Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2016

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Apr. 17, 2016
Fei Hu
Kai Dong
Zhengjun Wang
5:30 pm Apr. 24, 2016
Haiyang Zou
Peihong Wang
Lun Pan
5:30 pm May. 01, 2016
Guozhang Dai
Jiyu Wang
Peng Zhang
5:30 pm May. 08, 2016
Aurelia Wang
Ruiyuan Liu
Yi-Cheng Wang
5:30 pm May. 15, 2016
Yejing Dai
Xu He
Yunlong Zi
5:30 pm May. 22, 2016
Xingfu Wang
Wenbo Ding
Changsheng Wu
5:30 pm May. 29, 2016
Steven Zhang
Jia Cheng
Cheng Xu
5:30 pm Jun. 05, 2016
Oliver Chen
Jianan Deng
Minyi Xu
5:30 pm Jun. 12, 2016
Zhengjun Wang
Fei Hu
Kai Dong

* The same person will be on weekly lab duty.