Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2018

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm July. 22, 2019
Zhenlong Xu
Vincent K. S. Hsiao
Litong Guo
5:30 pm Aug. 5, 2019
Yuanyu Wang
Peng Jiang
Peng Wang
5:30 pm Aug. 12, 2019
Shuangxi Nie
Long Jin
Sixing Xu
5:30 pm Aug. 19, 2019
Ting Li
Jie Chen
Lijun Chen
5:30 pm Aug. 26, 2019
Haiyang Zou
Aurelia Wang
Steven Zhang
5:30 pm Sep. 2, 2019
Longfei Wang
Wenbo Ding
Hengyu Guo
5:30 pm Sep. 9, 2019
Chaoyu Chen
Hao Xue
 

* The same person will be on weekly lab duty.