An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2012

Papers in 2012

 1. BaTiO3 Nanotubes-Based Flexible and Transparent Nanogenerators"Zong-Hong Lin, Ya Yang, Jyh Ming Wu, Ying Liu, Fang Zhang, and Zhong Lin Wang, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2012, Online
 2. Super-Flexible Nanogenerator for Energy Harvesting from Gentle Wind and as an Active Deformation Sensor"Sangmin Lee, Sung-Hwan Bae, Long Lin, Ya Yang, Chan Park, Sang-Woo Kim, Seung Nam Cha, Hyunjin Kim, Young Jun Park, and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2012, Online
 3. Flexible Hybrid Energy Cell for Simultaneously Harvesting Thermal, Mechanical, and Solar Energies"Ya Yang, Hulin Zhang, Guang Zhu, Sangmin Lee, Zong-Hong Lin, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, Online
 4. Finger typing driven triboelectric nanogenerator and its use for instantaneously lighting up LEDs"Junwen Zhong, Qize Zhong, Fengru Fan, Yan Zhang, Sihong Wang, Bin Hu, Zhong Lin Wang, Jun Zhou, Nano Energy, 2012, Online
 5. Flexible Fiber Nanogenerator with 209 V Output Voltage Directly Powers a Light-Emitting Diode"Long Gu, Nuanyang Cui, Li Cheng, Qi Xu, Suo Bai, Miaomiao Yuan, Weiwei Wu, Jinmei Liu, Yong Zhao, Fei Ma, Yong Qin, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, Online
 6. Nanogenerator based on zinc blende CdTe micro/nanowires"Te-Chien Hou, Ya Yang, Zong-Hong Lin, Yong Ding, Chan Park, Ken C. Pradel, Lih-Juann Chen, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2012, Online
 7. Nano-Newton Transverse Force Sensor Using a Vertical GaN Nanowire based on the Piezotronic Effect"Yu Sheng Zhou, Ronan Hinchet, Ya Yang, Gustavo Ardila, Rudeesun Songmuang, Fang Zhang, Yan Zhang, Weihua Han, Ken Pradel, Laurent Montès, Mireille Mouis, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, Online
 8. Engineering of efficiency limiting free carriers and an interfacial energy barrier for an enhancing piezoelectric generation"Jung Inn Sohn, Seung Nam Cha, Byong Gwon Song, Sanghyo Lee, Seong Min Kim, JiYeon Ku, Hyun Jin Kim, Young Jun Park, Byoung Lyong Choi, Zhong Lin Wang, Jong Min Kim and Kinam Kim, Energy & Environmental Sciecne, 2012, Online
 9. Nanowire-Composite based Flexible Thermoelectric Nanogenerators and Self-Powered Temperature Sensors"Ya Yang, Zong-Hong Lin, Techien Hou, Fang Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2012, Online
 10. Nanoscale Triboelectric-Effect-Enabled Energy Conversion for Sustainably Powering Portable Electronics"Sihong Wang, Long Lin, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, Online
 11. Pyroelectric Nanogenerators for Driving Wireless Sensors"Ya Yang, Sihong Wang, Yan Zhang, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, Online
 12. Characterizing individual SnO2 nanobelt field-effect transistors and their intrinsic responses to hydrogen and ambient gases"Yi Cheng, Rusen Yang, Jian-Ping Zheng, Zhong Lin Wang, Peng Xiong, Materials Chemistry and Physics, 2012, Online
 13. Nanotechnology-Enabled Energy Harvesting for Self- Powered Micro-/Nanosystems"Zhong Lin Wang and Wenzhuo Wu, Angewandte Chemie, 2012, Online
 14. In Situ Observation of Dehydration-Induced Phase Transformation from Na2Nb2O6−H2O to NaNbO3"Jong Hoon Jung, Chih-Yen Chen, Wen-Wei Wu, Jung-Il Hong, Byung Kil Yun, Yusheng Zhou, Nuri Lee, William Jo, Lih-Juann Chen, Li-Jen Chou, and Zhong Lin Wang, The Journal of Physics Chemistry, 2012, Online
 15. Self-Powered Magnetic Sensor Based on a Triboelectric Nanogenerator"Ya Yang, Long Lin, Yue Zhang, Qingshen Jing, Te-Chien Hou, and Zhong Lin Wang,ACS NANO, 2012, Online
 16. Single crystalline lead zirconate titanate (PZT) nano/micro-wire based self-powered UV sensor"Suo Bai, Qi Xu, Long Gu, Fei Ma, Yong Qin, Zhong Lin Wang,Nano Energy, 2012, Online
 17. Piezo-phototronic Effect Enhanced Visible and Ultraviolet Photodetection Using a ZnOCdS CoreShell Micro/nanowire"Fang Zhang, Yong Ding, Yan Zhang, Xiaoling Zhang, and Zhong Lin Wang,ACS NANO, 2012, Online
 18. A self-powered electrochromic device driven by a nanogenerator"Xiaohong Yang, Guang Zhu, Sihong Wang, Rui Zhang, Long Lin, Wenzhou Wua and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2012, Online
 19. Characterization of Impurity Doping and Stress in Si/Ge and Ge/Si CoreShell Nanowires"Naoki Fukata, Masanori Mitome, Takashi Sekiguchi, Yoshio Bando, Melanie Kirkham, Jung-Il Hong, Zhong Lin Wang, and Robert L. Snyder, ACS NANO, 2012, Online                                
                 
 20. From nanogenerators to piezotronics—A decade-long study of ZnO nanostructures"Zhong Lin Wang, MRS Bulletin, 2012, 09, 814                                                                    
 21. WO 3 − x /MoO 3 − x Core/Shell Nanowires on Carbon Fabric as an Anode for All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors"Xu Xiao , Tianpeng Ding , Longyan Yuan , Yongqi Shen , Qize Zhong , Xianghui Zhang , Yuanzhi Cao , Bin Hu , Teng Zhai , Li Gong , Jian Chen , Yexiang Tong , Jun Zhou , and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2012, Online                
 22. Flexible and Transparent Nanogenerators Based on a Composite of Lead-Free ZnSnO 3 Triangular-Belts"Jyh Ming Wu , Chen Xu , Yan Zhang , Ya Yang , Yusheng Zhou , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, Online
 23. Preface to the Special Section on Piezotronics"Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 34, 4630
 24. Lead-free KNbO3 ferroelectric nanorod based flexible nanogenerators and capacitors"Jong Hoon Jung, Chih-Yen Chen, Byung Kil Yun, Nuri Lee, Yusheng Zhou, William Jo, Li-Jen Chou and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2012, 23, 375401                                                                    
 25. Single Micro/Nanowire Pyroelectric Nanogenerators as Self-Powered Temperature Sensors"Ya Yang, Yusheng Zhou, Jyh Ming Wu, and Zhong Lin Wang , ACS NANO, 2012, Online
 26. Flexible Nanocomposite Generator Made of BaTiO3 Nanoparticles and Graphitic Carbons"Kwi-Il Park , Minbaek Lee , Ying Liu , San Moon , Geon-Tae Hwang , Guang Zhu , Ji Eun Kim , Sang Ouk Kim , Do Kyung Kim , Zhong Lin Wang , and Keon Jae Lee, Advanced Materials, 2012, 24, 2999  
                                                 
 27. Reshaping the Tips of ZnO Nanowires by Pulsed Laser Irradiation"Xue Wang, Yong Ding, Dajun Yuan, Jung-Il Hong, Yan Liu, C. P. Wong, Chenguo Hu, and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2012, 5(6), 412
 28. Transparent flexible nanogenerator as self-powered sensor for transportation monitoring"Long Lin, Youfan Hu, Chen Xu, Yan Zhang, Rui Zhang, Xiaonan Wen, Zhong Lin Wang,Nano Energy, 2013, 2(1), 75-81
 29. Phase and shape controlled VO2 nanostructures by antimony doping"Yanfeng Gao, Chuanxiang Cao, Lei Dai, Hongjie Luo, Minoru Kanehira, Yong Dingd and Zhong Lin Wang,Energy & Environmental Science, 2012, Online
 30. Triboelectric-Generator-Driven Pulse Electrodeposition for Micropatterning"Guang Zhu, Caofeng Pan, Wenxi Guo, Chih-Yen Chen, Yusheng Zhou, Ruomeng Yu, and Zhong Lin Wang,Nano Letters, 2012, 2012, 12 (9), 4960–4965
 31. Piezo-Phototronic Effect of CdSe Nanowires"Lin Dong , Simiao Niu , Caofeng Pan , Ruomeng Yu , Yan Zhang , and Zhong Lin Wang,Advanced Materials, 2012, Online    
 32. Hybridizing Energy Conversion and Storage in a Mechanical-to- Electrochemical Process for Self-Charging Power Cell"Xinyu Xue, Sihong Wang, Wenxi Guo, Yan Zhang, and Zhong Lin Wang,Nano Letters, 'Supporting Information'2012, 12 (9), 5048–5054                
                                   
 33. Flexible Pyroelectric Nanogenerators using a Composite Structure of Lead-Free KNbO 3 Nanowires"Ya Yang , Jong Hoon Jung , Byung Kil Yun , Fang Zhang , Ken C. Pradel , Wenxi Guo , and Zhong Lin Wang,Advanced Materials, 2012, 24 (39), 5357-5362
 34. Direct Growth of TiO 2 Nanosheet Arrays on Carbon Fibers for Highly Effi cient Photocatalytic Degradation of Methyl Orange"Wenxi Guo , Fang Zhang , Changjian Lin , and Zhong Lin Wang,Advanced Materials, 2012, 24 (35), 4761-4764
 35. Nanogenerators as an active sensor for vortex capture and ambient wind-velocity detection"Rui Zhang, Long Lin, Qingshen Jing, Wenzhuo Wu, Yan Zhang, Zongxia Jiao, Liang Yan, Ray P. S. Hanc and Zhong Lin Wang, Environmental & Energy Science, 2012, 5 (9), 8528 - 8533
 36. Thermoelectric Nanogenerators Based on Single Sb-Doped ZnO Micro/ Nanobelts"Ya Yang, Ken C. Pradel, Qingshen Jing, Jyh Ming Wu, Fang Zhang, Yusheng Zhou, Yue Zhang, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (8), 6984–6989
 37. Toward Robust Nanogenerator Using Aluminum Substrate"Sangmin Lee , Jung-Il Hong , Chen Xu , Minbaek Lee , Dongseob Kim , Long Lin , Woonbong Hwang , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (32), 4398-4402
 38. Vertically Aligned CdSe Nanowire Arrays for Energy Harvesting and Piezotronic Devices"Yu Sheng Zhou, KaiWang, Weihua Han, Satish Chandra Rai, Yan Zhang, Yong Ding, Caofeng Pan, Fang Zhang, Weilie Zhou, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (7), pp 6478–6482
 39. Lead Zirconate Titanate Nanowire Textile Nanogenerator for Wearable Energy-Harvesting and Self-Powered Devices"Weiwei Wu, Suo Bai, Miaomiao Yuan, Yong Qin, Zhong Lin Wang, and Tao Jing, ACS NANO, 2012, 6 (7), pp 6231–6235
 40. Piezo-Phototronic Effect on Electroluminescence Properties of p- Type GaN Thin Films"Youfan Hu, Yan Zhang, Long Lin, Yong Ding, Guang Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (7), 3851–3856
 41. Magnetic Force Driven Nanogenerators as a Noncontact Energy Harvester and Sensor"Nuanyang Cui, Weiwei Wu, Yong Zhao, Suo Bai, Leixin Meng, Yong Qin, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (7), pp 3701–3705
 42. Paper-Based Supercapacitors for Self-Powered Nanosystems"Longyan Yuan, Xu Xiao, Tianpeng Ding, Junwen Zhong, Xianghui Zhang, Yue Shen, Bin Hu, Yunhui Huang, Jun Zhou, and Zhong Lin Wang, Supporting Information, Angewandte, 2012, 51 (20), 4934-4938                                                  
 43. Enhanced Cu2S/CdS Coaxial Nanowire Solar Cells by Piezo- Phototronic Effect"Caofeng Pan, Simiao Niu, Yong Ding, Lin Dong, Ruomeng Yu, Ying Liu, Guang Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (6), 3302–3307
 44. Self-Powered Ultrasensitive Nanowire Photodetector Driven by a Hybridized Microbial Fuel Cell"Qing Yang, Ying Liu, Zetang Li, Zongyin Yang, Xue Wang, and Zhong Lin Wang, Angewandte Chemie, 2012, 51 (26), 6443-6446
 45. Optical Fiber-Based Core–Shell Coaxially Structured Hybrid Cells for Self-Powered Nanosystems"Caofeng Pan , Wenxi Guo , Lin Dong , Guang Zhu , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (25), 3356-3361
 46. Gallium Nitride Nanowire Based Nanogenerators and Light-Emitting Diodes"Chih-Yen Chen, Guang Zhu, Youfan Hu, Jeng-Wei Yu, Jinghui Song, Kai-Yuan Cheng, Lung-Han Peng, Li-Jen Chou, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (6), 5687–5692                                                                                                   
 47. Functional Electrical Stimulation by Nanogenerator with 58 V Output Voltage"Guang Zhu, Aurelia C. Wang, Ying Liu, Yusheng Zhou, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (6), 3086–3090
 48. Transparent Triboelectric Nanogenerators and Self-Powered Pressure Sensors Based on Micropatterned Plastic Films”Feng-Ru Fan, Long Lin, Guang Zhu, Wenzhuo Wu, Rui Zhang, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (6), 3109–3114
 49. Strain-Gated Piezotronic Transistors Based on Vertical Zinc Oxide Nanowires”Weihua Han, Yusheng Zhou, Yan Zhang, Cheng-Ying Chen, Long Lin, Xue Wang, Sihong Wang, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (5), 3760–3766
 50. Pyroelectric Nanogenerators for Harvesting Thermoelectric Energy”Ya Yang, Wenxi Guo, Ken C. Pradel, Guang Zhu, Yusheng Zhou, Yan Zhang, Youfan Hu, Long Lin, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (6), 2833–2838
 51. Piezotronic Effect on the Transport Properties of GaN Nanobelts for Active Flexible Electronics”Ruomeng Yu , Lin Dong , Caofeng Pan , Simiao Niu , Hongfei Liu , Wei Liu , Soojin Chua , Dongzhi Chi , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (26), 3532-3537
 52. P-Type Polymer-Hybridized High-Performance Piezoelectric Nanogenerators”Keun Young Lee, Brijesh Kumar, Ju-Seok Seo, Kwon-Ho Kim, Jung Inn Sohn, Seung Nam Cha, Dukhyun Choi, Zhong Lin Wang, and Sang-Woo Kim, Nano Letters, 2012, 12 (4), 1959–1964
 53. Piezo-phototronics effect on nano/microwire solar cells”Yan Zhang, Ya Yang and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 6850-6856                                                  
 54. An Integrated Power Pack of Dye-Sensitized Solar Cell and Li Battery Based on Double-Sided TiO2 Nanotube Arrays”Wenxi Guo, Xinyu Xue, Sihong Wang, Changjian Lin, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (5), 2520–2523
 55. Rectangular Bunched Rutile TiO2 Nanorod Arrays Grown on Carbon Fiber for Dye-Sensitized Solar Cells”Wenxi Guo, Chen Xu, Xue Wang, Sihong Wang, Caofeng Pan, Changjian Lin, and Zhong Lin Wang, JACS, 2012, 134 (9), 4437–4441

 56. Ultrahigh Sensitive Piezotronic Strain Sensors Based on a ZnSnO3 Nanowire/ Microwire”Jyh Ming Wu, Cheng-Ying Chen, Yan Zhang, Kuan-Hsueh Chen, Ya Yang, Youfan Hu, Jr-Hau He, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (5), 4369–4374
 57. Lead-Free Nanogenerator Made from Single ZnSnO3 Microbelt”Jyh Ming Wu, Chen Xu, Yan Zhang, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2012, 6 (5), 4335–4340
 58. Seedless synthesis of patterned ZnO nanowire arrays on metal thin films (Au, Ag, Cu, Sn) and their application for flexible electromechanical sensing”Xiaonan Wen, Wenzhuo Wu, Yong Ding and Zhong Lin Wang, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 9469-9476
 59. Size effects on elasticity, yielding, and fracture of silver nanowires: In situ experiments”Yong Zhu, Qingquan Qin, Feng Xu, Fengru Fan, Yong Ding, Tim Zhang, Benjamin J. Wiley, and Zhong Lin Wang, PHYSICAL REVIEW B, 2012, 045443
 60. Theory of Piezo-Phototronics for Light-Emitting Diodes”Yan Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (34), 4712-4718
 61. Misfit dislocations in multimetallic core-shelled nanoparticles”Yong Ding, Xiaolian Sun, Zhong Lin Wang, and Shouheng Sun, Applied Physics Letters, 2012, 100, 111603
 62. A Hybrid Piezoelectric Structure for Wearable Nanogenerators”Minbaek Lee, Chih-Yen Chen, Sihong Wang, Seung Nam Cha, Yong Jun Park, Jong Min Kim, Li-Jen Chou, and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (13), 1759-1764
 63. Progress in Piezotronics and Piezo-Phototronics”Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (34), 4632–4646
 64. Nanowire Piezo-phototronic Photodetector: Theory and Experimental Design”Ying Liu , Qing Yang , Yan Zhang , Zongyin Yang , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2012, 24 (11), 1410-1417
 65. Flexible triboelectric generator” Feng-Ru Fan, Zhong-Qun Tian, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2012, 1 (2), 328-334
 66. Synthesis of vertically aligned ultra-long ZnO nanowires on heterogeneous substrates with catalyst at the root”Guang Zhu, Yusheng Zhou, SihongWang, Rusen Yang, Yong Ding, Xue Wang, Yoshio Bando and Zhong lin Wang, Nanotechnology, 2012, 23 (5)
 67. Hybrid cells for simultaneously harvesting multi-type energies for self-powered micro/nanosystems”Chen Xu,Caofeng Pan,Ying Liu,Z.L. Wang, Nano Energy, 2012, 1, 259-272
 68. Electricity generation based on vertically aligned PbZr0.2Ti0.8O3 nanowire arrays”Cheng-Ying Chen, Te-Hsiang Liu, Yusheng Zhou, Yan Zhang, Yu-Lun Chueh, Ying-Hao Chu, Jr-HauHe, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2012, 1 (3), 424-428
 69. Nanogenerator as self-powered vibration sensor”Aifang Yu, Peng Jiang, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2012, 1 (3), 418-423
 70. Anisotropic Third-Order Optical Nonlinearity of a single ZnO Micro/Nanowire”Kai Wang, Jun Zhou, Longyan Yuan, Yuting Tao, Jian Chen, Peixiang Lu, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (2), 833–838
 71. Magnetism in Dopant-Free ZnO Nanoplates”Jung-Il Hong, Jiil Choi, Seung Soon Jang, Jiyeong Gu, Yangling Chang, Gregory Wortman, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2012, 12 (2), 576–581
 72. Directional Transport of Polymer Sheet and a Microsphere by a Rationally Aligned Nanowire Array”Weiwei Wu , Li Cheng , Suo Bai , Zhong Lin Wang , and Yong Qin, Advanced Materials, 2012, 24 (6), 817-821

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.