Papers in 2019

Papers in 2019

 1. Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification:Effect of Temperature in the Metal–Dielectric Case" Shiquan Lin, Liang Xu, Cheng Xu, Xiangyu Chen, Aurelia C. Wang, Binbin Zhang, Pei Lin, Ya Yang, Huabo Zhao and Zhong Lin Wang Adv. Mater. 2019, 1808197
 2. Transparent and stretchable triboelectric nanogenerator for self-powered tactile sensing" Gengrui Zhao, Yawen Zhang, Nan Shi, Zhirong Liu, Xiaodi Zhang, Mengqi Wu, Caofeng Pana, Hongliang Liu, Linlin Li and Zhong Lin Wang Nano Energy 59 (2019) 302–310
 3. Quantifying the power output and structural figure-of-merits of triboelectric nanogenerators in a charging system starting from the Maxwell's displacement current" Jiajia Shao, Morten Willatzena, Tao Jianga, Wei Tang, Xiangyu Chena, Jie Wang, Zhong Lin Wang Nano Energy 59 (2019) 380–389
 4. 3D Heteroatom-Doped Carbon Nanomaterials as Multifunctional Metal-Free Catalysts for Integrated Energy Devices" Rajib Paul, Feng Du, Liming Dai,* Yong Ding, Zhong Lin Wang,* Fei Wei and Ajit Roy* Adv. Mater. 2019, 1805598
 5. Direct-Current Rotary-Tubular Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Dielectrics Contact for Sustainable Energy Harvesting and Chemical Composition Analysis" Jiyu Wang, Zhiyi Wu, Lun Pan, Ruijie Gao, Binbin Zhang, Lijun Yang, Hengyu Guo, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang ACS Nano DOI: 10.1021/acsnano.8b09642
 6. Resist-Dyed Textile Alkaline Zn Microbatteries with Significantly Suppressed Zn Dendrite Growth" Mengmeng Liu, Xiong Pu, Zifeng Cong, Zhixiao Liu, Ting Liu, Yanghui Chen, Jianqiang Fu, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 5095−5106
 7. Entropy theory of distributed energy for internet of things" Zhong Lin Wang Nano Energy 58 (2019) 669–672
 8. Piezoelectric-Effect-Enhanced Full-Spectrum Photoelectrocatalysis in p–n Heterojunction" Zhirong Liu, Longwei Wang, Xin Yu, Jian Zhang, Ruiqi Yang, Xiaodi Zhang, Yanchen Ji, Mengqi Wu, Lin Deng, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Funct. Mater. 2019, 1807279
 9. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator" Zhirong Liu, Jinhui Nie, Bin Miao, Jiadong Li, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Mater. 2019, 1807795
 10. Contact-Electrification between Two Identical Materials: Curvature Effect" Cheng Xu, Binbin Zhang, Aurelia Chi Wang, Haiyang Zou, Guanlin Liu, Wenbo Ding, Changsheng Wu, Ming Ma, Peizhong Feng, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08533
 11. Dramatically Enhanced Broadband Photodetection by Dual Inversion Layers and Fowler−Nordheim Tunneling" Haiyang Zou, Xiaogan Li, Guozhang Dai, Wenbo Peng, Yong Ding, Ying Zhang, Aurelia Chi Wang, Steven L. Zhang, Cheng Xu, Shi-Li Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08998
 12. Self-Powered Intelligent Water Meter for Electrostatic Scale Preventing, Rust Protection, and Flow Sensor in a Solar Heater System" Weichao Wang, Yonghui Wu, Zhenghu Chang, Fangqi Chen, Heyi Wang, Guangqin Gu, Haiwu Zheng, Gang Cheng and Zhong Lin Wang ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, DOI: 10.1021/acsami.8b19683
 13. A Hybridized Triboelectric−Electromagnetic Water Wave Energy Harvester Based on a Magnetic Sphere" Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Wenbo Ding, Yi-Cheng Wang, Lei Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09088
 14. Static and Dynamic Piezopotential Modulation in Piezo-Electret Gated MoS2 Field-Effect Transistor" Jing Zhao, Zheng Wei, Qian Zhang, Hua Yu, Shuopei Wang, Xixi Yang, Guoyun Gao, Shanshan Qin, Guangyu Zhang, Qijun Sun and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, 13, 582−590
 15. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor" Zhuo Liu, Ye Ma, Han Ouyang, Bojing Shi, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Hao Zhang, Zhong Lin Wang and Zhou Li Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807560
 16. Butterfly-Inspired Triboelectric Nanogenerators with Spring-Assisted Linkage Structure for Water Wave Energy Harvesting" Rui Lei, Hua Zhai, Jinhui Nie, Wei Zhong, Yu Bai, Xi Liang, Liang Xu, Tao Jiang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang Adv. Mater. Technol. 2018, 1800514
 17. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics" Hu Li, Chaochao Zhao, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li Advanced Science 2019, 1801625
 18. Enhanced NO2 gas sensing of a single-layer MoS2 by photogating and piezo-phototronic effects" Junmeng Guo, Rongmei Wen, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang Science Bulletin 64 (2019) 128–135
 19. Two-dimensional nanomaterials for novel piezotronics and piezophototronics" P. Lin, C. Pan and Z.L. Wang Materials Today Nano 4 (2018) 17e31
 20. Triboiontronic Transistor of MoS2" Guoyun Gao, Jinran Yu, Xixi Yang, Yaokun Pang, Jing Zhao, Caofeng Pan, Qijun Sun and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2018, 1806905
 21. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy" Minyi Xu, Tiancong Zhao, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b08274
 22. Triboelectric Nanogenerator Networks Integrated with Power Management Module for Water Wave Energy Harvesting" Xi Liang, Tao Jiang, Guoxu Liu, Tianxiao Xiao, Liang Xu, Wei Li, Fengben Xi, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1807241
 23. Waterproof-Fabric-Based Multifunctional Triboelectric Nanogenerator for Universally Harvesting Energy from Raindrops, Wind, and Human Motions and as Self-Powered Sensors" Ying-Chih Lai, Yung-Chi Hsiao, Hsing-Mei Wu and Zhong Lin Wang, Advanced Science 2019, 1801883
 24. The Current Development and Future Outlook of Triboelectric Nanogenerators: A Survey of Literature" Tinghai Cheng, Qi Gao and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1800588.
 25. Rational Structure Optimized Hybrid Nanogenerator for Highly Efficient Water Wave Energy Harvesting" Jiyu Wang, Lun Pan, Hengyu Guo, Binbin Zhang, Rongrong Zhang, Zhiyi Wu, Changsheng Wu, Lijun Yang, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials 2018, 1802892.
 26. Recent Progress in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Solar Cells" Laipan Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials 2018, 1808214
 27. Hybrid piezo/triboelectric nanogenerator for highly efficient and stable rotation energy harvesting" Chunlin Zhao, Qian Zhang, Wenliang Zhang, Xinyu Du, Yang Zhang, Shaobo Gong, Kailiang Ren, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 440–449.
 28. Largely enhanced triboelectric nanogenerator for efficient harvesting of water wave energy by soft contacted structure" Ping Cheng, Hengyu Guo, Zhen Wen, Chunlei Zhang, Xing Yin, Xinyuan Li, Di Liu, Weixing Song, Xuhui Sun, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 432–439.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.