An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2010

Papers in 2010

 1. "Titanium dioxide nanoswords with highly reactive, photocatalytic facets "Brian D Sosnowchik, Heather C Chiamori, Yong Ding, Jong-Yoon Ha, Zhong Lin Wang and Liwei Lin, Nanotechnology, 21 (2010) 485601.
 2. "Piezopotential gated nanowire devices:Piezotronics and piezo-phototronics " Zhong Lin Wang, Nano Today., (2010) 5, 540—552.
 3. "Tuning the Shape and Strain in Micro/Nanowires by a Sideways Physical Deposition Process "Yue Shen, Jung-Il Hong, Zhengchun Peng, Hao Fang, Su Zhang, Shuxiang Dong, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 21277–21280.
 4. "Air/Liquid-Pressure and Heartbeat-Driven Flexible Fiber Nanogenerators as Micro/Nano-Power Source or Diagnostic Sensors "Zetang Li and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2010, 23 (1), 84-89
 5. "Piezoelectric BaTiO3 Thin Film Nanogenerator on Plastic Substrates " Kwi-Il Park, Sheng Xu, Ying Liu, Geon-Tae Hwang, Suk-Joong L. Kang, Zhong Lin Wang, and Keon Jae Lee, Nano Lett., 2010, 10 (12), 4939–4943
 6. "High-Output Nanogenerator by Rational Unipolar Assembly of Conical Nanowires and Its Application for Driving a Small Liquid Crystal Display " Youfan Hu, Yan Zhang, Chen Xu, Guang Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett.,Supplementary Information ,live video 1 live video 2 2010, 10 (12), 5025–5031
 7. "Toward self-powered sensor networks " Zhong Lin Wang, Nano Today., (2010) 5, 512—514.
 8. "Preparation and Characterization of Nanomaterials for Sustainable Energy Production "Chang-jun Liu, Uwe Burghaus, Flemming Besenbacher, and Zhong Lin Wang, ACS Nano., 4, 5517-5526, 2010.
 9. "Sustainable self-sufficient power source for micro/nano-systems: A new field in energy research (in Chinese) "Zhong Lin Wang, Chinese Sci Bull (Chinese Ver), 2010, 55: 2472—2475.
 10. "Tungsten Oxide Nanowires Grown on Carbon Cloth as a Flexible Cold Cathode "Xianghui Zhang, Li Gong, Kang Liu, Yuanzhi Cao, Xu Xiao, Wanmei Sun, Xuejiao Hu, Yihua Gao, Jian Chen, Jun Zhou, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2010, 22 (46), 5292-5296
 11. "Generating Electricity from Biofl uid with a Nanowire-Based Biofuel Cell for Self-Powered Nanodevices "Caofeng Pan, Ying Fang, Hui Wu, Mashkoor Ahmad, Zhixiang Luo, Qiang Li, Jianbo Xie, Xinxu Yan, Lihua Wu, Zhong Lin Wang, and Jing Zhu, Adv. Mater., 2010, 22 (47), 5388-5392
 12. "Piezoelectric-nanowire-enabled power source for driving wireless microelectronics " Sheng Xu, Benjamin J. Hansen,and Zhong Lin Wang, Nat. Comms.,Supplementary Information ,live video , 2010, 1 (93)
 13. "Near UV LEDs Made with in Situ Doped p-n Homojunction ZnO Nanowire Arrays " Min-Teng Chen, Ming-Pei Lu, Yi-Jen Wu, Jinhui Song, Chung-Yang Lee, Ming-Yen Lu, Yu-Cheng Chang, Li-Jen Chou, Zhong Lin Wang, and Lih-Juann Chen, Nano Lett., 2010, 10 (11), 4387–4393
 14. "Growth and replication of ordered ZnO nanowire arrays on general flexible substrates "Su Zhang, Yue Shen, Hao Fang, Sheng Xu, Jinhui Song and Zhong Lin Wang, J. Mater. Chem., 2010, 20, 10606-10610
 15. "Enhancing Sensitivity of a Single ZnO Micro-/Nanowire Photodetector by Piezo-phototronic Effect "Qing Yang, Xin Guo, Wenhui Wang, Yan Zhang, Sheng Xu, Der Hsien Lien, and Zhong Lin Wang, ACS Nano., 2010,4 (10), 6285–6291
 16. "External-Strain Induced Insulating Phase Transition in VO2 Nanobeam and Its Application as Flexible Strain Sensor "Bin Hu, Yong Ding, Wen Chen, Dhaval Kulkarni, Yue Shen, Vladimir V. Tsukruk,and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2010, 22 (45), 5134-5139
 17. "Ordered Nanowire Array Blue/Near-UV Light Emitting Diodes " Sheng Xu , Chen Xu , Ying Liu , Youfan Hu , Rusen Yang , Qing Yang , Jae-Hyun Ryou, Hee Jin Kim , Zachary Lochner , Suk Choi , Russell Dupuis , and Zhong Lin Wang, Adv. Mater.,Supplementary Information , 2010, 22 (42), 4749-4753
 18. "Nanowire-Quantum Dot Hybridized Cell for Harvesting Sound and Solar Energies "Minbaek Lee, Rusen Yang, Cheng Li, and Zhong Lin Wang, J. Phys. Chem. Lett., 2010, 1, 2929–2935.
 19. "Robust Optimization of the Output Voltage of Nanogenerators by Statistical Design of Experiments "Jinhui Song, Huizhi Xie, Wenzhuo Wu, V. Roshan Joseph, C. F. Jeff Wu, and Zhong Lin Wang, Nano Res., 2010, 3(9) 613-619.
 20. "ZnO nanotube-based dye-sensitized solar cell and its application in self-powered devices "Jingbin Han, Fengru Fan, ChenXu, Shisheng Lin, MinWei,Xue Duan and Zhong LinWang, Nanotechnology., 21 (2010) 405203.
 21. "Preparation and Periodic Emission of Superlattice CdS/CdS:SnS2 Microwires "Guozhang Dai, Bingsuo Zou, and Zhonglin Wang, Adv. Funct. Mater., 2010, 132, 12174–12175.
 22. "Heteroepitaxial Patterned Growth of Vertically Aligned and Periodically Distributed ZnO Nanowires on GaN Using Laser Interference Ablation "Dajun Yuan , Rui Guo , Yaguang Wei , Wenzhuo Wu , Yong Ding , Zhong Lin Wang,and Suman Das, Adv. Funct. Mater., 2010, 20 (20), 3484-3489
 23. "Atomic Structure of Au-Pd Bimetallic Alloyed Nanoparticles "Yong Ding, Fengru Fan, Zhongqun Tian, and Zhong Lin Wang, J. AM. CHEM. SOC., 2010, 132, 12480–12486.
 24. "Piezotronics and Piezophotonics "Zhong Lin Wang, Wuli (Chinese), 39, 556-557 2010.
 25. "Wafer-Scale High-Throughput Ordered Growth of Vertically Aligned ZnO Nanowire Arrays " Yaguang Wei, Wenzhuo Wu, Rui Guo, Dajun Yuan, Suman Das, and Zhong Lin Wang, Nano Lett.,Supplementary Information, 2010, 10, 3414–3419.
 26. "Flexible High-Output Nanogenerator Based on Lateral ZnO Nanowire Array " Guang Zhu, Rusen Yang, Sihong Wang, and Zhong Lin Wang, Nano Lett.,Supplementary Information ,live video , 2010, 10, 3151–3155.
 27. "Strain-Gated Piezotronic Logic Nanodevices " Wenzhuo Wu , Yaguang Wei , and Zhong Lin Wang, Adv. Mater.,Supplementary Information , 2010, 22 (42), 4711-4715
 28. "Single-InN-Nanowire Nanogenerator with Upto 1 V Output Voltage "Chi-Te Huang , Jinhui Song , Chung-Min Tsai , Wei-Fan Lee , Der-Hsien Lien ,Zhiyuan Gao , Yue Hao , Lih-Juann Chen , and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2010, 22 (36), 4008-4013
 29. "Doping and Raman Characterization of Boron and Phosphorus Atoms in Germanium Nanowires "Naoki Fukata, Keisuke Sato, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Takashi Sekiguchi, Melanie Kirkham, Jung-il Hong, Zhong Lin Wang, and Robert L. Snyder, ACS Nano., 2010, 4, 3807–3816.
 30. "Effects of piezopotential spatial distribution on local contact dictated transport property of ZnO micro/nanowires "Yan Zhang, Youfan Hu, Shu Xiang, and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 97, 033509 (2010).
 31. "Piezopotential Gated Nanowire-Nanotube Hybrid Field-Effect Transistor "Weihua Liu, Minbaek Lee, Lei Ding, Jie Liu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett.,Supplementary Information , 2010, 10, 3084–3089.
 32. "Tracking the catalyzed growth process of nanowires by in situ x-ray diffraction "Melanie Kirkham, Zhong Lin Wang, and Robert L. Snyder, J. Appl. Phys., 108, 014304 2010.
 33. "Lateral nanowire/nanobelt based nanogenerators,piezotronics and piezo-phototronics " Zhong Lin Wang, Rusen Yang,Jun Zhou,Yong Qin,Chen Xu,Youfan Hu,Sheng Xu, Mater.Sci.Eng.R, , 70 (2010) 320–329.
 34. "Supersensitive, Fast-Response Nanowire Sensors by Using Schottky Contacts " Youfan Hu, Jun Zhou, Ping-Hung Yeh, Zhou Li, Te-Yu Wei, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., , 2010, 22, 3327–3332.
 35. "Optimizing the Power Output of a ZnO Photocell by Piezopotential " Youfan Hu, Yan Zhang, Yanling Chang, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang, ACS Nano., 2010, 4 (7), pp 4220–4224. Corrections
 36. "Hybrid Nanogenerator for Concurrently Harvesting Biomechanical and Biochemical Energy " Benjamin J. Hansen, Ying Liu, Rusen Yang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2010, 4, 3647–3652.
 37. "Planar Waveguide-Nanowire Integrated Three-Dimensional Dye-Sensitized Solar Cells " Yaguang Wei, Chen Xu, Sheng Xu, Cheng Li, Wenzhuo Wu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., 2010, 10, 2092–2096.
 38. "Muscle-Driven In Vivo Nanogenerator " Zhou Li, Guang Zhu, Rusen Yang, Aurelia C. Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., live video, 2010, 22, 2534–2537.
 39. "Piezotronic and Piezophototronic Effects " Zhong Lin Wang, J. Phys. Chem. Lett.., , 2010, 1, 1388-1393.
 40. "Self-powered nanowire devices " Sheng Xu, Yong Qin, Chen Xu, Yaguang Wei, Rusen Yang and Zhong Lin Wang, Nat. Nanotechnol.,Supplementary Information , 2010, 5, 366-373. Kick off world wide effort on nanogenerators.
 41. "Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy " Jian Feng Li, Yi Fan Huang, Yong Ding, Zhi Lin Yang, Song Bo Li, Xiao Shun Zhou, Feng Ru Fan, Wei Zhang, Zhi You Zhou, De Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang and Zhong Qun Tian, Nature, ,Supplementary Information , 2010, 464, 292-295.
 42. "Growth and Transfer of Monolithic Horizontal ZnO Nanowire Superstructures onto Flexible Substrates " Sheng Xu, Yue Shen, Yong Ding, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2010, 20, 1493–1497.
 43. "A General Approach for Fabricating Arc-Shaped Composite Nanowire Arrays by Pulsed Laser Deposition " Yue Shen, Jung-Il Hong, Sheng Xu, Shisheng Lin, Hao Fang, Su Zhang, Yong Ding, Robert L. Snyder and Zhong Lin Wang , Adv. Funct. Mater., 2010, 20, 703–707.
 44. "GaN Nanowire Arrays for High-Output Nanogenerators " Chi-Te Huang, Jinhui Song, Wei-Fan Lee, Yong Ding, Zhiyuan Gao, Yue Hao, Lih-Juann Chen and Zhong Lin Wang , J. AM. CHEM. SOC., 2010, 132, 4766–4771.
 45. "Electricity Generation based on One-Dimensional Group-III Nitride Nanomaterials " Xuebin Wang, Jinhui Song, Fan Zhang, Chengyu He,Zheng Hu and Zhong Lin Wang , Adv. Mater., 2010, 22, 2155–2158.
 46. "Ac Dielectrophoresis of Tin Oxide Nanobelts Suspended in Ethanol: Manipulation and Visualization " Surajit Kumar, Zhengchun Peng, Heungjoo Shin, Zhong Lin Wang, and Peter J. Hesketh, Anal. Chem., 82, 2204–2212, 2010.
 47. "Growth direction and morphology of ZnO nanobelts revealed by combining in situ atomic force microscopy and polarized Raman spectroscopy " Marcel Lucas, Zhong Lin Wang, and Elisa Riedo, Phys. Rev. B, 2010, 8,045415.
 48. "Si nanowire metal–insulator–semiconductor photodetectors as efficient light harvesters " Joonho Bae, Hyunjin Kim, Xiao-Mei Zhang, Cuong H Dang, Yue Zhang, Young Jin Choi, Arto Nurmikko and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 10, 095502, 2010.
 49. "Large enhancement in photon detection sensitivity via Schottky-gated CdS nanowire nanosensors " Te-Yu Wei, Chi-Te Huang, Benjamin J. Hansen, Yi-Feng Lin, Lih-Juann Chen, Shih-Yuan Lu, and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 96, 013508 2010.
 50. "Designing the Electric Transport Characteristics of ZnO Micro/Nanowire Devices by Coupling Piezoelectric and Photoexcitation Effects " Youfan Hu, Yanling Chang, Peng Fei, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 4, 1234-1240, 2010.
 51. "Measuring the transport property of ZnO tetrapod using in-situ nanoprobes " Yudong Gu, Jun Zhou, Wenjie Mai, Ying Dai, Gang Bao and Zhong Lin Wang, Chem. Phys. Lett., 2010, 484, 96-99.

 

Notice to the web visitors:
Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.