Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2017

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Dec. 04, 2017
Lei Zhang
Tinghai Cheng
Zhiming Lin
5:30 pm Dec. 11, 2017
Steven Zhang
Jia Cheng
Cheng Xu
5:30 pm Dec. 18, 2017
Kai Dong
Fei Hu
Haiyang Zou
5:30 pm Jan. 09, 2017
Peng Zhang
Zhiyi Wu
Aurelia Wang
5:30 pm Jan. 22, 2017
Yi-Cheng Wang
Ying Zhang
Jiyu Wang
5:30 pm Jan. 29, 2017
Changsheng Wu
Peng Jiang
Wenbo Ding
5:30 pm Feb. 05, 2017
Chaoyu Chen
Chunli Zhang
Ning Wang
5:30 pm Feb. 12, 2017
Binbin Zhang
Yuliang Chen
Guanlin Liu
5:30 pm Feb. 19, 2016
Zhiming Lin
Lei Zhang
Tinghai Cheng

* The same person will be on weekly lab duty.