online
 57. Freestanding Triboelectric-Layer-Based Nanogenerators for Harvesting Energy from a Moving Object or Human Motion in Contact and Non-contact Modes"Sihong Wang , Yannan Xie , Simiao Niu , Long Lin , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, 26, 2818–2824, Supporting Information
 58. Harvesting Water Drop Energy by a Sequential Contact-Electrifi cation and Electrostatic-Induction Process"Zong-Hong Lin, Gang Cheng, Sangmin Lee, Ken C. Pradel, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 59. Triboelectric Nanogenerator Built on Suspended 3D Spiral Structure as Vibration and Positioning Sensor and Wave Energy Harvester"Youfan Hu, Jin Yang, Qingshen Jing, Simiao Niu, Wenzhuo Wu, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online, Supporting Information
 60. A theoretical study of grating structured triboelectric nanogenerators"Simiao Niu, Sihong Wang, Ying Liu, Yu Sheng Zhou, Long Lin, Youfan Hu, Ken C. Pradela and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2014, 7 (7), 2339 - 2349
 61. A power-transformed-and-managed triboelectric nanogenerator and its applications in a self-powered wireless sensing node"Wei Tang, Tao Zhou, Chi Zhang, Feng Ru Fan, Chang Bao Han and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2014, 25, 225402
 62. Triboelectrification Based Motion Sensor for Human-Machine Interfacing"Weiqing Yang, Jun Chen, Xiaonan Wen, Qingshen Jing, Jin Yang, Yuanjie Su, Guang Zhu, Wenzuo Wu, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, Online
 63. Fiber-Based Generator for Wearable Electronics and Mobile Medication"Junwen Zhong, Yan Zhang, Qize Zhong, Qiyi Hu, Bin Hu, Zhong Lin Wang, and Jun Zhou, ACS NANO, 2014, Online
 64. A Three Dimensional Multi-Layered Sliding Triboelectric Nanogenerator"Weiming Du, Xun Han, Long Lin, Mengxiao Chen, Xiaoyi Li, Caofeng Pan, and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2014, Online
 65. Piezotronic Effect on ZnO Nanowire Film Based Temperature Sensor"Fei Xue, Limin Zhang, Wei Tang, Chi Zhang, Weiming Du, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, Online
 66. Triboelectrification-Based Organic Film Nanogenerator for Acoustic Energy Harvesting and Self-Powered Active Acoustic Sensing"Jin Yang, Jun Chen, Ying Liu, Weiqing Yang, Yuanjie Su, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online
 67. Broadband Vibrational Energy Harvesting Based on a Triboelectric Nanogenerator"Jin Yang , Jun Chen , Ya Yang , Hulin Zhang , Weiqing Yang , Peng Bai , Yuanjie Su , and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2014, Online
 68. Increase Output Energy and Operation Frequency of a Triboelectric Nanogenerator by Two Grounded Electrodes Approach"Gang Cheng , Zong-Hong Lin , Zuliang Du , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 69. Theoretical Investigation and Structural Optimization of Single-Electrode Triboelectric Nanogenerators"Simiao Niu , Ying Liu , Sihong Wang , Long Lin , Yu Sheng Zhou , Youfan Hu , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 70. Rotating-Disk-Based Direct-Current Triboelectric Nanogenerator"Chi Zhang , Tao Zhou , Wei Tang , Changbao Han , Limin Zhang , and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2014, Online
 71. 3D Stack Integrated Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Vibration Energy"Weiqing Yang , Jun Chen , Qingshen Jing , Jin Yang , Xiaonan Wen , Yuanjie Su , Guang Zhu , Peng Bai , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 72. Core/Shell Au/CuPt Nanoparticles and Their Dual Electrocatalysis for 2 Both Reduction and Oxidation Reactions"Xiaolian Sun, Dongguo Li, Yong Ding, Wenlei Zhu, Shaojun Guo, Zhong Lin Wang, and Shouheng Sun, JACS, 2014, Online
 73. Theoretical Comparison, Equivalent Transformation, and Conjunction Operations of Electromagnetic Induction Generator and Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy"Chi Zhang , Wei Tang , Changbao Han , Fengru Fan , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2014, Online
 74. Piezotronics for sensors and energy technology"Zhong Lin Wang and Wenzhuo Wu, SPIE Newsroom, 2014, Online
 75. Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Vibration Energy in Full Space and as Self-Powered Acceleration Sensor"Hulin Zhang , Ya Yang , Yuanjie Su , Jun Chen , Katherine Adams , Sangmin Lee , Chenguo Hu , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 76. Triboelectric Nanogenerator as an Active UV Photodetector"Zong-Hong Lin , Gang Cheng , Ya Yang , Yu Sheng Zhou , Sangmin Lee , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 77. Triboelectric Sensor for Self-Powered Tracking of Object Motion inside Tubing"Yuanjie Su, Guang Zhu, Weiqing Yang, Jin Yang, Jun Chen, Qingshen Jing, Zhiming Wu, Yadong Jiang, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online
 78. Complementary power output characteristics of electromagnetic generators and triboelectric generators"Feng-Ru Fan, Wei Tang, Yan Yao, Jianjun Luo, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2014, Online
 79. Radial-arrayed rotary electrification for high performance triboelectric generator"Guang Zhu, Jun Chen, Tiejun Zhang, Qingshen Jing and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2014, Online, Supporting Information
 80. Applicability of triboelectric generator over a wide range of temperature"Xiaonan Wen, Yuanjie Su, Ya Yang, Hulin Zhang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2014, 4, 150–156
 81. Electret Film-Enhanced Triboelectric Nanogenerator Matrix for Self- Powered Instantaneous Tactile Imaging"Ya Yang, Hulin Zhang, Xiandai Zhong, Fang Yi, Ruomeng Yu, Yue Zhang, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, Online
 82. Ultrathin Nanogenerators as Self-Powered/Active Skin Sensors for Tracking Eye Ball Motion"Sangmin Lee, Ronan Hinchet, Yean Lee, Ya Yang, Zong-Hong Lin, Gustavo Ardila, Laurent Montès , Mireille Mouis , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2014, Online
 83. Electrical Tuning of Surface Plasmon Polariton Propagation in Graphene Nanowire Hybrid Structure"Haoliang Qian, Yaoguang Ma, Qing Yang, Bigeng Chen, Ying Liu, Xin Guo, Shisheng Lin, Jili Ruan, Xu Liu, Limin Tong, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2014, Online
 84. Highly-Effi cient, Flexible Piezoelectric PZT Thin Film Nanogenerator on Plastic Substrates"Kwi-Il Park , Jung Hwan Son , Geon-Tae Hwang , Chang Kyu Jeong , Jungho Ryu , Min Koo , Insung Choi , Seung Hyun Lee , Myunghwan Byun , Zhong Lin Wang , and Keon Jae Lee, Advanced Materials, 2014, Online, Supporting Information
 85. Manipulating Nanoscale Contact Electrification by an Applied Electric Field"Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Ya Yang, Guang Zhu, Simiao Niu, Zong-Hong Lin, Ying Liu, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2014, Online
 86. Fully Enclosed Cylindrical Single-Electrode-Based Triboelectric Nanogenerator"Yuanjie Su, Ya Yang, Xiandai Zhong, Hulin Zhang, Zhiming Wu, Yadong Jiang, and Zhong Lin Wang, ACS Applied Mateirals&Interfaces, 2014, 6, 553−559
 87. Low-Cost High-Performance Solid-State Asymmetric Supercapacitors Based on MnO2 Nanowires and Fe2O3 Nanotubes"Peihua Yang, Yong Ding, Ziyin Lin, Zhongwei Chen, Yuzhi Li, Pengfei Qiang, Masood Ebrahimi, Wenjie Mai, Ching Ping Wong, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2014, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.