An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2011

Papers in 2011

 1. Hierarchical Network Architectures of Carbon Fiber Paper Supported Cobalt Oxide Nanonet for High-Capacity Pseudocapacitors” Lei Yang, Shuang Cheng, Yong Ding, Xingbao Zhu, Zhong Lin Wang, and Meilin Liu, Nano Letters, 2011, 12 (1), 321-325
 2. Flexible Solid-State Supercapacitors Based on Carbon Nanoparticles/MnO2 Nanorods Hybrid Structure” Longyan Yuan, Xi-Hong Lu, Xu Xiao, Teng Zhai, Junjie Dai, Fengchao Zhang, Bin Hu, XueWang, Li Gong, Jian Chen, Chenguo Hu, Yexiang Tong, Jun Zhou, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2011, 6 (1), 656-661
 3. High-Strain Sensors Based on ZnO Nanowire/Polystyrene Hybridized Flexible Films” Xu Xiao , Longyan Yuan , Junwen Zhong , Tianpeng Ding , Yu Liu , Zhixiang Cai , Yaoguang Rong , Hongwei Han , Jun Zhou , and Zhong Lin Wang, “Supporting Information”, Advanced Materials, 2011, 23 (45), 5440-5444
 4. Porous PVDF As Effective Sonic Wave Driven Nanogenerators” SeungNam Cha, Seong Min Kim, HyunJin Kim, JiYeon Ku, Jung Inn Sohn, Young Jun Park, Byong Gwon Song, Myoung Hoon Jung, Eun Kyung Lee, Byoung Lyong Choi, Jong Jin Park, Zhong Lin Wang, Jong Min Kim, and Kinam Kim, Nano Letters, 2011, 11 (12), 5142–5147
 5. Hybridizing ZnO Nanowires with Micropyramid Silicon Wafers as Superhydrophobic High-Efficiency Solar Cells” Yan Liu , Arnab Das , Sheng Xu , Ziyin Lin , Chen Xu , Zhong Lin Wang , Ajeet Rohatgi , and Ching Ping Wong, Advanced Energy Materials, 2011, 2 (1), 47-51
 6. Lead-Free NaNbO3 Nanowires for High Output Piezoelectric Nanogenerator” JongHoon Jung, Minbaek Lee, Jung-Il Hong, Yong Ding, Chih-Yen Chen, Li-Jen Chou, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2011, 5 (12), 10041–10046
 7. Self-Powered Nanosensors and Nanosystems” Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2011, 24 (2), 279
 8. Control of naturally coupled piezoelectric and photovoltaic properties for multi-type energy scavengers” Dukhyun Choi, Keun Young Lee, Mi-Jin Jin, Soo-Ghang Ihn, Sungyoung Yun, Xavier Bulliard, Woong Choi, Sang Yoon Lee, Sang-Woo Kim, Jae-Young Choi, Jong Min Kima and Zhong Lin Wang, Energy&Environmental Science, 2011,4, 4607-4613
 9. Hybrid resonant energy harvester integrating ZnO NWs with MEMS for enabling zero-power wireless sensor nodes” Gonzalo Murillo, Minbaek Lee, Chen Xu, Gabriel Abadal, Zhong Lin Wang, Nano Communication Networks, 2011, 2 (4), 235-241
 10. Replacing a Battery by a Nanogenerator with 20 V Output” Youfan Hu , Long Lin , Yan Zhang , and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2011, 24 (1), 110-114
 11. Optical-fiber/TiO2-nanowire-arrays hybridstructures with tubular counterelectrode for dye-sensitized solar cell” WenxiGuo, ChenXu, GuangZhu, CaofengPan, Changjian Lin, ZhongLinWang, Nano Energy, 2012, 1, 176-182
 12. High output nanogenerator based on assembly of GaN nanowires” Long Lin, Chen-Ho Lai, YoufanHu, Yan Zhang,
  XueWang, ChenXu, Robert L Snyder, Lih-J Chen and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2011, 22(47):475401
 13. Piezoelectric potential in vertically aligned nanowires for high output nanogenerators” Giuseppe Romano, Giulia Mantini, Aldo Di Carlo, Arnaldo D’Amico, Christian Falconi and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2011, 22 465401
 14. Piezotronic Effect on the Output Voltage of P3HT/ZnO Micro/ Nanowire Heterojunction Solar Cells” Ya Yang, Wenxi Guo, Yan Zhang, Yong Ding, Xue Wang, and Zhong Lin Wang, Nano. Lett., 'Supporting Information', 2011, 11 (11), 4812–4817
 15. Fiber-Based Hybrid Nanogenerators for/as Self-Powered Systems in Biological Liquid” Caofeng Pan, Zetang Li, Wenxi Guo, Jing Zhu, and Zhong Lin Wang, Angewandte Chemie, 'Supporting Information', 'NATURE| Research Highlights', 2011, 50 (47), 11192-11196
 16. Solution-based fabrication of vanadium dioxide on F:SnO2 substrates with largely enhanced thermochromism and low-emissivity for energy-saving applications” Zongtao Zhang, Yanfeng Gao, Hongjie Luo, Litao Kang, Zhang Chen, Jing Du, Minoru Kanehira, Yuzhi Zhanga and Zhong Lin Wang, Environmental & Energy Science, 2011, 4, 4290-4297
 17. Ultrathin In2O3 Nanowires with Diameters below 4 nm: Synthesis, Reversible Wettability Switching Behavior, and Transparent Thin-Film Transistor Applications” Guozhen Shen, Bo Liang, Xianfu Wang, Hongtao Huang, Di Chen, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2011, 5 (8), 6148–6155
 18. One-Dimensional ZnO Nanostructures: Solution Growth and Functional Properties” Sheng Xu and Zhong Lin Wang, Nano Res, 2011, 4 (11), 1013-1098
 19. Picoscale science and nanoscale engineering by electron microscopy” Zhong Lin Wang, Journal of Electron Microscopy, 2011, S269–S278
 20. Enhancing Light Emission of ZnO Microwire-Based Diodes by Piezo-Phototronic Effect” Qing Yang,Wenhui Wang,Sheng Xu,and Zhong Lin Wang, Nano. Lett., 2011, 11 (9), 4012–4017
 21. 'Enhancing Light Emission of ZnO Microwire-Based Diodes by Piezo-Phototronic Effect 'Supplementary Information” Qing Yang,Wenhui Wang,Sheng Xu,and Zhong Lin Wang, Nano. Lett., 2011, Online
 22. "Wafer-Scale High-Throughput Ordered Arrays of Si and Coaxial Si/Si1-xGex Wires: Fabrication, Characterization, and Photovoltaic Application" Caofeng Pan, Zhixiang Luo, Chen Xu, Jun Luo, Renrong Liang, Guang Zhu, Wenzhuo Wu, Wenxi Guo, Xingxu Yan, Jun Xu, Zhong Lin Wang, and Jing Zhu, ACS NANO, 2011, 5 (8), 6629–6636
 23. A Nanogenerator for Energy Harvesting from a Rotating Tire and its Application as a Self-Powered Pressure/Speed Sensor” Youfan Hu, Chen Xu, Yan Zhang, Long Lin, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang , Adv. Matter., 2011, 23 (35), 4068–4071
 24. Anisotropic Outputs of a Nanogenerator from Oblique-Aligned ZnO Nanowire Arrays” Cheng-Ying Chen, Jun-Han Huang, Jinhui Song, Yusheng Zhou, Long Lin, Po-Chien Huang, Yan Zhang, Chuan-Pu Liu, Jr-Hau He, and Zhong Lin Wang , ACS NANO, 2011, 5 (8), 6707–6713
 25. Conjunction of fiber solar cells with groovy micro-reflectors as highly efficient energy harvesters” Yongping Fu, Zhibin Lv, Shaocong Hou, Hongwei Wu, Dang Wang, Chao Zhang, Zengze Chu, Xin Cai, Xing Fan, Zhong Lin Wang and Dechun Zou , Energy & Environmental Science, 2011, 4, 3379-3383
 26. Temperature driven in-situ phase transformation of PbWO4 nanobelts” Xue Wang, Yong Ding, Zhong Lin Wang, and Chenguo Hu, Journal of Applied Physics., 2011, 109, 124309
 27. Single-Fiber-Based Hybridization of Energy Converters and Storage Units Using Graphene as Electrodes”, Joonho Bae, Young Jun Park, Minbaek Lee, Seung Nam Cha, Young Jin Choi, Churl Seung Lee, Jong Min Kim, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2011, 23(30), 3446–3449
 28. "Self-heating and External Strain Coupling Induced Phase Transition of VO 2 Nanobeam as Single Domain Switch" Bin Hu , Yan Zhang , Wen Chen , Chen Xu , and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 23(31), 3536–3541.
 29. "Piezotronic Nanowire-Based Resistive Switches As Programmable Electromechanical Memories" Wenzhuo Wu and Zhong Lin Wang, Nano Lett., 11 (7), 2779–2785.
 30. "Self-powered environmental sensor system driven by nanogenerators" Minbaek Lee, Joonho Bae, Joohyung Lee, Churl-Seung Lee, Seunghun Hong and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., 4, 3359.
 31. "Polar Charges Induced Electric Hysteresis of ZnO Nano/Microwire for Fast Data Storage" Jinhui Song, Yan Zhang, Chen Xu, Wenzuo Wu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., 11 (7), 2829–2834.
 32. "Self-Powered System with Wireless Data Transmission" Youfan Hu, Yan Zhang, Chen Xu, Long Lin, Robert L. Snyder, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., Supplementary Information, live video , 11 (6), 2572–2577.
 33. "Fundamental Theory of Piezotronics" Yan Zhang, Ying Liu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater.,23(27), 3004–3013.
 34. "Growth of GaN films with controlled out-of-plane texture on Si wafers" Jung-Il Hong, Yanling Chang, Yong Ding, Zhong Lin Wang and Robert L. Snyder, Thin Solid Films, 519, 3608-3611, 2011.
 35. Carbon Nanoparticles on Carbon Fabric for Flexible and High-Performance Field Emitters” Longyan Yuan , Yuting Tao , Jian Chen , Junjie Dai , Ting Song , Mingyue Ruan , Zongwei Ma , Li Gong , Kang Liu , Xianghui Zhang , Xuejiao Hu , Jun Zhou , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2011, 21(11), 2150–2154
 36. Supporting Information for “Carbon Nanoparticles on Carbon Fabric for Flexible and High-Performance Field Emitters” Longyan Yuan , Yuting Tao , Jian Chen , Junjie Dai , Ting Song , Mingyue Ruan , Zongwei Ma , Li Gong , Kang Liu , Xianghui Zhang , Xuejiao Hu , Jun Zhou , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2011, 21(11), 2150–2154
 37. Self-Cleaning Flexible Infrared Nanosensor Based on Carbon Nanoparticles” Longyan Yuan, Junjie Dai, Xiaohong Fan, Ting Song, Yu Ting Tao, Kai Wang, Zhi Xu, Jun Zhang, Xuedong Bai, Peixiang Lu, Jian Chen, Jun Zhou and Zhonglin Wang, ACS Nano, 2011, 5 (5), 4007–4013
 38. "Three-dimensional WO3 nanostructures on carbon paper: photoelectrochemical property and visible light driven photocatalysis" Xianghui Zhang, Xihong Lu, Yongqi Shen, Jingbin Han, Longyan Yuan, Li Gong, Zhi Xu, Xuedong Bai, Min Wei, Yexiang Tong, Yihua Gao, Jian Chen, Jun Zhou and Zhong Lin Wang, ChemComm, 2011, 47, 5804-5806
 39. "Tailoring Au-core Pd-shell Pt-cluster nanoparticles for enhanced electrocatalytic activity” Ping-Ping Fang, Sai Duan, Xiao-Dong Lin, Jason R. Anema, Jian-Feng Li, Olivier Buriez, Yong Ding, Feng-Ru Fan, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong Lin Wang, Christian Amatore and Zhong-Qun Tian, Chemical Science, 2011, 2, 531
 40. "In vitro Biomimetic Construction of Hydroxyapatite–Porcine Acellular Dermal Matrix Composite Scaffold for MC3T3-E1 Preosteoblast Culture" Hongshi Zhao, Guancong Wang, Shunpeng Hu, Jingjie Cui, Na Ren, Duo Liu, Hong Liu, Chengbo Cao, Jiyang Wang, and Zhonglin Wang, Tissue Engineering Part A, 2011, 17, 5-6
 41. "Vertically integrated nanogenerator based on ZnO nanowire arrays" Aifang Yu,Hongyu Li,Haoying Tang,Tengjiao Liu,Peng Jiang, and Zhong Lin Wang, Physica Status Solidi, 2011, 5, 162-164.
 42. "Light Propagation in Curved Silver Nanowire Plasmonic Waveguides" Wenhui Wang, Qing Yang, Fengru Fan, Hongxing Xu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., 11 (4), 1603–1608.
 43. "Fiber Supercapacitors Made of Nanowire-Fiber Hybrid Structures for Wearable/Flexible Energy Storage" Joonho Bae,Min Kyu Song, Young Jun Park, Jong Min Kim, Meilin Liu, and Zhong Lin Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 50(7), 1683–1687.
 44. "Study of the Piezoelectric Power Generation of ZnO Nanowire Arrays Grown by Different Methods " Mohammed Riaz , Jinhui Song , Omer Nur , Zhong Lin Wang , and Magnus Willander, Adv. Funct. Mater., 21(4), 628–633.
 45. "Compact Hybrid Cell Based on a Convoluted Nanowire Structure for Harvesting Solar and Mechanical Energy " Chen Xu and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 23(7), 873–877.
 46. "Fabrication of Patterned Polymer Nanowire Arrays" Hao Fang, Dajun Yuan, Rui Guo, Su Zhang, Ray P. S. Han, Suman Das, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 5 (2), 1476–1482.

 

Notice to the web visitors:
Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.