Currently: Home>Publications>Papers
Papers in 2018

Papers in 2018

 1. Magnetic-Induced-Piezopotential Gated MoS2 Field-Effect Transistor at Room Temperature" Yudong Liu, Junmeng Guo, Aifang Yu, Yang Zhang, Jinzong Kou, Ke Zhang, Rongmei Wen, Yan Zhang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 2. Piezo-Phototronic Effect Modulated Deep UV Photodetector Based on ZnO-Ga2O3 Heterojuction Microwire" Mengxiao Chen, Bin Zhao, Guofeng Hu, Xiaosheng Fang, Hui Wang, Lei Wang, Jun Luo, Xun Han, Xiandi Wang, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 3. Magnetorheological elastomers enabled high sensitive self-powered tribo-sensor for magnetic field detecting" Song Qi, Hengyu Guo, Jie Chen, Jie Fu, Chenguo Hu, Miao Yu and Zhong Lin Wang, Nanoscale, 2018, Online
 4. Washable Multilayer Triboelectric Air Filter for Efficient Particulate Matter PM2.5 Removal" Yu Bai, Chang Bao Han, Chuan He, Guang Qin Gu, Jin Hui Nie, Jia Jia Shao, Tian Xiao Xiao, Chao Ran Deng and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 5. Radial-Grating Pendulum-Structured Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Tilting-Angle Sensing" Chuan He, Bao Dong Chen, Tao Jiang, Liang Xu, Chang Bao Han, Guang Qin Gu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2018, Online
 6. Tunable Tribotronic Dual-Gate Logic Devices Based on 2D MoS2 and Black Phosphorus" Guoyun Gao, Bensong Wan, Xingqiang Liu, Qijun Sun, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 7. Three-dimensional ultraflexible triboelectric nanogenerator made by 3D printing" Baodong Chen, Wei Tang, Tao Jiang, Laipan Zhu, Xiangyu Chen, Chuan He, Liang Xu, Hengyu Guo, Pei Lin, Ding Li, Jiajia Shao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 8. MXene electrochemical microsupercapacitor integrated with triboelectric nanogenerator as a wearable self-charging power unit" Qiu Jiang, Changsheng Wu, Zhengjun Wang, Aurelia Chi Wang, Jr-Hau He, Zhong Lin Wang and Husam N. Alshareef, Nano Energy, 2018, Online
 9. Keystroke dynamics enabled authentication and identification using triboelectric nanogenerator array" Changsheng Wu, Wenbo Ding, Ruiyuan Liu, Jiyu Wang, Aurelia C. Wang, Jie Wang, Shengming Li, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Materials Today, 2018, Online
 10. Heterostructured nanorod array with piezophototronic and plasmonic effect for photodynamic bacteria killing and wound healing" Xin Yu, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Anhui Qi, Xiran Qiao, Zhirong Liu, Mengqi Wu, Linlin Li and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 11. The grand challenges of Science Robotics" Guang-Zhong Yang, Jim Bellingham, Pierre E. Dupont, Peer Fischer, Luciano Floridi, Robert Full, Neil Jacobstein, Vijay Kumar, Marcia McNutt, Robert Merrifield, Bradley J. Nelson, Brian Scassellati, Mariarosaria Taddeo, Russell Taylor, Manuela Veloso, Zhong Lin Wang and Robert Wood, Science Robotics, 2018, Online
 12. Piezotronic Effect on Rashba Spin–Orbit Coupling in a ZnO/P3HT Nanowire Array Structure" Laipan Zhu, Yan Zhang, Pei Lin, Ying Wang, Leijing Yang, Libo Chen, Longfei Wang, Baodong Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 13. Skin-inspired highly stretchable and conformable matrix networks for multifunctional sensing" Qilin Hua, Junlu Sun, Haitao Liu, Rongrong Bao, Ruomeng Yu, Junyi Zhai, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2018, Online
 14. Coupled Triboelectric Nanogenerator Networks for Efficient Water Wave Energy Harvesting" Liang Xu, Tao Jiang, Pei Lin, Jia Jia Shao, Chuan He, Wei Zhong, Xiang Yu Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 15. Self-Powered Microfluidic Transport System Based on Triboelectric Nanogenerator and Electrowetting Technique" Jinhui Nie, Zewei Ren, Jiajia Shao, Chaoran Deng, Liang Xu, Xiangyu Chen, Meicheng Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 16. A Self-Powered and Flexible Organometallic Halide Perovskite Photodetector with Very High Detectivity" Siu-Fung Leung, Kang-Ting Ho, Po-Kai Kung, Vincent K. S. Hsiao, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He, Advanced Materials, 2018, Online
 17. Self-Powered Si/CdS Flexible Photodetector with Broadband Response from 325 to 1550 nm Based on Pyro-phototronic Effect: An Approach for Photosensing below Bandgap Energy" Yejing Dai, Xingfu Wang, Wenbo Peng, Cheng Xu, Changsheng Wu, Kai Dong, Ruiyuan Liu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 18. Complementary Electromagnetic-Triboelectric Active Sensor for Detecting Multiple Mechanical Triggering" Peihong Wang, Ruiyuan Liu, Wenbo Ding, Peng Zhang, Lun Pan, Guozhang Dai, Haiyang Zou, Kai Dong, Cheng Xu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2018, Online
 19. Triboelectrification-Enabled Self-Powered Data Storage" Shuang Yang Kuang, Guang Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2018, Online
 20. Piezotronic Transistor Based on Topological Insulators" Gongwei Hu, Yan Zhang, Lijie Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online
 21. Enhanced photoresponsivity of the MoS2-GaN heterojunction diode via the piezo-phototronic effect" Fei Xue, Leijing Yang, Mengxiao Chen, Jian Chen, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Libo Chen, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, NPG Asia Materials, 2018, Online
 22. Scavenging Wind Energy by Triboelectric Nanogenerators" Bo Chen, Ya Yang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2018, Online
 23. Shape Memory Polymers for Body Motion Energy Harvesting and Self-Powered Mechanosensing" Ruiyuan Liu, Xiao Kuang, Jianan Deng, Yi-Cheng Wang, Aurelia C. Wang, Wenbo Ding, Ying-Chih Lai, Jun Chen, Peihong Wang, Zhiqun Lin, H. Jerry Qi, Baoquan Sun and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 24. Piezo-phototronic and pyro-phototronic effects to enhance Cu(In, Ga)Se2 thin film solar cells" Laipan Zhu, Pei Lin, Baodong Chen, Longfei Wang, Libo Chen, Ding Li and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2018, Online
 25. Inductor-Free Wireless Energy Delivery via Maxwell's Displacement Current from an Electrodeless Triboelectric Nanogenerator" Xia Cao, Meng Zhang, Jinrong Huang, Tao Jiang, Jingdian Zou, Ning Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2018, Online
 26. Managing and maximizing the output power of a triboelectric nanogenerator by controlled tip–electrode air-discharging and application for UV sensing" Gang Cheng, Haiwu Zheng, Feng Yanga, Lei Zhao , Mingli Zheng, Junjie Yang, Huaifang Qin, Zuliang Du and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2018, Online
 27. A flexible lithium-ion battery with quasi-solid gel electrolyte for storing pulsed energy generated by triboelectric nanogenerator" Shaoqing Li, Dan Zhang, Xiaoyi Meng, Qiu-An Huang, Chunwen Sun and Zhong Lin Wang, Energy Storage Materials, 2018, Online
 28. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application" Qian Zhang, Tao Jiang, Donghae Ho, Shanshan Qin, Xixi Yang, Jeong Ho Cho, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2018, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.