An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2019

Papers in 2019

 1. Piezotronic Effect Modulated Flexible AlGaN/ GaN High-Electron-Mobility Transistors" Jiyuan Zhu, Xingyu Zhou, Liang Jing, Qilin Hua, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, 13, 13161−13168.
 2. Defect repair for enhanced piezo-phototronic MoS2 flexible phototransistors" Pei Lin, Laipan Zhu, Ding Li and Zhong Lin Wang Journal of Materials Chemistry C 2019, 7, 14731--14738.
 3. On the first principle theory of nanogenerators from Maxwell’s equations" Zhong Lin Wang Nano Energy 2019 DOI:j.nanoen.2019.104272.
 4. Flexible and durable wood-based triboelectric nanogenerators for self-powered sensing in athletic big data analytics" Jianjun Luo, Ziming Wang, Liang Xu, Aurelia Chi Wang, Kai Han, Tao Jiang, Qingsong Lai, Yu Bai, Wei Tang, Feng Ru Fan and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019 10:5147.
 5. Boosting the Solar Cell Efficiency by Flexophotovoltaic Effect?" Haiyang Zou, Chunli Zhang, Hao Xue, Zhiyi Wu and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, 13, 12259−12267.
 6. 3D double-faced interlock fabric triboelectric nanogenerator for bio-motion energy harvesting and as self-powered stretching and 3D tactile sensors" Chaoyu Chen, Lijun Chen, Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Weidong Yu, Zhaoqun Du and Zhong Lin Wang Materials Today 2019, DOI:j.mattod.2019.10.025.
 7. Bioinspired Triboelectric Nanogenerators as Self-Powered Electronic Skin for Robotic Tactile Sensing" Guo Yao, Liang Xu, Xiaowen Cheng, Yangyang Li, Xin Huang, Wei Guo, Shaoyu Liu, Zhong Lin Wang and Hao Wu Advanced Functional Materials 2019, 1907312.
 8. A Contact-Sliding-Triboelectrification-Driven Dynamic Optical Transmittance Modulator for Self-Powered Information Covering and Selective Visualization" Chen Zhang, Zihao Guo, Xiaoxiong Zheng, Xuejiao Zhao, Hailu Wang, Fei Liang, Song Guan, Ying Wang, Yongbin Zhao, Aihua Chen, Guang Zhu and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1904988.
 9. Temperature dependence of the pyro-phototronic effect inself-powered p-Si/n-ZnO nanowires heterojuncted ultraviolet sensors" Jianqi Dong, Zhengjun Wang, Xingfu Wang and Zhong Lin Wang Nano Today DOI:10.1016/j.nantod.2019.100798.
 10. Dual-Tube Helmholtz Resonator-Based Triboelectric Nanogenerator for Highly Efficient Harvesting of Acoustic Energy" Hongfa Zhao, Xiu Xiao, Peng Xu, Tiancong Zhao, Liguo Song, Xinxiang Pan, Jianchun Mi, Minyi Xu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1902824.
 11. Sunlight-Triggerable Transient Energy Harvester and Sensors Based on Triboelectric Nanogenerator Using Acid-Sensitive Poly(phthalaldehyde)" Changsheng Wu, Jisu Jiang, Hengyu Guo, Xianjie Pu, Lisha Liu, Wenbo Ding, Paul A. Kohl and Zhong Lin Wang Advanced Electronic Materials 2019, 1900725.
 12. Two Photon–Pumped Whispering-Gallery Mode Lasing and Dynamic Regulation" Junfeng Lu, Fangtao Li, Wenda Ma, Jufang Hu, Yiyao Peng, Zheng Yang, Qiushuo Chen, Chunxiang Xu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang Advanced Science 2019, 1900916.
 13. An Easily Assembled Electromagnetic-Triboelectric Hybrid Nanogenerator Driven by Magnetic Coupling for Fluid Energy Harvesting and Self-Powered Flow Monitoring in a Smart Home/City" Yiming Zhong, Haibo Zhao, Yuanchao Guo, Pinshu Rui, Shiwei Shi, Wen Zhang, Yanlin Liao, Peihong Wang and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1900741.
 14. Piezo-phototronic effect in InGaN/GaN semi-floating micro-disk LED arrays" Ting Liu, Ding Li, Hai Hu, Xin Huang, Zhenfu Zhao, Wei Sha, Chunyan Jiang, Chunhua Du, Mengmeng Liu, Xiong Pu, Bei Ma, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang Nano Energy DOI:j.nanoen.2019.104218
 15. Self-doubled-rectification of triboelectric nanogenerator" Sixing Xu, Lei Zhang, Wenbo Ding, Hengyu Guo, Xiaohong Wang and Zhong Lin Wang Nano Energy DOI:j.nanoen.2019.104165
 16. Piezotronic Tunneling Junction Gated by Mechanical Stimuli" Shuhai Liu, Longfei Wang, Xiaolong Feng, Jinmei Liu, Yong Qin and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1905436
 17. Self-Powered Iontophoretic Transdermal Drug Delivery System Driven and Regulated by Biomechanical Motions" Changsheng Wu, Peng Jiang, Wei Li, Hengyu Guo, Jie Wang, Jie Chen, Mark R. Prausnitz and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1907378
 18. Enhancing the Output Performance of Triboelectric Nanogenerator via Grating-Electrode-Enabled Surface Plasmon Excitation" Lingxiao Gao, Xin Chen, Shan Lu, Hong Zhou, Weibo Xie, Junfei Chen, Mengke Qi, Hua Yu, Xiaojing Mu Zhong Lin Wang and Ya Yang Advanced Energy Mterials 2019 1902725
 19. Direct current triboelectric cell by sliding an n-type semiconductor on a p-type semiconductor" Ran Xu, Qing Zhang, Jing Yuan Wang, Di Liu, Jie Wang and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019 DOI:j.nanoen.2019.104185
 20. High-performance triboelectric nanogenerators for self-powered, in-situ and real-time water quality mapping" Yu Bai, Liang Xu, Chuan He, Laipan Zhu, Xiaodan Yang, Tao Jiang, Jinhui Nie, Wei Zhong and Zhong Lin Wang Nano Energy 66 (2019) 104117
 21. Self-power electroreduction of N2 into NH3 by 3D printed triboelectric nanogenerators" Shuyan Gao, Yingzheng Zhu, Ye Chen, Miao Tian, Yingjie Yang, Tao Jiang and Zhong Lin Wang Materials Today 2019, online
 22. Self-Powered Inhomogeneous Strain Sensor Enabled Joint Motion and Three-Dimensional Muscle Sensing" Haiming Wang, Ding Li, Wei Zhong, Liang Xu, Tao Jiang and Zhong Lin Wang ACS Applied Materials & Interfaces 2019, online.
 23. Tilting-Sensitive Triboelectric Nanogenerators for Energy Harvesting from Unstable/Fluctuating Surfaces" Wei Zhong, Liang Xu, Haiming Wang, Jie An and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1905319.
 24. Photo-carrier extraction by triboelectricity for carrier transport layer-free photodetectors" Vincent K.S. Hsiao, Siu-Fung Leung, Yung-Chi Hsiao, Po-Kai Kung, Ying-Chih Lai, Zong-Hong Lin, Khaled N. Salama, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He Nano Energy 65 (2019) 103958.
 25. Electron transfer in nano-scale contact electrification: Atmosphere effect on the surface states of dielectrics" Shiquan Lin, Liang Xu, Wei Tang, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang Nano Energy 65 (2019) 103956.
 26. Signal Output of Triboelectric Nanogenerator at Oil–Water–Solid Multiphase Interfaces and its Application for Dual-Signal Chemical Sensing" Peng Jiang, Lei Zhang, Hengyu Guo, Chaoyu Chen, Changsheng Wu, Steven Zhang and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1902793.
 27. Whirling-Folded Triboelectric Nanogenerator with High Average Power for Water Wave Energy Harvesting" Jie An, Zi Ming Wang, Tao Jiang, Xi Liang and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1904867
 28. Piezotronics and Piezo-phototronics of Third Generation Semiconductor Nanowires" Caofeng Pan, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang Chemical Reviews DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00599
 29. Progress in piezotronics and piezo-phototronics of quantum materials" Laipan Zhu and Zhong Lin Wang Journal of Physics D: Applied Physics 2019 52, 343001.
 30. Multifunctional Sensor Based on Translational-Rotary Triboelectric Nanogenerator" Zhiyi Wu, Binbin Zhang, Haiyang Zou, Zhiming Lin, Guanlin Liu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901124
 31. Super-robust and frequency-multiplied triboelectric nanogenerator for efficient harvesting water and wind energy" Zhiming Lin, Binbin Zhang, Hengyu Guo, Zhiyi Wu, Haiyang Zou, Jin Yang and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103908
 32. Actuation and sensor integrated self-powered cantilever system based on TENG technology" Jie Chen, Hengyu Guo, Zhiyi Wu, Guoqiang Xu, Yunlong Zi, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103920
 33. Effective removing of hexavalent chromium from wasted water by triboelectric nanogenerator driven self-powered electrochemical system – Why pulsed DC is better than continuous DC?" Linglin Zhou, Di Liu,, Shaoxin Li, Xing Yin, Chunlei Zhang, Xinyuan Li, Chuguo Zhang, Wei Zhang, Xia Cao, Jie Wang and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103915
 34. Fiber/Fabric-Based Piezoelectric and Triboelectric Nanogenerators for Flexible/Stretchable and Wearable Electronics and Artificial Intelligence" Kai Dong, Xiao Peng, and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1902549
 35. A Nonencapsulative Pendulum-Like Paper–Based Hybrid Nanogenerator for Energy Harvesting" Hongmei Yang, Mingming Deng, Qian Tang, Wencong He, Chenguo Hu, Yi Xi, Ruchuan Liu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901149
 36. A Triboelectric Nanogenerator as a Self-Powered Sensor for a Soft–Rigid Hybrid Actuator" Jian Chen, Baodong Chen, Kai Han, Wei Tang and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1900337.
 37. Compositional characterization of complex protopeptide libraries via triboelectric nanogenerator Orbitrap mass spectrometry" Marcos Bouza, Anyin Li, Jay G. Forsythe, Anton Petrov, Zhong Lin Wang, Facundo M. Fernández Rapid Communications in Mass Spectrometry 2019 33, 1293–1300.
 38. Ferroelectricity-Enhanced Piezo-Phototronic Effect in 2D V-Doped ZnO Nanosheets" Yejing Dai, Changsheng Wu, Zhiyi Wu, Zhihao Zhao, Li Li, Yang Lu, and Zhong Lin Wang Advanced Science 2019, 1900314
 39. A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting" Yang Zou, Puchuan Tan, Bojing Shi, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li Nature Communications 2019 10:2695
 40. Boost the Performance of Triboelectric Nanogenerators through Circuit Oscillation" Sixing Xu, Wenbo Ding, Hengyu Guo, Xiaohong Wang and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1900772
 41. TriboPump: A Low-Cost, Hand-Powered Water Disinfection System" Wenbo Ding, Jianfeng Zhou, Jia Cheng, Zhaozheng Wang, Hengyu Guo, Changsheng Wu, Sixing Xu, Zhiyi Wu, Xing Xie and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901320
 42. All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator" Ming Li, Yang Jie, Li-Hua Shao, Yilin Guo, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang Nano Research, 2019 Online
 43. On the origin of contact-electrification" Zhong Lin Wang, Aurelia Chi Wang Materials Today, 2019 Online
 44. Enhanced photocatalytic H2 evolution by plasmonic and piezotronic effects based on periodic Al/BaTiO3 heterostructures" Limin Guoa, Caifu Zhong, Jinqing Cao, Yanan Hao, Ming Lei, Ke Bi, Qijun Sun and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 62, 513–520
 45. Oblate Spheroidal Triboelectric Nanogenerator for All-Weather Blue Energy Harvesting" Guanlin Liu, Hengyu Guo, Sixing Xu, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1900801
 46. Triboelectric micromotors actuated by ultralow frequency mechanical stimuli" Hang Yang, Yaokun Pang, Tianzhao Bu, Wenbo Liu, Jianjun Luo, Dongdong Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:2309
 47. Power generation from the interaction of a liquid droplet and a liquid membrane" Jinhui Nie, Ziming Wang, Zewei Ren, Shuyao Li, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:2264
 48. Effects of Metal Work Function and Contact Potential Difference on Electron Thermionic Emission in Contact Electrification" Cheng Xu, Binbin Zhang, Aurelia Chi Wang, Wenzhe Cai, Yunlong Zi, Peizhong Feng, and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1903142
 49. Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification: Photon Excitation Effect" Shiquan Lin, Liang Xu, Laipan Zhu, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1901418
 50. Recent Progress in Power Generation from Water/Liquid Droplet Interaction with Solid Surfaces" Wei Tang, Bao Dong Chen and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1901069
 51. Symbiotic cardiac pacemaker" Han Ouyang, Zhuo Liu, Ning Li, Bojing Shi, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng, Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Hao Zhang and Zhou Li Nature Communications 2019, 10:1821
 52. 2D piezotronics in atomically thin zinc oxide sheets: Interfacing gating and channel width gating" Longfei Wang, Shuhai Liu, Zidong Zhang, Xiaolong Feng, Laipan Zhu, Hengyu Guo, Wenbo Ding, Libo Chen, Yong Qin and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 724–733
 53. 3D mathematical model of contact-separation and single-electrode mode triboelectric nanogenerators" Jiajia Shao, Morten Willatzen, Yijun Shi and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 630–640
 54. An Elastic Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Random Mechanical Energy with Multiple Working Modes" Yuliang Chen, Ying Zhang, Taotao Zhan, Zhiming Lin, Steven L. Zhang, Haiyang Zou, Guobin Zhang, Chongwen Zou and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1900075
 55. Electrohydrodynamic Jet Printing Driven by a Triboelectric Nanogenerator" Changsheng Wu, Halil Tetik, Jia Cheng, Wenbo Ding, Hengyu Guo, Xingtian Tao, Nanjia Zhou, Yunlong Zi, Zhiyi Wu, Huixuan Wu, Dong Lin and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1901102
 56. Macroscopic self-assembly network of encapsulated high-performance triboelectric nanogenerators for water wave energy harvesting" Xiaodan Yanga, Liang Xu, Pei Lin, Wei Zhong, Yu Bai, Jianjun Luo, Jian Chen and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 404–412
 57. Open-book-like triboelectric nanogenerators based on low-frequency roll-swing oscillator for wave energy harvesting" Wei Zhong, Liang Xu, Xiaodan Yang, Wei Tang, Jiajia Shao, Baodong Chen and Zhong Lin Wang Nano Scale 2019, Online
 58. Quantifying the triboelectric series" Haiyang Zou, Ying Zhang, Litong Guo, Peihong Wang, Xu He, Guozhang Dai, Haiwu Zheng, Chaoyu Chen, Aurelia Chi Wang, Cheng Xu and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:1427
 59. Integrated charge excitation triboelectric nanogenerator" Wenlin Liu, Zhao Wang, Gao Wang, Guanlin Liu, Jie Chen, Xianjie Pu, Yi Xi, Xue Wang, Hengyu Guo, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:1426
 60. Recent advances in triboelectric nanogenerator based self-charging power systems" Jianjun Luo and Zhong Lin Wang Energy Storage Materials 2019, Online
 61. Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting" Xiangqian Zhang, Min Yu, Ziran Ma, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu, Zhou Li and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1900327
 62. Triboelectric nanogenerator by integrating a cam and a movable frame for ambient mechanical energy harvesting" Tinghai Cheng, Yikang Li, Yi-Cheng Wang, Qi Gao, Teng Ma and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 62, 137–143
 63. Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification:Effect of Temperature in the Metal–Dielectric Case" Shiquan Lin, Liang Xu, Cheng Xu, Xiangyu Chen, Aurelia C. Wang, Binbin Zhang, Pei Lin, Ya Yang, Huabo Zhao and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1808197
 64. Transparent and stretchable triboelectric nanogenerator for self-powered tactile sensing" Gengrui Zhao, Yawen Zhang, Nan Shi, Zhirong Liu, Xiaodi Zhang, Mengqi Wu, Caofeng Pana, Hongliang Liu, Linlin Li and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 59, 302–310
 65. Quantifying the power output and structural figure-of-merits of triboelectric nanogenerators in a charging system starting from the Maxwell's displacement current" Jiajia Shao, Morten Willatzena, Tao Jianga, Wei Tang, Xiangyu Chena, Jie Wang, Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 59, 380–389
 66. 3D Heteroatom-Doped Carbon Nanomaterials as Multifunctional Metal-Free Catalysts for Integrated Energy Devices" Rajib Paul, Feng Du, Liming Dai, Yong Ding, Zhong Lin Wang, Fei Wei and Ajit Roy Advanced Materials 2019, 1805598
 67. Direct-Current Rotary-Tubular Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Dielectrics Contact for Sustainable Energy Harvesting and Chemical Composition Analysis" Jiyu Wang, Zhiyi Wu, Lun Pan, Ruijie Gao, Binbin Zhang, Lijun Yang, Hengyu Guo, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09642
 68. Resist-Dyed Textile Alkaline Zn Microbatteries with Significantly Suppressed Zn Dendrite Growth" Mengmeng Liu, Xiong Pu, Zifeng Cong, Zhixiao Liu, Ting Liu, Yanghui Chen, Jianqiang Fu, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 5095−5106
 69. Entropy theory of distributed energy for internet of things" Zhong Lin Wang Nano Energy 58 (2019) 669–672
 70. Piezoelectric-Effect-Enhanced Full-Spectrum Photoelectrocatalysis in p–n Heterojunction" Zhirong Liu, Longwei Wang, Xin Yu, Jian Zhang, Ruiqi Yang, Xiaodi Zhang, Yanchen Ji, Mengqi Wu, Lin Deng, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Funct. Mater. 2019, 1807279
 71. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator" Zhirong Liu, Jinhui Nie, Bin Miao, Jiadong Li, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Mater. 2019, 1807795
 72. Contact-Electrification between Two Identical Materials: Curvature Effect" Cheng Xu, Binbin Zhang, Aurelia Chi Wang, Haiyang Zou, Guanlin Liu, Wenbo Ding, Changsheng Wu, Ming Ma, Peizhong Feng, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08533
 73. Dramatically Enhanced Broadband Photodetection by Dual Inversion Layers and Fowler−Nordheim Tunneling" Haiyang Zou, Xiaogan Li, Guozhang Dai, Wenbo Peng, Yong Ding, Ying Zhang, Aurelia Chi Wang, Steven L. Zhang, Cheng Xu, Shi-Li Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08998
 74. Self-Powered Intelligent Water Meter for Electrostatic Scale Preventing, Rust Protection, and Flow Sensor in a Solar Heater System" Weichao Wang, Yonghui Wu, Zhenghu Chang, Fangqi Chen, Heyi Wang, Guangqin Gu, Haiwu Zheng, Gang Cheng and Zhong Lin Wang ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, DOI: 10.1021/acsami.8b19683
 75. A Hybridized Triboelectric−Electromagnetic Water Wave Energy Harvester Based on a Magnetic Sphere" Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Wenbo Ding, Yi-Cheng Wang, Lei Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09088
 76. Static and Dynamic Piezopotential Modulation in Piezo-Electret Gated MoS2 Field-Effect Transistor" Jing Zhao, Zheng Wei, Qian Zhang, Hua Yu, Shuopei Wang, Xixi Yang, Guoyun Gao, Shanshan Qin, Guangyu Zhang, Qijun Sun and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, 13, 582−590
 77. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor" Zhuo Liu, Ye Ma, Han Ouyang, Bojing Shi, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Hao Zhang, Zhong Lin Wang and Zhou Li Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807560
 78. Butterfly-Inspired Triboelectric Nanogenerators with Spring-Assisted Linkage Structure for Water Wave Energy Harvesting" Rui Lei, Hua Zhai, Jinhui Nie, Wei Zhong, Yu Bai, Xi Liang, Liang Xu, Tao Jiang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang Adv. Mater. Technol. 2018, 1800514
 79. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics" Hu Li, Chaochao Zhao, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li Advanced Science 2019, 1801625
 80. Enhanced NO2 gas sensing of a single-layer MoS2 by photogating and piezo-phototronic effects" Junmeng Guo, Rongmei Wen, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang Science Bulletin 64 (2019) 128–135
 81. Two-dimensional nanomaterials for novel piezotronics and piezophototronics" P. Lin, C. Pan and Z.L. Wang Materials Today Nano 4 (2018) 17e31
 82. Triboiontronic Transistor of MoS2" Guoyun Gao, Jinran Yu, Xixi Yang, Yaokun Pang, Jing Zhao, Caofeng Pan, Qijun Sun and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2018, 1806905
 83. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy" Minyi Xu, Tiancong Zhao, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b08274
 84. Triboelectric Nanogenerator Networks Integrated with Power Management Module for Water Wave Energy Harvesting" Xi Liang, Tao Jiang, Guoxu Liu, Tianxiao Xiao, Liang Xu, Wei Li, Fengben Xi, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1807241
 85. Waterproof-Fabric-Based Multifunctional Triboelectric Nanogenerator for Universally Harvesting Energy from Raindrops, Wind, and Human Motions and as Self-Powered Sensors" Ying-Chih Lai, Yung-Chi Hsiao, Hsing-Mei Wu and Zhong Lin Wang, Advanced Science 2019, 1801883
 86. The Current Development and Future Outlook of Triboelectric Nanogenerators: A Survey of Literature" Tinghai Cheng, Qi Gao and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1800588.
 87. Rational Structure Optimized Hybrid Nanogenerator for Highly Efficient Water Wave Energy Harvesting" Jiyu Wang, Lun Pan, Hengyu Guo, Binbin Zhang, Rongrong Zhang, Zhiyi Wu, Changsheng Wu, Lijun Yang, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials 2018, 1802892.
 88. Recent Progress in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Solar Cells" Laipan Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials 2018, 1808214
 89. Hybrid piezo/triboelectric nanogenerator for highly efficient and stable rotation energy harvesting" Chunlin Zhao, Qian Zhang, Wenliang Zhang, Xinyu Du, Yang Zhang, Shaobo Gong, Kailiang Ren, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 440–449.
 90. Largely enhanced triboelectric nanogenerator for efficient harvesting of water wave energy by soft contacted structure" Ping Cheng, Hengyu Guo, Zhen Wen, Chunlei Zhang, Xing Yin, Xinyuan Li, Di Liu, Weixing Song, Xuhui Sun, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 432–439.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.