An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2023

Papers in 2023

 1. Electron transfer in liquid–solid contact electrification and double-layer formation", Shiquan Lin, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Reference Collection in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, online (2023) https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85669-0.00142-2.
 2. Recent Advances in Triboelectric Nanogenerators: From Technological Progress to Commercial Applications", Dongwhi Choi et.al., ACS Nano, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12458.
 3. Rationally Designed Anti‐Glare Panel Arrays as Highway Wind Energy Harvester", Erming Su, Hao Li, Jiabin Zhang, Zijie Xu, Baodong Chen, Leo N.Y. Cao and Zhong Lin WangAdvanced Functional Materials33(17), 2214934 (2023). https://doi.org/10.1002/adfm.202214934.
 4. Ambipolar Tribotronic Transistor of MoTe2", Yonghai Li, Jinran Yu, Yichen Wei, Yifei Wang, Liuqi Cheng, Zhenyu Feng, Ya Yang, Zhong Lin Wang, Qijun SunNano Research, online (2023). https://doi.org/10.1007/s12274-023-5758-z. 
 5. Strong, biodegradable, and recyclable all-lignocellulose fabricated triboelectric nanogenerator for self-powered disposable medical monitoring", Xue Shi, Pengfei Chena, Kai Han , Chengyu Li, Renyun Zhang, Jianjun Luo, Zhong Lin WangJ. Mater. Chem. A, online (2023). https://doi.org/10.1039/d3ta01763j. 
 6. Triboelectric Nanogenerators: from science to technologies", Tinghai Cheng, Jiajia Shao & Zhong Lin Wang, nature reviews methods primers, 3, 39(2023). https://doi.org/10.1038/s43586-023-00220-3. 
  Digital Mapping of Surface Turbulence Status and Aerodynamic Stall on Wings of a Flying Aircraft", Zijie Xu, Leo N.Y. Cao, Chengyu Li, Yingjin Luo, Erming Su, Weizhe Wang, Wei Tang, Zhaohui Yao, Zhong Lin Wang, Nature Comm., 14,2792 (2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-38486-6. 
 7. Liquid-solid triboelectric nanogenerator arrays based on dynamic electric-double-layer for harvesting water wave energy", Xi Liang, Shijie Liu, Shiquan Lin, Hongbo Yang, Tao Jiang,* and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/aenm.202300571. 
 8. Triboelectric-material-pairs selection for direct-current triboelectric nanogenerators", Shengnan Cui, Di Liu, Peiyuan Yang, Jiaqi Liu, Yikui Gao, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Jiayue Zhang, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Nano Energy , 112, 108509 (2023). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108509. 
 9. A self-powered body motion sensing network integrated with multiple triboelectric fabrics for biometric gait recognition and auxiliary rehabilitation training", Chuanhui Wei, Renwei Cheng, Chuan Ning, Xuyang Wei, Xiao Peng, Tianmei Lv, Feifan Sheng, Kai Dong, and Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/adfm.202303562. 
 10. The Process of free Radical Generation in Contact Electrification at Solid-Liquid Interface", Yi Zhao, Yang Liu, Yu-Ying Wang, Shu-Lan Li, Yi Liu, Zhong Lin Wang, Peng Jiang, Nano Energy, 112, 108464 (2023).  https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108464. 
 11. Theory of Maxwell's equations for a mechano-driven media system for a non-inertia medium movement system", Zhong Lin Wang, Jiajia Shao, SCIENTIA SINICA Technologica, 53 (2023).  https://doi.org/10.1360/SST-2023-0062. 
 12. Recent advances in high-performance triboelectric nanogenerators", Di Liu, Yikui Gao,  Linglin Zhou,  Jie Wang,  Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2023).  https://doi.org/10.1007/s12274-023-5660-8. 
 13. Physical mechanisms of contact-electrification induced photon emission spectroscopy from interfaces", Yang Nan, Jiajia Shao, Xinzheng Li, Ding Li, Xin Guo, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2023).  https://doi.org/10.1007/s12274-023-5674-2. 
 14. Magnetosensory Power Devices Based on AlGaN/GaN Heterojunctions for Interactive Electronics", Xingyu Zhou, Qilin Hua, Wei Sha, Jiyuan Zhu, Ting Liu, Chunyan Jiang, Qi Guo, Liang Jing, Chunhua Du, Junyi Zhai, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang, Adv. Electronic Mater., online (2023).  https://doi.org/10.1002/aelm.202200941. 
 15. Smart liquid-piston based triboelectric nanogenerator sensor for real-time monitoring of fluid status", Taotao Zhan, Haiyang Zou, Hengfei Zhang, Peng He, Zhanlei Liu, Junshuai Chen, Maogang He, Ying Zhang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 111, 108419 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108419. 
 16. Material selection rules for triboelectric nanogenerators under natural environments", Yang Yu, Hengyu Li, Da Zhao, Qi Gao, Xiang Li, Jianlong Wang, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Materials Today, 64, 61-67 (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.03.008. 
 17. Leaf-Like TENGs for Harvesting Gentle Wind Energy at An Air Velocity as Low as 0.2 m s−1", Hao Li, Jing Wen, Zhiqiang Ou, Erming Su, Fangjing Xing, Yuhan Yang, Yanshuo Sun, Zhong Lin Wang, Baodong Chen, Adv. Funct. Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202212207. 
 18. Human-machine interaction via dual modes of voice and gesture enabled by triboelectric nanogenerator and machine learning", Hao Luo, Jingyi Du, Peng Yang, Yuxiang Shi, Zhaoqi Liu, Dehong Yang, Li Zheng, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsami.3c00566
 19. Strongly enhanced charge density via gradient nano-doping for high performance elastic-material-based triboelectric nanogenerators", Xiaobo Gao, Fangjing Xing, Feng Guo, Hao Li, Yuhan Yang , Baodong Chen and Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.03.010
 20. Triboelectric Immunotherapy Using Electrostatic-Breakdown Induced Direct-Current", Haimei Li, Chaoyu Chen, Zichen Wang, Yiman Huang, Guangqin He,Yi Liu, Peng Jiang, and Zhong Lin Wang, Materials Today, 64, 40-51(2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.02.026
 21. Machine-learning assisted electronic skins capable of proprioception and exteroception in soft robotic", Sheng Shu, Ziming Wang, Pengfei Chen, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202211385
 22. Silicon flexoelectronic transistors", Di Guo, Pengwen Guo, Yuan Yao, Lele Ren, Mengmeng Jia, Wei Wang, Yulong Wang, Longfei Wang, Zhong Lin Wang and Junyi Zhai, Science Advanced, 9, eadd3310 (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.add3310
 23. Deep-Learning-Assisted Underwater 3D Tactile Tensegrity", Peng Xu, Jiaxi Zheng, Jianhua Liu, Xiangyu Liu, Xinyu Wang, Siyuan Wang, Xianping Fu, Minyi Xu, Guangming Xie and Zhong Lin Wang, Research, 6, 0062 (2023) https://doi.org/10.34133/research.0062
 24. Degradation of Methyl Orange by dielectric films based on contact-electro-catalysis", Xin Zhao, Yusen Su, Andy Berbille, Zhong Lin Wang, and Wei Tang, Nanoscale, online (2023) https://doi.org/10.1039/D2NR06783H
 25. All-in-one sensing system for online vibration monitoring via infrared wireless communication as driven by triboelectric nanogeneratorg with giantly boosted instantaneous output power", Han Wu, Zihan Wang, Boyu Zhu, Hanqing Wang, Chengyue Lu, Meicun Kang, Shenglin Kang, Wenbo Ding, Lijun Yang, Ruijin Liao, Jiyu Wang and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202300051
 26. Localizing Straine by a Micro-Cage Structure for High-resolution Stretchable Pressure Sensor Arrays with Ultralow Spatial Crosstalk",Yufei Zhang, Qiuchun Lu, Jiang He, Zhihao Huo, Runhui Zhou, Xun Han, Mengmeng Jia, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Nature Comm., 14, 1252 (2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-36885-3
 27. Studying the Droplet Sliding Velocity on the Charge Transfer at Liquid-Solid Interface", Xuejiao Wang, Jinyang Zhang, Xin Liu, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, J. Mater. Chem. A, (2023) https://doi.org/10.1039/D2TA09797D
 28. Piezotronic and Piezo-phototronic Effects on Sonodynamic Disease Therapy",Yunchao Zhao, Tian Huang, Linlin Li, Zhong Lin Wang, BMEMat., (2023) https://doi.org/10.1002/bmm2.12006
 29. Perovskite-based color camera inspired by human visual cells", Yujin Liu, Zhong Ji, Guobiao Cen, Chuanxi Zhao, Zhong Lin Wang, Wenjie Mai, Light Sci Appl., 12, 43 (2023). https://doi.org/10.1038/s41377-023-01072-y
 30. Quantifying output power and dynamic charge distribution in freestanding mode triboelectric nanogenerator", Xin Guo, Jiajia Shao, Morten Willatzen, Xiaolin Wang, and Zhong Lin Wang, Advanced Physics Research, 2, 2200039 (2023) http://doi.org/10.1002/apxr.202200039
 31. Pursuing Tribovoltaic Effect for Direct-Current Triboelectric Nanogenerator", Chong Xu, Jinran Yu, Ziwei Huo, Yifei Wang, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., (2023) https://doi.org/10.1039/D2EE04019K
 32. Unidirectionally Rotating Softly-Contacted Triboelectric Nanogenerator with Wave-Driven Linkage Mechanism for Marine Environment Monitoring", Jiajia Han, Yuan Liu, Yawei Feng, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Advanced Energy Mater., 13, 2203219 (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202203219
 33. Miniaturized retractable thin-film sensor for wearable multifunctional respiratory monitoring", Chengyu Li, Zijie Xu, Shuxing Xu, Tingyu Wang, Siyu Zhou, Zhuoran Sun, Zhong Lin Wang & Wei Tang, Nano Res., (2023). https://doi.org/10.1007/s12274-023-5420-1
 34. Self-powered triboelectric mechanical motion sensor for simultaneous monitoring of linear-rotary multi-motion", Xiaosong Zhang, Qi Gao, Zitang Yuan, Siyang He, Xin Yu, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 108, 108239 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108239
 35. 从加速运动介质中的法拉第电磁感应定律到拓展的麦克斯韦方程组", 王中林邵佳佳,《中国科学-技术科学》, online (2023) https://doi.org/10.1360/SST-2022-0322
 36. Boosting the performance on scale-level of triboelectric nanogenerators by controllable self-triggering", Qianwang Wang1, Xin Yu1, Jianlong Wang1, Yang Yu, Zhenjie Wang, Tinghai Cheng*, Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202203707
 37. Integrated Wearable Smart Sensor System for Real-time Multi-parameter Respiration Health Monitoring", Yingzhe Li, Chaoran Liu, Haiyang Zou, Lufeng Che, Peng Sun, Jiaming Yan, Wenzhu Liu, Zhenlong Xu, Weihuang Yang, Linxi Dong, Libo Zhao, Gaofeng Wang, Zhong Lin Wang, Cell Reports Physical Science, 4, 101191 (2023) https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.101191
 38. Accordion-inspired parallelly assembled triboelectric nanogenerator: For efficient biomechanical energy harvesting and music responding", Linan Feng, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Liqun Zhang, Nano Today, 49, 101760 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nantod.2023.101760
 39. Advances in triboelectric nanogenerators for self-powered neuromodulation", Esraa Elsanadidy, Islam M. Mosa, Zhong L. Wang. James F. Rusling, Adv. Func. Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202211177. 
 40. Pixeled Triboelectric Nanogenerator Array as a Probe for in-situ Dynamic Mapping of Interface Charge Transfer at a Liquid-Solid Contacting", Jinyang Zhang#, Shiquan Lin#, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11633. 
 41. Brownian motor inspired monodirectional continuous spinning triboelectric nanogenerators for extracting energy from irregular gentle water waves", Huijing Qiu, Huamei Wang, Liang Xu, Mingli Zheng and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., Advance Article(2023) https://doi.org/10.1039/d2ee03395j. 
 42. Probing Contact Electrification between Gas and Solid Surface", Lin Lin Sun, Ziming Wang, Chengyu Li, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, Nanoenergy Advances, 3, 1-11 (2023) https://doi.org/10.3390/nanoenergyadv3010001. 
 43. Tunable Tribovoltaic Direct-current Generation via Metal-Insulator Transition", Ruizhe Yang, Zihao He, Shiquan Lin, Leqi Lin, Wenjie Dou, Zhong Lin Wang, Haiyan Wang, & Jun Liu, Nano Letters, 22, 9084–9091 (2022) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c03481. 

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.