Papers in 2019

Papers in 2020

 1. Self-driven power management system for triboelectric nanogenerators" William Harmon, David Bamgboje, Hengyu Guo, Tingshu Hu and Zhong Lin Wang Nano Energy 71 (2020) 104642.
 2. A Fully Self-Powered Vibration Monitoring System Driven by Dual-Mode Triboelectric Nanogenerators" Shaoxin Li, Di Liu, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Xing Yin, Xinyuan Li, Yikui Gao, Chuguo Zhang, Qing Zhang, Jie Wang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2020, 14, 2, 2475-2482.
 3. Three-dimensional modeling of alternating current triboelectric nanogenerator in the linear sliding mode" Jiajia Shao, Di Liu, Morten Willatzen and Zhong Lin Wang Applied Physics Reviews 7, 011405 (2020).
 4. Wind-Driven Radial-Engine-Shaped Triboelectric Nanogenerators for Self-Powered Absorption and Degradation of NOX" Kai Han, Jianjun Luo, Yawei Feng, Qingsong Lai, Yu Bai, Wei Tang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2020 Online https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b08496.
 5. Advances in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Photocatalysis and Photoelectrocatalysis" Lun Pan, Shangcong Sun, Ying Chen, Peihong Wang, Jiyu Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou and Zhong Lin Wang Adv. Energy Mater. 2020, 2000214.
 6. One-structure-based multi-effects coupled nanogenerators for flexible and self-powered multi-functional coupled sensor systems" Kun Zhao, Bangsen Ouyang, Chris R. Bowen, Zhong Lin Wang, Ya Yang Nano Energy 71 (2020) 104632.
 7. Cylindrical Direct-Current Triboelectric Nanogenerator with Constant Output Current" Jianlong Wang, Yikang Li, Zhijie Xie, Yuhong Xu, Jianwen Zhou, Tinghai Cheng, Hongwei Zhao and Zhong Lin Wang Adv. Energy Mater. 2020, 1904227.
 8. Alternating Current Photovoltaic Effect" Haiyang Zou, Guozhang Dai, Aurelia Chi Wang, Xiaogan Li, Steven L. Zhang, Wenbo Ding, Lei Zhang, Ying Zhang and Zhong Lin Wang Adv. Mater. 2020, 1907249.
 9. Tribovoltaic Effect on Metal–Semiconductor Interface for Direct-Current Low-Impedance Triboelectric Nanogenerators" Zhi Zhang, Dongdong Jiang, Junqing Zhao, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Adv. Energy Mater. 2020, 1903713.
 10. Strain-controlled power devices as inspired by human reflex" Shuo Zhang, Bei Ma, Xingyu Zhou, Qilin Hua, Jian Gong, Ting Liu, Xiao Cui, Jiyuan Zhu, Wenbin Guo, Liang Jing, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang NATURE COMMUNICATIONS (2020) 11:326.
 11. Long-Lifetime Triboelectric Nanogenerator Operated in Conjunction Modes and Low Crest Factor" Xinyuan Li, Xing Yin, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Di Liu, Chunlei Zhang, Chuguo Zhang, Wei Zhang, Shaoxin Li, Jie Wang and Zhong Lin Wang Adv. Energy Mater. 2020, 1903024.
 12. Self-Powered Tactile Sensor with Learning and Memory" Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Jae Hyeon Park, Bonmin Koo, Sihyun Sung, Jiajia Shao, Chi Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano, 2020, DOI: 10.1021/acsnano.9b07165.
 13. Blue energy fuels: converting ocean wave energy to carbon-based liquid fuels via CO2 reduction" Siu-Fung Leung, Hui-Chun Fu, Maolin Zhang, Ali H. Hassan, Tao Jiang, Khaled N. Salama, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He Energy & Environmental Science 2020, DOI: 10.1039/c9ee03566d.
 14. Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors" Luming Zhao, Hu Li, Jianping Meng, Aurelia Chi Wang, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang, Zhong Lin Wang and Zhou Li Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907999.
 15. Out-of-Plane Polarization in Bent Graphene-Like Zinc Oxide and Nanogenerator Applications" Dan Tan, Morten Willatzen and Zhong Lin Wang Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907885.
 16. Large-Area Triboelectric Nanogenerator Mass Spectrometry:Expanded Coverage, Double-Bond Pinpointing, and Supercharging" Marcos Bouza, Yafeng Li, Changsheng Wu, Hengyu Guo, Zhong L. Wang, and Facundo M. Fernández J. Am. Soc. Mass Spectrom. https://dx.doi.org/10.1021/jasms.0c00002.
 17. A chaotic pendulum triboelectric-electromagnetic hybridized nanogenerator for wave energy scavenging and self-powered wireless sensing system" Xin Chen, Lingxiao Gao, Junfei Chen, Shan Lu, Hong Zhou, Tingting Wang, Aobo Wang, Zhifei Zhang, Shifeng Guo, Xiaojing Mu, Zhong Lin Wang, Ya Yang Nano Energy 69 (2020) 104440.
 18. Unraveling Temperature-Dependent Contact Electrification between Sliding-Mode Triboelectric Pairs" Aurelia C. Wang, Binbin Zhang, Cheng Xu, Haiyang Zou, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2020, 1909384.
 19. Quantifying electron-transfer in liquid-solid contact electrification and the formation of electric double-layer" Shiquan Lin, Liang Xu, Aurelia Chi Wang and Zhong Lin Wang NATURE COMMUNICATIONS (2020) 11:399.
 20. Spherical triboelectric nanogenerator integrated with power management module for harvesting multidirectional water wave energy" Xi Liang, Tao Jiang, Guoxu Liu, Yawei Feng, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Energy & Environmental Science (2020) 13, 277.
 21. Manipulating the triboelectric surface charge density of polymers by low-energy helium ion irradiation/implantation" Shuyao Li, Yong Fan, Huaqiang Chen, Jinhui Nie, Yanxia Liang, Xinglin Tao, Jian Zhang, Xiangyu Chen, Engang Fu and Zhong Lin Wang Energy & Environmental Science (2020)DOI: 10.1039/c9ee03307f
 22. Conjunction of triboelectric nanogenerator with induction coils as wireless power sources and self-powered wireless sensors" Chi Zhang, Jinkai Chen, Weipeng Xuan, Shuyi Huang, Bin You, Wenjun Li, Lingling Sun, Hao Jin, Xiaozhi Wang, Shurong Dong, Jikui Luo, A.J. Flewitt and Zhong Lin Wang NATURE COMMUNICATIONS (2020)11:58.
 23. Surface charge density of triboelectric nanogenerators: Theoretical boundary andoptimization methodology" Chunlei Zhang, Linglin Zhou, Ping Cheng, Xing Yin, Di Liu, Xinyuan Li, Hengyu Guo, Zhong Lin Wang and Jie Wang Applied Materials Today 18 (2020) 100496.
 24. Novel sweep-type triboelectric nanogenerator utilizing single freewheel for random triggering motion energy harvesting and driver habits monitoring" Zhijie Xie, Zhenghui Zeng, Yuqi Wang, Weixiong Yang, Yuhong Xu, Xiaohui Lu , Tinghai Cheng, Hongwei Zhao and Zhong Lin Wang Nano Energy 68 (2020) 104360.
 25. Piezotronically enhanced detection of protein kinases at ZnO micro/nanowire heterojunctions" Feifei Lan, Yandong Chen, Jiaqing Zhu, Qixin Lu, Chao Jiang, Saifei Hao, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang Nano Energy 69 (2020) 104330.
 26. Dual-polarity response in self-powered ZnO NWs/Sb2Se3 film heterojunction photodetector array for optical communication" Bangsen Ouyang, Huiqi Zhao, Zhong Lin Wang and Ya Yang Nano Energy https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104312.
 27. Triboelectric rotational speed sensor integrated into a bearing: A solid step to industrial application" Zhijie Xie, Jiewei Dong, Yikang Li, Le Gu, Baoyu Song, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang Extreme Mechanics Letters https://doi.org/10.1016/j.eml.2019.100595.
 28. Rationally designed rotation triboelectric nanogenerators with much extended lifetime and durability" Zhiming Lin, Binbin Zhang, Haiyang Zou, Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Ying Zhang, Jin Yang and Zhong Lin Wang Nano Energy 68 (2020) 104378.
 29. Enhanced performances of AlGaN/GaN HEMTs with dielectric engineering of HfZrOx" Xiao Cui, Weijun Cheng, Qilin Hua, Renrong Liang , Weiguo Hu and Zhong Lin Wang Nano Energy 68 (2020) 104361.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.