Papers in 2022

Papers in 2022

 1. Modeling of Liquid-solid coupled Hydrodynamic Water Wave Energy Harvesting System based on Triboelectric Nanogenerator",  Xuemei Zhang, Qianxi Yang, Peiyuan Ji, Zhifei Wu, Qianyin Li, Huake Yang, Xiaochuan Li, Guocan Zheng, Yi Xi, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 99, 107362 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107362.
 2. Electron Transfer Driven by Tip-Induced Flexoelectricity in Contact Electrification",  Shiquan Lin, Mingli Zheng, Liang Xu, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Journal of Physics D: Applied Physics, 55, 315502 (2022). https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac6f2e.
 3. A self-powered and concealed sensor based on triboelectric nanogenerators for cultural-relic anti-theft systems", Baocheng Wang, Xiaoying Zhai, Xuelian Wei, Yapeng Shi, Xiaoqing Huo, Ruonan Li, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022). https://doi.org/10.1007/s12274-022-4443-y.
 4. Bio-inspired soft actuator with contact feedback based on photothermal effect and triboelectric nanogenerator", Xu Jin, Yapeng Shi, Zhihao Yuan, Xiaoqing Huo, Zhong Lin Wang, Zhiyi Wu, Nano Energy, 99, 107366 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107366.
 5. Flexible self-charging power sources", Haiying Kou, Haiming Wang, Renwei Cheng, Yanjun Liao, Xue Shi, Jianjun Luo, Ding Li, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.2c03056.
  Flexible self-charging power sources", Ruiyuan Liu, Zhong Lin Wang, Kenjiro Fukuda and Takao Somey, Nature reviews Materials, online (2022) https://doi.org/10.1038/ s41578-022-00441-0.
 6. Soft gallstone-crushing robots", Lin Xu, Heting Wu, Weiqi Qian, Yang Wang, Chris R. Bowen, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Materials Today, online (2022) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.012.
 7. Investigations on the contact-electro-catalysis under various ultrasonic conditions and using different electrification particles", Xuanli Dong, Ziming, Wang, Andy Berbille, Xin Zhao, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 99, 107346 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107346.
 8. Effect of Surface Pre-Charging and Electric Field on the Contact Electrification Between Liquid and Solid", Zhen Tang, Shiquan Lin, Zhong Lin Wang, J. Physical Chemistry C, 99, 107345 (2022) https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01713.
 9. Kirigami interactive triboelectric mecha", Lan Luo, Jing Han, Yao Xiong, Ziwei Huo, Xiaozhen Dan, Jinran Yu, Jiahong Yang, Linlin Li, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Nano enery, 99, 107345 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107345.
 10. Wearable and Humidity-Resistant Biomaterials-based Triboelectric Nanogenerator for High Entropy Energy Harvesting and Self-Powered Sensing", Ning Zheng, Jiehui Xue, Yang Jie, Xia Cao, Zhong Lin Wang,Nano Resesarch, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4321-7.
 11. Crystallization-Induced Shift in a Triboelectric Series and Even Polarity Reversal for Elastic Triboelectric Materials", Zhaoqi Liu, Shuyao Li, Shiquan Lin, Yuxiang Shi, Peng Yang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., online (2022) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00767.
 12. High-performance triboelectric nanogenerator with synchronization mechanism by charge handling",Xin Yu, Jianwei Ge, Zhenjie Wang, Jianlong Wang, Da Zhao, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang, Energy Conversion and Management, 263, 115655 (2022) https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115655.
 13. Influence of Mechanical Motions on Contact Electrification at Solid-Solid Interfaces",Yang Yu, Qi Gao, Da Zhao, Xiang Li, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Materials Today Physics, in press (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100701.
 14. Thousandfold boosting instantaneous current of triboelectric nanogenerator based on decoupled charge pump and discharge tube", Ze Yang, Yiyong Yang, Fan Liu, Bo Li, Yinbo Li, Xu Liu, Jiaqi Chen, Chengbiao Wang, Linhong Ji Zhong Lin Wang, Jia Cheng, Nano Energy, 98, 107264 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107264.
 15. Biodegradable, Super-Strong and Conductive Cellulose-based Macrofibers for Fabric Triboelectric Nanogenerator", Sanming Hu, Jing Han, Zhijun Shi, Kun Chen, Yifei Wang, Qijun Sun, Guang Yang, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Letters, 14, 115 (2022) https://doi.org/10.1007/s40820-022-00858-w.
 16. Intelligent self-powered sensor based on triboelectric nanogenerator for take-off status monitoring in the sports of triple-jumping", Jiahui Xu, Xuelian Wei, Ruonan Li, Yapeng Shi, Yating Peng, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4218-5.
 17. Towards a Sustainable Monitoring: A Self-Powered Smart Transportation Infrastructure Skin", Qiang Zheng,, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 98, 107245 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107245.
 18. Harvesting water-evaporation induced electricity based on liquid-solid triboelectric nanogenerator", Jingu Chi, Chaoran Liu, Lufeng Che, Dujuan Li, Kai Fan, Qing Li, Weihuang Yang, Linxi Dong, Gaofeng Wang, Zhong Lin Wang, Adv. Science, online (2022) https://doi.org/10.1002/advs.202201586.
 19. Deriving the Maxwell's equations for a machano-driven slow-moving media system https://www.youtube.com/watch?v=eoBGhu1udCQ
 20. A Self-powered and Efficient Triboelectric Dehydrator for Separating Water-in-oil Emulsions with Ultrahigh Moisture Content", Fangming Li, Xingfu Wan, Jiaju Hong, Xinyang Guo, Minzheng Sun, Haijia Lv, Hao Wang, Jianchun Mi, Jia Cheng, Xinxiang Pan, Minyi Xu, Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, online (2022) https://doi.org/10.1002/admt.202200198.
 21. Ocean-Based Climate Action", Jean-Pierre Gattuso, Nianzhi Jiao, Fahu Chen, Jean Jouzel, Corinne Le Quéré, Yonglong Lu, Paul Tréguer, Karina von Schuckmann, Zhong Lin Wang, Jing Zhang, Chinese Academy of Sciences (CAS) – European Academy of Sciences (EurASc) reports, 2022 https://doi.org/10.5281/zenodo.6410659..
 22. In Situ Nanofluid Dispersion Monitoring by Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerator Based on Tuning the Structure of the Electric Double Layer", Hao Luo, Hanqing Wang, Lijun Yang, Han Wu, Shenglin Kang, Shun Yong, Ruijin Liao, Jiyu Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202200862.
 23. Electrostatic Charges Regulate Chemiluminescence by Electron Transfer at the Liquid−Solid Interface", Jinyang Zhang, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, J. Phys. Chem. B, online (2022) https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09402.
 24. Highly sensitive three-dimensional scanning triboelectric sensor for digital twin applications", Jiayue Zhang, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Yikui Gao, Di Liu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 97, 107198 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107198.
 25. Gyroscope-Structured Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Multidirectional Ocean Wave Energy", Qi Gao, Yuhong Xu, Xin Yu, Zhaoxu Jing, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c01594.
 26. Transparent self-powered triboelectric sensor based on PVA/PA hydrogel for promoting human-machine interaction in nursing and patient safety", Jin Yang, Jie An, Yanshuo Sun, Jianjun Zhang, Lulu Zu, Hao Li, Tao Jiang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 97, 107199 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107199.
 27. Dr. Wang's response to the scientific debate on the expanded Maxwell equations for moving media.
 28. Advances in High-Performance Autonomous Energy and Self-Powered Sensing Textiles with Novel 3D Fabric Structures", Kai Dong, Xiao Peng, Renwei Cheng, Chuan Ning, Yang Jiang, Yihan Zhang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater.,2109355 (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202109355.
 29. Ultralight Iontronic Triboelectric Mechanoreceptor with High Specific Outputs for Epidermal Electronics", Hai Lu Wang, Zi Hao Guo, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Lett.,14, 86 (2022) https://doi.org/10. 1007/s40820- 022- 00834-4.
 30. Toward A New Era of the Sustainable Energy: Advanced Triboelectric Nanogenerator for Harvesting High Entropy Energy", Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202107034.
 31. Macro-superlubric triboelectric nanogenerator based on tribovoltaic effect", Liqiang Zhang, Haifang Cai, Liang Xu, Li Ji, Daoai Wang, Youbin Zheng, Yange Feng, Xudong Sui, Yufeng Guo, Wanlin Guo, Feng Zhou, Weimin Liu, and Zhong Lin Wang, Matter, online (2022) https:// doi.org/10.1016/j.matt.2022.02.021.
 32. Decoding lip language using triboelectric sensors with deep learning", Yijia Lu, Han Tian, Jia Cheng, Fei Zhu, Bin Liu, Shanshan Wei, Linhong Ji& Zhong Lin Wang, Nature Communications, 13, 1401 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-29083-0.
 33. A method for quantitatively separating the piezoelectric component from the as-received “Piezoelectric” signal", Chaojie Chen, Shilong Zhao, Caofeng Pan, Yunlong Zi, Fangcheng Wang, Cheng Yang, Zhong Lin Wang, Nature Communications,13, 1391 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-29087-w.
 34. Barycenter Self-Adapting Triboelectric Nanogenerator for Sea Water Wave High-Entropy Energy Harvesting and Self-Powered Forecasting in Marine Meteorology", Yuhan Yang, Jing Wen, Furong Chen, Yutao Hao, Xiaobo Gao, Tao Jiang, Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater. , 2200521 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202200521.
 35. Current progress on power management systems for triboelectric nanogenerators", Tingshu Hu, Haifeng Wang, William Harmon, David Bamgboje, Zhong-Lin Wang, IEEE Transactions on Power Electronics, online (2022) https://doi.org/10.1109/TPEL.2022.3156871.
 36. 3D fully-enclosed triboelectric nanogenerator with bionic fish-like structure for harvesting hydrokinetic energy", Zhaoxu Jing, Jiacheng Zhang, Jianlong Wang, Mingkang Zhu, Xinxian Wang, Tinghai Cheng, Jianyang Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4131-y.
 37. Underwater monitoring networks based on cabled-structured triboelectric nanogenerators", Yihan Zhang, Yingying Li, Renwei Cheng, Shen Shen, Jia Yi, Xiao Peng, Chuan Ning, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Research, 9809406 (2022) https://doi.org/10.34133/2022/9809406.
 38. Tribovoltaic Nanogenerators Based on MXene-Silicon Heterojunctions for Highly-Stable Self-Powered Speed, Displacement, Tension, Oscillation Angle, and Vibration Sensors", Xiongxin Luo, Lindong Liu, Yi-Chi Wang, Jiayu Li, Andy Berbille, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2113149 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202113149.
  Understanding contact electrification at water/polymer interface", Yang Nan, Jiajia Shao, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Reseach, 9861463 (2022) https://doi.org/10.34133/2022/9861463.
 39. Bioinspired Electron Polarization of Nanozyme with Human Self-generated Electric Field for Cancer Catalytic Therapy", Shuncheng Yao, Xinyang Zhao, Xueyu Wang, Tian Huang, Jiaming Zhang, Zeyu Zhang, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202109568.
 40. Piezo-phototronic effect boosted catalysis in plasmonic bimetallic ZnO heterostructure with guided fermi level alignment", Y. Zhang, S. Wang, Y. Zhao, Y. Ding, Z. Zhang, T. Jiang, Z.L. Wang, L. Li, Materials Today Nano, 18, 100177 (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtnano.2022.100177.
 41. Ultrathin, transparent, and robust self-healing electronic skins for tactile and non-contact sensing", Ruiyuan Liu, Yue Lai, Shaoxin Li, Feng Wu,, Jianming Shao,, Di Liu, Xia Dong, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, in press (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107056.
 42. High efficient constant-voltage triboelectric nanogenerator", Xinyuan Li, Chuguo Zhang, Yikui Gao, Zhihao Zhao, Yuexiao Hu, Ou Yang, Lu Liu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Energy & Environm. Science, online (2022) https://doi.org/10.1039/D1EE03961J.
 43. A Self-Powered Dual-Type Signal Vector Sensor for Smart Robotics and Automatic Vehicle", Shaoxin Li , Zhihao Zhao, Di Liu, Jie An, Yikui Gao, Linglin Zhou, Yanhong Li, Shengnan Cui, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online(2022) https://doi.org/10.1002/adma.202110363.
 44. Multi-Parameter Optimized Triboelectric Nanogenerator Based Self-Powered Sensor Network for Broadband Aeolian Vibration Online-Monitoring of Transmission Lines", Han Wu, Jiyu Wang, Zhiyi Wu, Shenglin Kang, Xuelian Wei, Hanqing Wang, Hao Luo, Lijun Yang, Ruijin Liao, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2103654 (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202103654.
 45. Large-scale fabrication of core-shell triboelectric braided fibers and power textiles for energy harvesting and plantar pressure monitoring", Yingying Li, Yihan Zhang, Jia Yi, Xiao Peng, Renwei Cheng, Chuan Ning, Feifan Sheng, Sen Wang, Kai Dong, Zhong Lin Wang, EcoMat, e12191 (2022) https://doi.org/10.1002/eom2.12191.
 46. Active-matrix sensing array assisted with machine-learning approach for lumbar degeneration disease diagnosis and postoperative assessment", Di Liu, Dongli Zhang, Siyu Zhou, Wei Li, Chengyu Li, Zhuoran Sun, Wei Tang & Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202113008.
 47. Sweat-permeable, biodegradable, transparent and self-powered chitosan-based electronic skin with ultrathin elastic gold nanofibers", Xiao Peng, Kai Dong, Yufei Zhang, Lili Wang, Chuanhui Wei, Tianmei Lv, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202112241.
 48. Highly Stable and Eco-friendly Marine Self-Charging Power Systems Composed of Conductive Polymer Supercapacitors with Seawater as an Electrolyte", Baofeng Zhang, Chuguo Zhang, Wei Yuan, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Yuexiao Hu, Linglin Zhou, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c22129.
 49. Ultrathin eardrum-inspired self-powered acoustic sensor for vocal synchronization recognition with the assistance of machine learning", Yang Jiang, Yufei Zhang, Chuan Ning, Qingqing Ji, Xiao Peng, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202106960.
 50. Piezo-Phototronic Effect Boosted Catalysis in Plasmonic Bimetallic ZnO Heterostructure with Guided Fermi Level Alignment", Yalong Zhang, Shaobo Wang, Yunchao Zhao, Yiming Ding, Zeyu Zhang, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Materials Today Nano, online (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtnano.2022.100177.
 51. Non-destructive dimension measurement realized by integrating triboelectric pulse sensor into soft robotic gripper", Sheng Zhang, Baosen Zhang, Da Zhao, Qi Gao, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c10396.
 52. Fish-Wearable Data Snooping Platform for Underwater Energy Harvesting and Fish Behavior Monitoring", Xingling Wang, Yuxiang Shi, Peng Yang, Xinglin Tao, Shuyao Li, Rui Lei, Zhaoqi Liu, Zhong Lin Wang, Xiangyu Chen, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202107232.
 53. Seawater-Based Triboelectric Nanogenerators for Marine Anticorrosion", Chuguo Zhang, Baofeng Zhang, Wei Yuan, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interf., online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c23575.
 54. Advances in MEMS and Microfluidics-Based Energy Harvesting Technologies", M. A. Parvez Mahmud, Sajad Razavi Bazaz, Soroush Dabiri, Ali Abouei Mehrizi, Mohsen Asadnia, Majid Ebrahimi Warkiani, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, online (2022) https://doi.org/10.1002/admt.202101347.
 55. Helical Fiber Strain Sensor Based on Triboelectric Nanogenerators for Human Respiratory Monitoring", Chuan Ning, Renwei Cheng, Yang Jiang, Feifan Sheng, Jia Yi, Shen Shen, Yihan Zhang, Xiao Peng, Kai Dong, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) 10.1021/acsnano.1c09792.
 56. Flexible Film-Discharge-Switch Assisted Universal Power Management System for the Four Operation Modes of Triboelectric Nanogenerators", Wenjie Yan, Yuan Liu, Pengfei Chen, Leo N.Y. Cao, Jie An, Tao Jiang, Wei Tang, Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Mater., 2103677 (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202103677.
 57. Underwater Energy Harvesting and Sensing by Sweeping Out the Charges in an Electric Double Layer using an Oil Droplet", Huaifang Qin, Liang Xu, Shiquan Lin, Fei Zhan, Kai Dong, Kai Han, Huamei Wang, Yawei Feng, and Zhong Lin Wang, Advanced Funct. Mater., 2111662 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202111662.
 58. Rehabilitation of Total Knee Arthroplasty by Integrating Conjoint Isometric Myodynamia and Real-Time Rotation Sensing System", Jianzhe Luo, Yusheng Li, Miao He, Ziming Wang, Chengyu Li, Di Liu, Jie An, Wenqing Xie, Yuqiong He, Wenfeng Xiao, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Wei Tang, Advanced Science, online (2022) https://doi.org/10.1002/advs.202105219.
 59. Stimulation of ambient energy generated electric field on crop plant growth", Xunjia Li, Jianjun Luo, Kai Han, Xue Shi, Zewei Ren, Yi Xi, Yibin Ying, Jianfeng Ping and Zhong Lin Wang, Nature food, online (2022) https://doi.org/10.1038/s43016-021-00449-9.
 60. Self-rebound cambered triboelectric nanogenerator for self-powered sensing in kinematical analytics and safety prejudgment", Yutao Hao, Xiaobo Gao, Ding Nan, Juan Pan, Yuhan Yang, Fangjing Xing, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c09096.
 61. Self-powered Sensing for Non-full Pipe Fluidic Flow Based on Triboelectric Nanogenerators", Siyang He, Zheng Wang, Xiaosong Zhang, Zitang Yuan, Yushan Sun, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. & Interf., online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c20509.
 62. Contact-electro-catalysis for the degradation of organic pollutants using pristine dielectric powders", Ziming Wang, Andy Berbille, Yawei Feng, Site Li, Laipan Zhu, Wei Tang& Zhong Lin Wang, Nature Communications, 13, 130 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-021-27789-1.
 63. Methods for correctly characterizing the output performance of nanogenerators", Jie An, Pengfei Chen, Chengyu Li, Fangming Li, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 93, 106884(2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106884.
 64. Electromagnetic Shielding Triboelectric Yarns for Human-Machine Interacting",  Shen Shen, Jia Yi, Renwei Cheng, Liyun Ma, Huimin Li, Feifan Sheng, Yihan Zhang, Chuang Ning, Hongbo Wang, Kai Dong, Zhong Lin Wang, Adv. Electronic Mater., online, early view https://doi.org/10.1002/aelm.202101130.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.