Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2017

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Aug. 27, 2018
Chaoyu Chen
Changsheng Wu
Hengyu Guo
5:30 pm Sep. 10, 2018
Litong Guo
Yuliang Chen
Guanlin Liu
5:30 pm Sep. 17, 2018
Binbin Zhang
Tinghai Cheng
Zhiming Lin
5:30 pm Sep. 24, 2018
Lei Zhang
Haiyang Zou
Cheng Xu
5:30 pm Oct. 01, 2018
Steven Zhang
Zhiyi Wu
Aurelia Wang
5:30 pm Oct. 08, 2018
Ying Zhang
Peng Jiang
Wenbo Ding
5:30 pm Oct. 15, 2018
Longfei Wang
Hengyu Guo
Chaoyu Chen
5:30 pm Oct. 22, 2018
Changsheng Wu
Guanlin Liu
Binbin Zhang
5:30 pm Oct. 29, 2018
Yuliang Chen
Lei Zhang
Zhiming Lin

* The same person will be on weekly lab duty.