Currently: Home>Publications>Papers>2017.php
Papers in 2017

Papers in 2017

 1. Nanogenerator-based dual-functional and self-powered thin patch loudspeaker or microphone for flexible electronics" Wei Li, David Torres, Ramón Díaz, Zhengjun Wang, Changsheng Wu, Chuan Wang, Zhong Lin Wang and Nelson Sepúlveda, Nature Communications, 2017, Online
 2. Simultaneously Enhancing Light Emission and Suppressing Efficiency Droop in GaN Microwire-Based Ultraviolet Light-Emitting Diode by the Piezo-Phototronic Effect" Xingfu Wang, Wenbo Peng, Ruomeng Yu, Haiyang Zou, Yejing Dai, Yunlong Zi, Changsheng Wu, Shuti Li and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 3. Universal power management strategy for triboelectric nanogenerator" Fengben Xi, Yaokun Pang, Wei Li, Tao Jiang, Limin Zhang, Tong Guo, Guoxu Liu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 4. Auxetic Foam-Based Contact-Mode Triboelectric Nanogenerator with Highly Sensitive Self-Powered Strain Sensing Capabilities to Monitor Human Body Movement" Steven L. Zhang, Ying-Chih Lai, Xu He, Ruiyuan Liu, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 5. Maximized Effective Energy Output of Contact-Separation-Triggered Triboelectric Nanogenerators as Limited by Air Breakdown" Yunlong Zi, Changsheng Wu, Wenbo Ding and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 6. Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems" Qiang Zheng, Bojing Shi, Zhou Li and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2017, Online
 7. Ultrasensitive Vertical Piezotronic Transistor Based on ZnO Twin Nanoplatelet" Longfei Wang, Shuhai Liu, Xiaolong Feng, Qi Xu, Suo Bai, Laipan Zhu, Libo Chen, Yong Qin and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 8. Ultralight Cut-Paper-Based Self-Charging Power Unit for Self-Powered Portable Electronic and Medical Systems" Hengyu Guo, Min-Hsin Yeh, Yunlong Zi, Zhen Wen, Jie Chen, Guanlin Liu, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 9. Enhanced Performance of a Self-Powered Organic/Inorganic Photodetector by Pyro-Phototronic and Piezo-Phototronic Effects" Wenbo Peng, Xingfu Wang, Ruomeng Yu, Yejing Dai, Haiyang Zou, Aurelia C. Wang, Yongning He and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 10. Design guidelines of triboelectric nanogenerator for water wave energy harvesters" Abdelsalam Ahmed, Islam Hassan, Tao Jiang, Khalid Youssef, Lian Liu, Mohammad Hedaya, Taher Abu Yazid, Jean Zu and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2017, Online
 11. Recent progress in piezo-phototronics with extended materials, application areas and understanding" Youfan Hu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Semiconductor Science and Technology, 2017, Online
 12. Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy" Guang Qin Gu, Chang Bao Han, Jing Jing Tian, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, Online
 13. Self-Powered Electrostatic Actuation Systems for Manipulating the Movement of both Microfluid and Solid Objects by Using Triboelectric Nanogenerator" Li Zheng, Yali Wu, Xiangyu Chen, Aifang Yu, Liang Xu, Yongsheng Liu, Hexing Li and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 14. Environmental life cycle assessment and techno-economic analysis of triboelectric nanogenerators" Abdelsalam Ahmed, Islam Hassan, Taofeeq Ibn-Mohammed, Hassan Mostafa, Ian M. Reaney, Lenny S. C. Koh, Jean Zu and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2017, Online
 15. Nanogenerators: An emerging technology towards nanoenergy" Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, APL Materials, 2017, Online
 16. Triboelectric nanogenerators for sensitive nano-coulomb molecular mass spectrometry" Anyin Li, Yunlong Zi, Hengyu Guo, Zhong Lin Wang and Facundo M. Fernández, Nature Nanotechnology, 2017, Online
 17. Evolutionary trend analysis of nanogenerator research based on a novel perspective of phased bibliographic coupling" Munan Li, Alan L. Porter and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 18. Ultrasensitive 2D ZnO Piezotronic Transistor Array for High Resolution Tactile Imaging" Shuhai Liu, Longfei Wang, Xiaolong Feng, Zheng Wang, Qi Xu, Suo Bai, Yong Qin and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 19. Multifunctional TENG for Blue Energy Scavenging and Self-Powered Wind-Speed Sensor" Yi Xi, Hengyu Guo, Yunlong Zi, Xiaogan Li, Jie Wang, Jianan Deng, Shengming Li, Chenguo Hu, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 20. Sustainable Energy Source for Wearable Electronics Based on Multilayer Elastomeric Triboelectric Nanogenerators" Shengming Li, Jie Wang, Wenbo Peng, Long Lin, Yunlong Zi, Sihong Wang, Gong Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 21. Catch wave power in floating nets" Zhong Lin Wang, Nature, 2017, Online
 22. Self-Sterilized Flexible Single-Electrode Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Dynamic Force Sensing" Huijuan Guo, Tao Li, Xiaotao Cao, Jin Xiong, Yang Jie, Magnus Willander, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 23. Full Dynamic-Range Pressure Sensor Matrix Based on Optical and Electrical Dual-Mode Sensing" Xiandi Wang, Miaoling Que, Mengxiao Chen, Xun Han, Xiaoyi Li, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 24. A Self-Powered Implantable Drug-Delivery System Using Biokinetic Energy" Peiyi Song, Shuangyang Kuang, Nishtha Panwar, Guang Yang, Danny Jian Hang Tng, Swee Chuan Tjin, Wun Jern Ng, Maszenan Bin Abdul Majid, Guang Zhu, Ken-Tye Yong and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 25. A flexible p-CuO/n-MoS2 heterojunction photodetector with enhanced photoresponse by the piezo-phototronic effect" Ke Zhang, Mingzeng Peng, Wei Wu, Junmeng Guo, Guoyun Gao, Yudong Liu, Jinzong Kou, Rongmei Wen, Ying Lei, Aifang Yu, Yang Zhang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Materials Horizons, 2017, Online
 26. A washable, stretchable, and self-powered human-machine interfacing Triboelectric nanogenerator for wireless communications and soft robotics pressure sensor arrays" Abdelsalam Ahmed, Steven L. Zhang, Islam Hassan, Zia Saadatnia, Yunlong Zi, Jean Zu and Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 2017, Online
 27. Tribotronic Tuning Diode for Active Analog Signal Modulation" Tao Zhou, Zhi Wei Yang, Yaokun Pang, Liang Xu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 28. Enhancing the Efficiency of Silicon-Based Solar Cells by the Piezo-Phototronic Effect" Laipan Zhu, Longfei Wang, Caofeng Pan, Libo Chen, Fei Xue, Baodong Chen, Leijing Yang, Li Su and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 29. Harvesting Ambient Vibration Energy over a Wide Frequency Range for Self-Powered Electronics" Xiaofeng Wang, Simiao Niu , Fang Yi, Yajiang Yin, Chenglong Hao, Keren Dai, Yue Zhang, Zheng You and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 30. Modeling a dielectric elastomer as driven by triboelectric nanogenerator" Xiangyu Chen, Tao Jiang and Zhong Lin Wang, Applied Physics Letters, 2017, Online
 31. On Maxwell's displacement current for energy and sensors: the origin of nanogenerators" Zhong Lin Wang, Materials Today, 2017, Online
 32. A spring-based resonance coupling for hugely enhancing the performance of triboelectric nanogenerators for harvesting low-frequency vibration energy" Changsheng Wu, Ruiyuan Liu, Jie Wang, Yunlong Zi, Long Lin and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 33. Spring-assisted triboelectric nanogenerator for efficiently harvesting water wave energy" Tao Jiang, Yanyan Yao, Liang Xu, Limin Zhang, Tianxiao Xiao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.